Найважливіше в співпраці з канадцями – побудувати довіру

Віталіна Дарнопих, директор львівської філії компанії Taurus Quadra, розповіла про основні виклики для українського IT-бізнесу на канадському ринку

Канада – ринок досить консервативний, не так багато компаній до останнього часу залучали партнерів в сфері аутсорсингу послуг. Але ситуація змінюється. Канадський бізнес активно розвивається, потреба в якісних спеціалістах й послугах зростає швидше, ніж можливості внутрішнього ринку. Тому все більше компаній готові підсилювати свій бізнес зовнішнім пулом талановитих і досвідчених людей на умовах аутсорсингу. У Канади та Україні хороші відносини на політичній арені, в Канаді велика українська діаспора. Все це може грати на руку українському hi-tech бізнесу і відкриває перед ним хороші перспективи.

Разом з тим, у співпраці з канадським ринком є чимало викликів.

Українським компаніям нерідко доводиться долати стереотип про Україну як країну третього світу. Бізнесу треба доводити, що незважаючи на корумпованість державного апарату, компанія може стати надійним партнером.

Крім того, ми мусимо доводити, що не зникнемо завтра як компанія через недружнє оточення у вигляді агресивного сусіда, нове законодавство чи нестабільний політичний курс.

Найважливіше в співпраці з канадцями – збудувати довіру. І це робиться це не однією зустріччю. Головне – зрозуміти свою роль та місце на ринку Канади, зрозуміти потреби та очікування саме канадських компаній. Також необхідно тверезо оцінити власні можливості і запропонувати потенційним партнерам саме те, що їм важливо та необхідно.

Крім того, не зайвим буде прорахувати, що може стати бар’єром у ділових стосунках з Канадою. Провести підготовчу роботу, відпрацювати внутрішні бізнес-процеси та адаптувати їх до вимог канадського ринку.

Не потрібно боятися пропонувати свої сервіси, якщо ви впевнені в їх якості та затребуваності на ринку.

Бажано показати, що ваша компанія не лише хоче щось взяти з ринку Канади для себе, а готова посилювати канадського партнера власним досвідом та професійним рівнем спеціалістів. І спільно розширювати портфель клієнтів.

Суттєвою перевагою також буде досвід роботи на ринку США. Разом з тим, канадський ринок – це не американський ринок, не треба про це забувати. Якщо ваш продукт розроблений під американський ринок, не факт, що він автоматично буде користуватися попитом на більш консервативному канадському ринку.

Наша компанія Taurus Quadra цього року стала частиною ICT місії до Канади від проекту CUTIS. Ми отримали неоціненну підтримку і величезний спектр нової інформації: від конкретних порад щодо побудови маркетингової стратегії і формулювання конкурентних переваг і до реальних порад, як поводитися і спілкуватися з потенційними партнерами.

В ході місії ми зрозуміли, що необхідно значно більше уваги приділяти формальним ознакам успіху – сертифікувати спеціалістів, описувати і публікувати виконані проекти.

Ми маємо будувати систему відносин з партнерами, які зможуть довіряти нам тому, що нам довіряють інші.

Надзвичайно великою допомогою консультантів була організація В2В зустрічей з компаніями, які потенційно можуть стати нашими партнерами в Канаді. Це вкрай складно було б робити самостійно без проекту, що підтримується канадською урядовою програмою.

Важливо, що ми отримали новий інструментарій дослідження ринку та розробки експортного плану, пошуку потенційних клієнтів та цільового сегменту. Особливо корисними були поради консультантів щодо наповнення корпоративного сайту, формулювання ключових меседжів потенційним клієнтам.

Такий системний підхід допоміг зосередитися на головному і в короткий термін відпрацювати план дій на майбутнє.

Building trust is the most important thing in cooperation with Canadian partners

Vitalina Darnopykh, Director, Lviv branch of Taurus Quadra, spoke about the major challenges for the Ukrainian IT-businesses in the Canadian market

The Canadian market is rather conservative, until recently, not so many companies have been seeking partners for outsourcing services. However, the situation is changing now. Canadian businesses develop rapidly and the need for qualified professionals and quality services is growing faster than the domestic market potential. Therefore, a growing number of companies are now ready to strengthen their business by engaging an outside pool of talented and experienced people through outsourcing. Canada and Ukraine have good relations in the political sphere, besides Canada has a large Ukrainian diaspora. This may play into the hands of Ukrainian hi-tech industry opening good opportunities for it.

Meanwhile, operating in the Canadian market also holds a number of challenges.

Ukrainian companies often have to overcome a stereotypical view of Ukraine as a third world country. Businesses have to prove that, despite the corruption of the government machine, they can become reliable partners.

Also, we have to prove that tomorrow we will not disappear as a company due to a hostile business environment, including external aggression, legislative novelties or changing political course.

Building trust is the most important thing in cooperation with Canadian partners. And this cannot be accomplished at one meeting. The main thing is to identify your role and place in the Canadian market and understand the needs and expectations of Canadian companies. It is also of utmost importance to rationally evaluate your own capabilities and offer potential partners what is important to them and what they need.

Don’t be afraid to offer your services if you are confident in their quality and market demand for them. It would be helpful to demonstrate that your company not only wants to take something from the Canadian market, but is ready to strengthen the Canadian partner with its own experience and professional level of its specialists, and contribute to developing customer portfolio.

Experience in the US market would also be a significant advantage. At the same time, you shouldn’t forget that the Canadian market is not the American market. If your product has been designed for the American market, it will not necessarily be in demand in the more conservative Canadian market.

This year, our company, Taurus Quadra, has become a member of the ICT mission to Canada organized by the CUTIS project. We received invaluable support and a wealth of new information: from specific tips on developing a marketing strategy and articulating your competitive advantages to actual advice on how to behave and communicate with potential partners.

During the mission, we learnt that much more attention needs to be paid to the formal signs of success, i.e. certifying experts, describing and publishing completed projects, etc.

We need to build a system of relationships with partners, who will be able to trust us because we gained other people’s trust.

Huge assistance on the part of consultants was the arrangement of B2B meetings with companies that could potentially become our partners in Canada. It would be extremely difficult to do it on our own, without a project supported by the Government of Canada.

It is important that we’ve acquired a set of new tools for carrying out market research, developing an export plan, and searching for potential customers and a target segment. Consultants’ tips for providing content for our corporate website and formulating key messages targeted at potential customers were particularly useful.

Such a systematic approach helped us focus on the most important issues and develop a future action plan within a short span of time.

Канада претендує на роль “північної Кремнієвої Долини” – українська IT-компанія MindK Canada is shaping up to become the “Silicon Valley North” – Ukrainian IT-company MindK

12 провідних українських IT-компаній відвідали Канаду в рамках спеціалізованої ICT бізнес місії, організованої проектом CUTIS. Олег Нестеров, засновник та CEO компанії MindK та Сергій Кирилюк, керівник відділу продажів та розвитку бізнесу MindK розповіли про специфіку канадського IT-ринку та поділилися враженнями від ICT-місії до Торонто   

Чому зацікавилися канадським ринком. Які перспективи для себе на ньому бачите?

Незважаючи на порівняно невисоку частку в глобальному ринку ICT, ринок Канади зацікавив нас своїм стабільним зростанням протягом останніх п’яти років.

Завдяки державній підтримці  та стимулюванню інноваційних проектів, податковій політиці та помірній бюрократії, зміні фокусу з сировинних на високотехнологічні сектори економіки, Канада претендує на роль “північної Кремнієвої Долини”, наряду с такими хай-тек локаціями свого південного сусіда як Каліфорнія та Бостон.

На сьогоднішній день IT-кластер Торонто і Кітченер-Ватерлоо перетворився на один з найбільших інноваційних стартап-інкубаторів, який приваблює великі хай-тек компанії (Google, Cisco, Microsoft, etc.).

Усі перераховані чинники відкривають чудові можливості для IT компаній з України розширити географію своїх клієнтів та побудувати стратегічне партнерство.

Оцінку перспектив, вважаю, давати зарано, оскільки вихід на новий ринок потребує часу та методичного виконання експортного плану.

Які основні challenges виходу на канадський ринок ви бачите?

Вихід на новий ринок – це, в першу чергу, аналіз і стратегічне планування. Особливо для канадського ринку, який відомий своєю консервативністю та неспішністю у прийнятті рішень.

Моя порада: детальний аналіз ринку, розуміння ніш та їх специфіки, співвідношення конкурентних переваг та чіткий план дій потрібно підготувати щонайменше за чотири місяця до старту кампанії. Побудувати стосунки дистанційно, без особистої зустрічі, буде надзвичайно важко.

Візит до Канади, чи то участь у виставці, конференції, або участь в торговій місії, істотно допоможе збільшити кількість та якість зустрічей с потенційними клієнтами та партнерами. Будьте готові до доволі довгого процесу закриття угоди.

 

Яка інформація була найбільш цікавою/корисною в ході місії? Як плануєте її використати?

Завдяки участі у місії проекту CUTIS було отримано багато корисної інформації про особливості ІТ-індустрії в кластері Торонто і Кітченер-Ватерлоо, а також про можливості, які відкриваються перед технологічними компаніями, що планують заснування представництва в Канаді. Ми також дізналися про урядові програми для інноваційних компаній. Набуті знаття ми використаємо для збільшення присутності компанії MindK на ринку Канади.

12 leading Ukrainian IT companies visited Canada as a part of the ICT business mission organized by the CUTIS project. The five-day event includes a series of B2B meetings with Canadian business, seminars and panel discussions.

Oleg Nesterov, founder and CEO of Ukrainian IT company MindK, and Sergiy Kyrylyuk, head of business development and sales MindK, explained the specifics of the Canadian IT market and shared impressions from the ICT mission to Toronto

For five days we immersed ourselves in the country’s booming tech sector. After attending a number of B2B meetings, workshops, and panel discussions, we traveled deep into Canada’s industrial heartland. In Hamilton, we’ve met representatives from local authorities, research organizations, and businesses, to discuss Canada’s innovation sector.

With a decline in oil prices, the country is rapidly transitioning to an innovation-driven economy.

Canada has the highest number of AI researchers per capita and the third largest AI talent pool in the world. Supported by government initiatives, incubators and advanced R&D centres, the ICT sector produces a great number of innovative startups. Shopify, HootSuite, and Kik Messenger are just a few examples of successful tech companies born in Canada.

Low bureaucracy along with favorable economic conditions and tax policies drive massive investments into the country’s innovation sector.

Multiple US companies including IBM, Amazon, AMD, DELL, CityBank, and OpenText are moving into Canada. In 2016, Google opened a new headquarters in Kitchener, Waterloo. Two years later, Microsoft intends to build a new headquarters in downtown Toronto and invest $570+ million over the next three years.

Toronto-Waterloo Corridor is shaping up to become the “Silicon Valley North” along with other tech hubs that sprout around major cities. Since 2016, the region’s tech sector grows faster than that of New York City and San Francisco combined. In two years, Toronto is predicted to overtake Silicon Valley as the place with the highest number of tech jobs in North America.

This rapid expansion of the ICT sector and a radical business digitalization has increased the need for highly skilled tech workers.

According to a recent report by Information and Communications Technology Council (ICTC), Canada will need to fill 216,000 new positions in the tech sector by 2021.

Even as the government welcomes talented immigrants, some experts fear that Canada will only be able to satisfy 30% of its need for tech personnel.

This shortage is made worse by the continuing brain drain to the USA. Each year, hundreds of talented graduates leave Canada to seek fame in Silicon Valley. Another problem comes from the aging workforce with only 4.4% represented by people between 15-24 years old vs 12.7% for the pre-retirement group (55-65 y.o.).

One of the ways Canadian business can deal with this shortage is by looking for skilled tech professionals in other countries, e.g. Ukraine.

Global Sourcing Association (GSA) named Ukraine the “Offshoring Destination of the Year” in 2017. With more than 38 thousand people graduating annually from Ukrainian tech universities, the country is expected to have 200,000+ ICT workers by next year.

Relatively cheap labour is often cited as the top reason for working with Ukrainian companies. After all, a software developer in Ukraine earns about $20,000-30,000 per year vs. $77,600 in Canada.

Yet, Ukraine’s biggest advantage is expertise and the sheer number of skilled tech personnel.

2018 Global Innovation Index ranks Ukraine as the world’s 27th country by knowledge and technology outputs. It also holds 8th position in SkillValue developer ranking.

Angel.co lists over 1900 Ukrainian tech startups with an average value of $2.5 million. Numerous world-famous companies like Grammarly, People.ai, CleanMyMac, GitLab, DepositPhotos, Petcube, and Looksery (acquired by Snapchat for $150 million) originate from Ukraine.

The country houses 110+ R&D offices of large tech companies including Apple, Microsoft, IBM, Oracle, Samsung Electronics, Boeing, Skype, Siemens, Magento, and Ring (acquired by Amazon for $1 billion).

Despite Ukraine being relatively unknown in Canada as an outsourcing destination, projects like CUTIS can move mountains and create thousands of win-win relationships.

Інвестор шукає проект, який відчуває потреби часу Investor looks for a project on top of trends

Beehive – провідний український виробник та експортер меду. Географія продажів компанії дуже широка і включає такі розвинуті ринки як США, Німеччину, Данію і Канаду. В листопаді минулого року компанія Beehive взяла участь в першому інвестиційному форумі CUTIS Investment Roadshow

Ігор Ліскі, співзасновник Українського інституту майбутнього (UIF), голова ради директорів холдингу “Ефективні інвестиції” (до складу якого входить Beehive) розповів, чому канадці з обережністю ставляться до реалізації інвестпроектів в Україні

Наразі всі виклики ство­рюють для нас більше можливостей, ніж за всі роки незалежності. Саме зараз ми як ніколи раніше маємо доводити свою спроможність працювати в рамках міжнародної бізнес-спільноти.

В Україні з’являються професій­ні команди, амбітні проекти, смі­ливі рішення, але це наразі, радше, виняток. Країна змінюється, люди шукають собі застосування, та ба­гато хто думає, що система оцінок не зазнала змін. Якщо ми хочемо конкурувати зі світом, не треба боятися здивувати його знаннями, навичками та ідеями.

Принаймні, деякі реформи посприяли активізації роботи з інвесторами в Україні. З’являються інвестиційні форуми регіонального рівня, законодавчі проекти задля підвищення інвестиційної при­вабливості країни. Впевнений, що інвестори бачать це. Саме тому ми й спостерігаємо нову хвилю заці­кавленості у вітчизняних проектах. Та все ж головне, що саме український підприємець може реалізува­ти власні амбіції. Але треба зрозуміти, чи є вони в нього. Успішні проекти існують, проте створюють їх здебільшого молоді підприєм­ці, які орієнтуються на експорт та міжнародні тренди.

Змінилося головне — інвестор шукає проект, який відчуває потреби часу. Так, створюючи сучасний завод з виго­товлення меду, ми розуміли, що він є затребуваним. Харчові продукти високої якості з екологічно чистих регіонів — це всесвітній тренд, і ми йому слідуємо. Якщо Beehive розуміє власну значимість для всієї галузі та країни загалом, то і вся компанія діє рішуче. Лише поєд­нання технології, команди, а також довгостроковий аналіз трендів можуть надати рішення для вузь­копрофільних задач і зацікавити інвестора.

Якщо говорити про зацікав­леність міжнародних інвесторів ще 10 років тому, то можна було сказати — гроші плинутимуть рікою.

Але інвестори змінюються, цікавляться новими напрямками та стають значно вимогливішими, а українці тим часом можуть мало що запропонувати. Канадські ін­вестори добре знають та розуміють нашу країну. Маючи досвід роботи з вітчизняними проектами та знаючи про всі ризики такої співпраці, вони інвестують з обережністю.

На­разі важко знайти гідний проект, ефективність якого буде реальною, а не намальованою в бізнес-плані. Я сам відкидаю купу подібних мало не кожного дня. Українським бізнесменам слід бути сміливішими та нахабнішими, вчитися робити міжнародний бізнес. Треба вдо­вольняти свою спраглість до знань, знаходити нові технології вироб­ництва, вчитися представляти свої здобутки. Та крім цього міняється й світ, перспективними стають трендові світові напрямки: “зелена” енергетика, проекти, які грають за правилами кругової економіки, креативна індустрія — саме в них інвестуватимуть у подальшому.

Інвестори нині дуже вимогливо ставляться до українських проек­тів, адже існують фактори підви­щеного ризику: війна, корупція та повільні реформи.

Елементарний брак довіри як до країни, так і до принципів ведення бізнесу в ній. Підприємці можуть змінити таке ставлення лише власним прикла­дом та чесними проектами. Ми в компанії робимо це протягом ба­гатьох років. Лише бажання жити й працювати в Україні змушує знову і знову повертатися до цієї безкінечної роботи. Створювати інвестиційно привабливий бізнес, реалізовувати шалені, на перший погляд, ідеї — завдання моєї компанії. Мене ніхто не переконає, що зробити зараз вдалий проект та залучити інвесторів з усього світу в Україну неможливо.

Джерело: журнал «Бізнес» Beehive is a leading Ukrainian producer and exporter of honey. The geography of the company’s sales is very broad and includes such advanced markets as the USA, Germany, Denmark and Canada. In November last year, Beehive took part in the first investment forum – CUTIS Investment Roadshow

Ihor Liski, co-founder of the Ukrainian Institute for the Future (UIF), chairman of the board of directors of the Effective Investments Holding (of which Beehive is a part) explained why Canadians are cautious about implementing investment projects in Ukraine

Currently, all challenges create more opportunities for us than during all previous years of independence. Like never before, we need to prove our ability to work within the international business community.

Professional teams, ambitious projects and bold decisions spring up in Ukraine but nowadays this is rather an exception. The country is changing, people are looking where to apply their talents, and many think that the system of rating has not changed. If we want to compete with the rest of the world, we do not have to be afraid to surprise it with our knowledge, skills and ideas.

At least, some reforms have helped to intensify work with investors in Ukraine. There are investment forums at the regional level and legislative drafts to increase the country’s investment attractiveness. I’m sure that investors see this. That is why we are witnessing a new wave of interest in domestic projects. The main thing, however, is that Ukrainian entrepreneurs can realize their own ambitions. Still, you have to understand whether you have them. Successful projects do exist, but they are created mainly by young entrepreneurs oriented to exports and international trends.

The main thing has changed: investors are looking for a project that follows the calls of time. Thus, when creating a modern honey plant, we understood that it was in demand. High-quality food from environmentally friendly regions is a global trend, and we follow it. When Beehive understands its own significance for the whole industry and the country in general, the entire company moves forward. Only a combination of technology, teamwork and long-term trend analysis can provide solutions for narrow-focused tasks and make investors interested.

If we talk about the interest of international investors 10 years ago, one could say that money would flow like a river.

However, investors are changing, they are interested in new areas and become much more demanding, while Ukrainians in the meantime may have little to offer. Canadian investors know and understand our country very well. Having experience of work with domestic projects and knowing all the risks of such cooperation they invest with caution.

It’s hard to find a worthwhile project with real efficiency rather than drawn up in a business plan. I myself reject a lot of such projects almost every day. Ukrainian businesspeople should be more courageous and aggressive, learn to do international business. We must satisfy our hunger for knowledge, find new production technologies, learn to present our achievements. In addition to this, the world is changing, trendy global solutions become promising: green energy, circular economy projects, creative industry will be getting investments from now on.

Investors are now very demanding about Ukrainian projects because there are high risk factors: war, corruption and slow reforms.

A mere lack of trust in both the country and the principles of doing business in it. Entrepreneurs can change this attitude only with their own example and honest projects. In our company, we have been doing this for many years. Only the desire to live and work in Ukraine forces us to return to this endless work again and again. To create investment attractive business, to implement ideas that are crazy at first glance – this is the task of my company. No one can convince me that it is impossible to make a successful project now and attract investors from all over the world to Ukraine.

Виробник взуття KaDar: ми успішно виконали перше замовлення для канадського ринку Footwear manufacturer KaDar: We have successfully fulfilled our first order for the Canadian market

Історія компанії KaDar, найбільшого виробника взуття на Західній Україні, почалася в далекому 1999 році. На даний момент потужності виробництва дають можливість компанії виготовляти близько 500 пар взуття в день. KaDar активно виходить на нові ринки, в тому числі і на ринок Канади. Як компанія готувалася до міжнародної виставки Toronto Show Show і які перші результати, розповідає Галина Панас, менеджер з розвитку експорту KaDar.    

Компанія KaDar протягом 20 років успішно працює на українському ринку, більше 5 років експортує свою продукцію до  країн ЄС.

Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною надала нам чудову можливість постачати взуття KaDar канадським споживачам за нульовою ставкою ввізного мита.

Завдяки співпраці з проектом CUTIS ми отримали змогу брати участь у виставках взуття Toronto Show Show, адже це хороша нагода показати свою продукцію ключовим гравцям ринку взуття в Канаді. Перша виставка відбувалася наприкінці серпня 2018, наступна – 20-22 лютого цього року.

Під час підготовки до першої виставки ми мало розуміли, яке саме взуття необхідно показати канадським клієнтам. Адже, в Україні та Канаді існують свої особливі смаки, вподобання та тенденції. Не завжди актуальні моделі взуття в Україні будуть користуватися попитом в Канаді, і навпаки. Тому нам було нелегко підготуватися до серпневої виставки та визначитися з асортиментом.

Зараз ми вже набагато краще розуміємо, що потрібно канадському споживачеві. Перша виставка та зустрічі з потенційними клієнтами, перемовини з імпортерами допомогли нам зрозуміти потреби та вимоги на канадському ринку.

Саме тому під час підготовки до другої виставки (лютий 2019) ми були «добре підкованими» стосовно асортименту, вимог, якості продукції. На виставку ми привезли саме ту продукцію, яка може зацікавити потенційного споживача в Канаді.

Ми бачимо хорошу перспективу експорту взуття KaDar до Канади, оскільки почули позитивні відгуки про нашу продукцію. Очікування позитивні, хочемо знайти хорошого бізнес-партнера на довготривалу та взаємовигідну співпрацю.

Вже зараз маємо перше замовлення, яке ми успішно виконали. Працюємо над подальшими замовленнями, готуємо колекцію відповідно до вимог канадського ринку.

Маємо надію на успішний експорт до Канади. Хочемо, щоб канадські споживачі оцінили високу якість взуття від українського виробника та повірили в потенціал успішної співпраці з нашою компанією. Найважливішою винагородою для нас буде вдячність клієнта та визнання компанії як надійного бізнес-партнера.

Більше про успіхи українських виробників на Toronto Shoe Show ви зможете дізнатися за посиланням The history of KaDar, the largest footwear manufacturer in Western Ukraine, began back in 1999. At the moment, the production capacity enables the company to produce about 500 pairs of shoes per day. KaDar is actively entering new markets including the Canadian market. Halyna Panas, KaDar Export Development Manager, tells about the company’s preparation for the international exhibition – Toronto Shoe Show and its first results.    

KaDar has been successfully operating in the Ukrainian market for over 20 years and exporting its products to EU countries for more than 5 years.

The Free Trade Agreement between Canada and Ukraine gave us an excellent opportunity to supply footwear to Canadian consumers at zero import duty rate.

Due to our cooperation with the CUTIS project, we were able to participate in the Toronto Shoe Show, as it is a good opportunity to showcase our products to key players in the Canadian market. The first exhibition was held in late August 2018, the next one – on 20-22 February this year.

When preparing for the first exhibition, we did not understand exactly what shoes should be shown to Canadian clients. After all, Ukraine and Canada have their own specific tastes, preferences, and trends. Not always trendy models of footwear in Ukraine will be in demand in Canada, and vice versa. Therefore, it was not easy for us to prepare for the August exhibition and decide on the product mix.

We are now much better aware of what Canadian consumers need. The first exhibition and meeting with potential customers, talks with importers helped us understand the needs and requirements of the Canadian market.

That is why, when preparing for the second exhibition (February 2019), we were quite savvy in terms of mix, requirements and product quality. We brought exactly the products that might be of interest to potential consumers in Canada.

We see good prospects of exporting KaDar shoes to Canada as we got positive feedback on our products. Expectations are positive, we want to find a good business partner for long-term and mutually beneficial cooperation.

We already have our first order that we successfully completed. We work on further orders, prepare a collection in accordance with the requirements of the Canadian market.

We hope for successful exports to Canada. We want Canadian consumers to appreciate the high quality of shoes by the Ukrainian manufacturer and believe in the potential successful cooperation with our company. The most important reward for us will be the customer’s appreciation and recognition of the company as a reliable business partner.

Find out more about the success of Ukrainian producers at Toronto Shoe Show by following the link

Як українські виробники кондитерки підкорювали канадського споживача на SIAL 2018 Montreal UKRAINIAN CONFECTIONERY MANUFACTURERS WIN OVER CANADIAN CONSUMER AT SIAL 2018 MONTREAL

Емма Турос, виконавчий директор Канадсько-Української Торгової  Палати (Canada-Ukraine Chamber of Commerce) в матеріалі для журналу «Все для харчової та переробної промисловості» розповіла про виставку кондитерської продукції в Монреалі SIAL 2018, в якій взяли участь 7 українських компаній. На що виробникам кондитерки варто звернути увагу в підкоренні канадського ринку та яких помилок варто уникати          

1 серпня 2017 року вступила в силу угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною, що відкрила вітчизняним компаніям нові можливості для експорту на перспективний канадський ринок. Угода, зокрема, передбачає відміну ввізних мит на 98% українських товарів.

Потужним  допоміжним  інструментом  в  розвитку  експорту  до  Канади  є  Канадсько-український  проект  підтримки  торгівлі  та  інвестицій  CUTIS.  CUTIS  –  це  п’ятирічний  (2016-2021  р.р.)  проект  міжнародної  технічної  допомоги,  що  фінансується  урядом  Канади  через  Міністерство  міжнародних  справ  Канади  та  виконується  Конференційною  Радою  Канади  у  партнерстві  з  Канадсько-Українською  Торговою  Палатою.

На разі CUTIS реалізовує першу хвилю програми підтримки експорту до Канади U CAN EXPORT у п’яти пріоритетних секторах: виробництво одягу, взуття, меблів, кондитерських виробів, а також ІТ-сектор.

Кондитерка як пріоритет

Чому малі та середні виробники кондитерської продукції потрапили в фокус проекту? Причин було декілька. По-перше, досвід експорту – чимало українських солодощів вже присутні на ринку Канади і мають своїх прихильників. По-друге, готовність галузі з точки зору відповідності технічним регламентам, наявності сертифікатів, а також відсутності обмежень з боку Канади.

Як відбувався відбір українських компаній? Максимально прозоро. Розміщувалися оголошення на ресурсах проекту, майже всіх торгових палат, галузевих асоціацій. Також інформація поширювалася на зустрічах учасників проекту з бізнесом.

Після отримання заявок від зацікавлених компаній відбувалися два етапи відбору. До речі, і зараз триває резервний набір. Будь-яка компанія з 5 пріоритетних галузей може подати свою заявку через сайт проекту, заповнивши просту анкету.

В результаті, були відібрані 10 компаній, яким рекомендували взяти участь у одній із найбільших виставок Канади – SIAL 2018 Montreal. Для компаній, що пройшли відбір, було проведене одноденне навчання за участю провідного канадського експерта.

Учасники виставки

Це були переважно представники середнього бізнесу, оскільки вони мають ресурси до роботи на зовнішніх ринках. Проте, були й маленькі сімейні бізнеси, що пропонують унікальний продукт.

Ми намагалися представити досить широкий спектр продукції: печиво, бублики, пряники тощо для національних полиць;  цукерки; снекова група, шоколадні батончики; батончики з горіхами та сухофруктами тощо. Більшість компаній вже мали досвід роботи з Канадою, співпрацювали з дистриб’юторами, без яких робота на цьому ринку неможлива. Компанії відповідали вимогам сертифікації, мали систему контролю якості.  Майже половина компаній на виставці були представлені на рівні вищого керівництва та власників, всі вільно володіли англійською.

У виставці SIAL 2018 Montreal серед понад 1000 учасників з 50 країн світу брали участь 7 українських компаній, а саме:

 • Beverages Plus (солодощі EAT ME)
 • CHOCOBOOM
 • Золоте Зерно
 • Favorito
 • Хлібодар
 • Бісквіт-Шоколад
 • LOL&POP

Участь у виставках вкрай важлива на початковому етапі виходу на новий ринок, адже це чудовий майданчик для зустрічі всіх зацікавлених сторін, в тому числі представників бізнесу з всієї Канади.

Ми мали насичену програму, що включала навчання від великого рітейлу, зустрічі з представниками торгових мереж, тур по великим магазинам роздрібної торгівлі (найбільші мережі, етнічні магазини, дисконтні, склади, дистриб’ютори, тощо). Також ми мали доступ до закритих для широкого загалу подій від окремих мереж, таких як Метро. Також проходили двосторонні зустрічі, що є головним у будь-якій бізнес-місії.

Перспективи української продукції

Українська продукція має хороші перспективи на канадському ринку, адже вже є аудиторія, лояльна до нашого продукту. Після виставки українські виробники отримали нових прихильників. На разі ведуться переговори, які свідчать, що є потенціал для збільшення продажу.

Які головні плюси української продукції в Канаді? Я б зазначила «європейське походження» продукту і той факт, що про Україну в Канаді, на відміну від багатьох інших країн, знають майже всі.

Тут не варто забувати про майже 1,3 млн канадців, що мають українське коріння. Крім того, українські компанії виготовляють цікавий сучасний продукт. У нас є експерти, що готові працювати з Канадою, що інформують виробника щодо вимог та умов роботи, пакування, маркування, логістики.

Серед мінусів я назвала б непослідовність та необов’язковість українських компаній, погане знання мови та порушення етики ведення бізнесу, що нерідко трапляється серед українських компаній. Як правило, з такими компаніями ми намагаємось не працювати.

Від одного вдалого чи невдалого дзвінка може залежати доля великої поставки, тому дрібниць в цьому процесі нема. На загал, ми говоримо про хвороби зростання та зміну свідомості від «росієцентричної» політики компаній до ведення міжнародного бізнесу.

Поради для українського бізнесу

Участь у виставці – це підтвердження готовності продукції та компанії виходити на зовнішні ринки. І до цього важливого кроку потрібно готуватися. Потрібен десь рік на підготовку, якщо компанія вже визначила цільовий ринок. Ви повинні досконало знати свою продукцію, ринки, конкурентів та ціни.

Слухайте свого споживача та партнера. Сьогодні саме споживач визначає, що споживати, яким має бути продукт, його виробника та ціну. Він – найбільший експерт, бо голосує власним гаманцем. Прагматичний підхід та професіоналізм допоможуть адаптуватися під трансформації сучасного світу.

Також ні в якому разі не можна ігнорувати підготовчу роботу до шоу – дослідження, відбір продукції та її адаптація під відповідний ринок (не намагайтесь представити все), визначення кількості зразків, маркетингові матеріали. Консультації місцевих експертів можуть бути корисними, але такі послуги дорогі. Важливо переконатися, що такі фахівці можуть допомогти запросити на стенди потенційних покупців та організувати зустрічі під час виставки. Така робота в Канаді починається приблизно за три місяці до шоу.

Ще один важливий момент – ніхто не прийде на зустріч, якщо ви не домовитесь завчасно, десь за місяць. В Канаді люди планують свій час. Зустріч може тривати 5-10 хвилин. Будьте готові, щоб за цей час повідомити всю необхідну інформацію та продемонструвати матеріали. Ваш персонал повинен знати відповіді на запитання щодо цін, логістики, сертифікатів тощо. Канада – ринок для компаній з досвідом та ресурсами на розвиток.

В рамках проекту CUTIS ми підготували консультантів, які допомагатимуть бізнесу в регіонах знайомитися з перевагами канадського ринку. Більшість з них – представники торгово-промислових палат. Незабаром розпочнуться пілотні тренінги в регіонах. Зацікавлені бізнесмени зможуть взяти участь у таких навчальних сесіях безкоштовно. Розклад таких тренінгів – зовсім скоро на ресурсах проекту. Emma Turos, Executive Director of the Canada-Ukraine Chamber of Commerce told in the publication for the Magazine “All for the Food and Processing Industry” about the SIAL 2018 Confectionery Exhibition in Montreal, which was attended by 7 Ukrainian companies. What confectionery manufacturers should focus on trying to win the Canadian market and what mistakes should be avoided.

On August 1, 2017, the Free Trade Agreement between Canada and Ukraine entered into force, which opened new opportunities for domestic companies to export to the promising Canadian market. The Agreement, in particular, provides for the abolition of import duties for 98% of Ukrainian goods.

The Canadian-Ukrainian Trade and Investment Support Project (CUTIS) is a powerful additional tool for export development into Canada. CUTIS is a five-year (2016 – 2021) international technical assistance project funded by the Canadian Government through the Canadian Ministry of International Affairs and implemented by the Conference Board of Canada in partnership with the Canadian-Ukrainian Chamber of Commerce.

Currently, CUTIS is implementing the first phase of the export support program for Canada – U CAN EXPORT, in five priority sectors: clothing, footwear, furniture, confectionery and IT sector.

Confectionery as a priority

Why did small and medium-sized confectionery producers fall into the focus of the Project? There were several reasons. First, the export experience – many Ukrainian sweets are already present on the Canadian market and have their customers. Secondly, the readiness of the industry in terms of compliance with the technical regulations, availability of certificates, as well as the lack of restrictions on the part of Canada.

How were Ukrainian companies selected? Maximum transparency. Advertisements were posted on the web resources of the Project, almost all chambers of commerce and industry associations. Information was also disseminated at meetings of the Project participants with business.

After receiving applications from interested companies, there were two stages of selection. By the way, the backup selection continues. Any company from the 5 priority sectors can submit its application through the Project website by filling out a simple questionnaire.

As a result, 10 companies were selected and recommended to take part in one of the largest exhibitions in Canada – SIAL 2018 Montreal. For the selected companies, one-day training was conducted with the participation of a leading Canadian expert.

Exhibition participants

They were mostly medium-sized businesses, because they have resources to work in foreign markets. However, there were also small family businesses that offer a unique product.

We tried to present a very wide range of products: cookies, bagels, gingerbreads, etc. for national shelves; sweets; snack group, chocolate bars; nuts and dried fruit bars, etc. Most companies already have experience working with Canada, have collaborated with distributors, without which operation on this market is impossible. The companies met the certification requirements, had a quality control system. Almost half of the companies at the exhibition were represented at the level of senior management and owners, all fluent in English.

The SIAL 2018 Montreal exhibited 7 Ukrainian companies among more than 1,000 participants from 50 countries, namely:

 • Beverages Plus (EAT ME sweets)
 • CHOCOBOOM
 • Zolote Zerno
 • Favorito
 • Khlibodar
 • Biskvit-Shokolad
 • LOL&POP

Participation in exhibitions is extremely important at the initial stage of entering a new market, as it is a great venue for meeting all the stakeholders including business representatives from all over Canada.

We had an intensive program that included training from a major retailer, meetings with retailer chain representatives, a tour of large retail stores (major chains, ethnic stores, discount stores, warehouses, distributors, etc.). We also had access to closed events organized not for general public by individual networks such as Metro. Also, bilateral meetings were held, which is the most important in any business mission.

Prospects for Ukrainian products

Ukrainian products have good prospects on the Canadian market because there is already a loyal clientele for our products. After the exhibition, Ukrainian producers received new supporters. Negotiations are under way that indicate that there is potential for increased sales.

What are the main advantages of Ukrainian products in Canada? I would point out the “European origin” of the product and the fact that almost everyone knows about Ukraine in Canada, unlike many other countries.

We should not forget about almost 1.3 million Canadians with Ukrainian roots. In addition, Ukrainian companies produce an interesting modern product. We have experts who are ready to work with Canada by informing manufacturers about the requirements and conditions of operation, packaging, marking and logistics.

Among the disadvantages, I would mention inconsistency and unreliability of Ukrainian companies, poor language skills and breach of ethics in doing business, which is often the case among Ukrainian companies. As a rule, we try to not work with such companies.

Sometimes one telephone call may be determining for the success or failure of a large delivery, so there are no trivialities in this process. All in all, we are talking about the development disease and the change of mentality from the “Russia-centered” policy of companies to conduct international business.

Advice for Ukrainian business

Participation in an exhibition is a proof of the product and company readiness to enter external markets. This is an important step that needs to be prepared. It takes about a year to prepare if the company has already identified the target market. You need to know your products, markets, competitors and prices perfectly.

Listen to your consumers and partners. Today, the consumer determines what to consume, what should be the product, its manufacturer and price. Consumers are the greatest experts because they vote with his own purses. A pragmatic approach and professionalism will help to adapt to the modern world transformations.

Also, in no case one can ignore the preparatory work for the trade show – research, product selection and adaptation to the relevant market (do not try to present everything), determining the number of samples, marketing materials. Local expert advice may be helpful, but such services are expensive. It is important to make sure that such specialists can help invite potential buyers to the stands and organize meetings during the exhibition. This work in Canada starts about three months before the trade show.

Another important point is that nobody will come to the meeting unless you agree in advance – about a month before. In Canada, people plan their time. A meeting can take 5-10 minutes. Be prepared to provide all the necessary information and demonstrate materials during this time. Your staff should know the answers to questions about prices, logistics, certificates, etc. Canada is a market for companies with experience and resources for development.

As part of the CUTIS project, we have trained consultants to help businesses in the regions get to know the benefits of the Canadian market. Most of them are representatives of chambers of commerce and industry. Pilot training in regions will begin shortly. Interested business people will be able to take part in such training sessions for free. The schedule of training will be available very soon on the Project’s web resources.

Степан Кубів: Надзвичайні ділові стосунки України та Канади – все тільки починається Stepan Kubiv: Ukraine and Canada’s extraordinary business relationship is just getting started

Степан Кубів, перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі України, в матеріалі для канадського видання Financial Post, розповів про поточний стан та перспективи співпраці між Канадою та Україною в контексті реалізації угоди про зону вільної торгівлі (CUFTA)

Україна є надійним другом і партнером Канади. Наші відносини більше сторіччя будуються на спільних сімейних, культурних та політичних зв’язках. Наступним кроком повинно стати розширення ділових відносин.

Хоча Україна отримала офіційну незалежність ще у 1991 році, пройшло лише три роки переродження країни після Революції гідності 2014 року. Після Євромайдану ми ставили перед собою ціль побудувати нову європейську державу. Ми підписали Угоду про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом у 2016 році та Угоду про вільну торгівлю між Канадою та Україною (CUFTA) в минулому році. Зазначені угоди фактично створюють безперервну зону вільної торгівлі з майже 600 мільйонами споживачів.

Починаючи з 2016 року, економіка України протягом 10 останніх кварталів демонструє позитивне економічне зростання, в тому числі ріст в розмірі 3,8% у другому кварталі 2018 року.

Незважаючи на те, що CUFTA набула чинності лише в серпні 2017 року, загальна торгівля товарами між Канадою та Україною в 2017 році зросла на 42% і досягла $349,6 млн. За результатами семи місяців 2018 року зафіксований ріст на рівні 2,7%.

Ми об’єднали нашу торгову стратегію з амбітною програмою економічних реформ задля того, щоб зробити Україну більш привабливою для західних інвестицій. 3 2014 року було впроваджено більше реформ, ніж за весь період незалежності України. Ми займаємося питаннями дерегулювання різних секторів економіки, спрощенням умов ведення бізнесу та проведенням приватизації державних підприємств. На даний момент впроваджуються реформи в сфері захисту прав кредиторів та інтелектуальної власності. Станом на 1 липня 2018 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав $40,7 млрд.

Завдяки впровадженню нового законодавства та удосконаленню роботи державних інститутів і систем Україна робить важливі кроки в боротьбі з корупцією. В червні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд. Країни великої сімки (G7) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвали початок роботи антикорупційного суду значним кроком у досягненні наших антикорупційних цілей.

Наступним кроком є розширення наших ділових відносин.

Ініціативи щодо покращення інвестиційного клімату вже приносять результати. Канадські інвестиції в Україну зросли на 20,9% у 2017 році у порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ріст в першій половині 2018 року склав 21,6%. Ми зосереджені на чотирьох секторах: АПК, інформаційні технології, інфраструктура та природні ресурси. Канадські компанії мають досвід роботи у кожному з цих секторів, що робить можливим реалізацію в Україні прибуткових інвестпроектів.

Українська ІТ-індустрія впродовж лише п’яти років швидко перетворилася з незначного економічного гравця на третій за величиною сектор економіки країни. У 2017 році об’єм ІТ-послуг зріс на 20%. Очікується, що експорт ІТ-послуг зросте удвічі протягом наступних п’яти років. В 2017 році ІТ-сектор займав близько 60% всього експорту послуг з України до Канади.

Наше географічне розташування дає нам можливості стати торговельним та транспортним центром для Європи, Близького Сходу та Азії. Наша система автомобільних доріг добре розгалужена. Залізнична, авіаційна та морська інфраструктура добре розвинена, але більшість об’єктів потребують реконструкції та модернізації, що створює додаткові можливості для канадських інвесторів.

Україна поставила мету досягти енергетичної незалежності до 2020 року. Це відкриває нові можливості для канадських компаній в напрямку інвестування та будівництва нових об’єктів як в традиційній енергетиці, так і в сегменті альтернативної енергетики – сонячна, вітрова та біоенергетика. У червні Канада та Україна підписали лист про наміри співпраці з International Centre of Regulatory Excellence (ICORE), некомерційною організацією, заснованою Alberta Energy Regulator, задля посилення прозорості та покращення законодавчого регулювання.

Хоча ми на самому початку залучення нових інвестицій, перші спроби демонструють, що попереду чималі перспективи співпраці. TIU Canada будує нову сонячну електростанцію біля села Калинівка Миколаївської області. Brookfield Asset Management реалізує масштабний проект інноваційного ІТ-парку у Львові. Fairfax Financial Holdings Ltd. викупив частину акцій українського агропромислового холдингу «Астарта». Рух інвестицій відбувається і в протилежному напрямку: українські інвестори відкрили м’ясопереробне підприємство та холодильне сховище Canada Meat Group Inc. в North Bay, провінція Онтаріо.

Україна високо цінує підтримку Канади в усіх напрямках – встановлення миру в Україні, культурної та економічної співпраці. Проект СUTIS (Canada-Ukraine Trade & Investment Support Project) забезпечує український малий та середній бізнес інформацією та технічною допомогою, необхідною для експорту українських товарів до Канади та залучення канадських інвестицій до України.

Канада люб’язно запропонувала провести щорічну конференцію з питань реформ в Україні у червні 2019 року, і ми будемо раді можливості описати додатковий позитивний імпульс в цьому напрямку в Україні.

Українці хочуть жити в демократичній, надійній та економічно потужній країні. Ми продовжимо прикладати зусилля для досягнення зазначених цілей та розбудови взаємовигідної співпраці з Канадою.

Джерело: Financial Post        Stepan Kubiv, First Vice Prime Minister and Minister of Economic Development and Trade for Ukraine, special for Financial Post (Canada) 

Ukraine is a trusted friend and partner for Canada. Our relationship spans more than a century of shared family, cultural and political connections. The next step in our ongoing journey together is in expanding our business relationships.

While Ukraine gained its formal independence in 1991, our country is just three years into the rebirth that resulted from the Revolution of Dignity in 2014. Since the Euromaidan, we have set out to build a new European state. We signed a Deep and Comprehensive Free Trade Area agreement with the European Union in 2016, and the Canada-Ukraine Free Trade Agreement (CUFTA) last year — deals that effectively create an uninterrupted duty-free trade zone comprising almost 600 million consumers.

Starting in 2016, our economy has rebounded with 10 consecutive quarters of positive economic growth, including growth of up to 3.8 per cent in the second quarter of 2018.

Even though CUFTA took effect only in August 2017, total Canada-Ukraine goods trade in 2017 grew by 42 per cent to US$349.6 million. A further year-over-year increase of 2.7 per cent was recorded in the first seven months of 2018.

Our trade strategy is combined with an ambitious economic reform program to make Ukraine more attractive to western investment. Since 2014, we have achieved more reforms than at any time since independence. We have deregulated sectors of the economy, streamlined business regulations and undertaken privatization of state-owned enterprises. Reforms are underway to improve creditors’ rights and intellectual property rights. As of July 1, 2018, the total volume of direct foreign investment amounted to US$40.7 billion.

Ukraine is committed to fighting corruption through new legislation, government systems and institutions. The centrepiece of our commitment is the High Anti-Corruption Court, which began in June. International bodies, such as the G7 and the International Monetary Fund, have endorsed the court as a significant step in achieving our anti-corruption objectives.

The next step is expanding our business relationships

These initiatives to improve the investment climate are paying off. Canadian investment in Ukraine increased 20.9 per cent in 2017, and was up 21.6 per cent in the first half of 2018 compared to the same period one year earlier. We are focusing on four sectors: agro-industry, information technology, infrastructure and natural resources. Canadian firms have expertise in each of these sectors and opportunities are opening in Ukraine for potentially lucrative investments. Our trade and investment promotion efforts are therefore concentrated in these business sectors.

Ukraine’s IT industry has transformed rapidly from a fringe economic player to to the country’s third-largest export sector in only five years. In 2017, IT services grew by 20 per cent and exports are estimated to double in the next five years. The IT sector comprised about 61 per cent of Ukraine’s services exports to Canada in 2017.

Our geographic location gives us the potential to be a trade and transportation hub for Europe, the Middle East and Asia. Our road, rail, aviation and marine infrastructure is well developed, but much of it needs renovation, upgrades and modernization, creating opportunities for Canadian investors.

Ukraine is pursuing a goal of energy independence by 2020, opening up opportunities for Canadian companies to help by investing and building infrastructure in both traditional energy segments and for renewables, such as solar, wind and bioenergy. In June, Canada and Ukraine signed a letter of intent on energy co-operation with the International Centre of Regulatory Excellence (ICORE), a not-for-profit organization founded by the Alberta Energy Regulator, to bolster transparency and regulatory excellence.

While it is still early days for new investments, the shovels already in the ground provide an indication that opportunities abound. TIU Canada is constructing a new solar power plant near the village of Kalinovka in the Mykolaiv region. Brookfield Asset Management is a backer of the Innovation District IT Park now under construction in Lviv. Fairfax Financial Holdings Ltd. is a significant investor in Astarta Holding, an agroindustrial holding company. And investment is flowing the other direction as well: Ukrainian investors broke ground in September for the Canada Meat Group Inc. meat-processing plant and cold storage facility in North Bay, Ont.

Ukraine greatly values the support that Canada provides — as a partner for peace, a provider of development assistance through the Canada-Ukraine Trade & Investment Support Project, and shared deep cultural connections. Canada has graciously offered to host the annual Ukraine Reform Conference in June 2019 , and we will welcome the opportunity to describe additional positive momentum.

Ukrainians want a democratic, reliable, and economically strong country. With Canada’s help, we will continue our efforts to deliver it for our mutual benefit.

Source: Financial Post

Нотатки бізнес-мандрівника: як розпочати експорт до Канади BUSINESS TRAVELER TIPS: HOW TO START EXPORTING TO CANADA

Режим вільної торгівлі між Україною та Канадою діє понад рік і вже привернув увагу канадських покупців до українських товарів. А це, у свою чергу, підігріває інтерес українських постачальників до канадських ринків.

Канадсько-український проект підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS) провів двухтижневу навчальну програму для представників регіональних торгово-промислових палат та викладачів провідних бізнес-шкіл “How to Export to Canada”. Програма включала більш теоретичну українську частину в Києві та канадську – в Торонто та Оттаві. Під час останньої учасники програми мали можливість поспілкуватися з канадськими урядовцями та представниками неурядових організацій, що відповідають за різні аспекти експорту товарів до Канади. 

Дмитро Швець, директор Start Global, викладач «Києво-Могилянської бізнес-школи», поділився з Mind цікавими інсайтами, отриманими на курсі.

Портрет країни. Канада – північноамериканська країна площею 9,9 млн кв. км (у 16 разів більше за Україну) та з населенням, трохи більшим за 36 млн. Це – федерація, що складається з 10 провінцій та трьох територій, кожна з яких має унікальні «смаки» у питаннях імпорту, мита, податків, законодавчого регулювання, тощо. Наприклад для реєстрації компанії в Канаді потрібен локальний директор, але в Британській Колумбії – ні.

61% від усього населення Канади проживає у двох провінціях – Онтаріо та Квебеку. Для життя канадці надають перевагу містам, найбільшим з яких є Торонто.

Будучи багатокультурною та багатомовною країною (на федеральному рівні визнано дві державні мови – англійську та французьку), велика кількість різних націй зберігають свою культуру та традиції. За останні роки збільшився потік до Канади іммігрантів з Азії. А це означає, що при позиціюванні продукту та переговорах потрібно враховувати, що ваш клієнт може бути зі звичками та традиціями, не притаманними Північній Америці.

Корінні жителі (First nations) складають майже 5% від загального населення – це приблизно 1,7 млн людей. Цікаво, що середній вік корінної частини складає 32 роки (на цілих десять років молодше за решту населення). Але загалом, канадці – це старіюча нація: очікується, що у 2031 році чверть населення країни буде старшою за 65 років. І це також варто враховувати при визначенні цільової аудиторії для своєї продукції під час підготовки до її експорту.

З ким торгують канадці? Канада імпортує товари та послуги з більшості країн земної кулі, входить до десятки торгових лідерів та відповідає за 2,2% світового імпорту. Найбільше вона імпортує із США, Китаю, Мексики та Німеччини, а експортує – до вищезазначених країн, а також Великобританії та Японії.

Канада є одним із провідних імпортерів світу, і це – вагома причина для максимально відповідального ставлення та високих вимог до усього, що надходить ззовні. Канадський імпортер відповідає за якість продукту перед державою, цього ж він вимагатиме і від експортера-постачальника.

Якими є вимоги до іноземних товарів? До Канади заборонено ввозити продукти, що можуть завдати шкоди здоров’ю/життю людини. Такі товари або знищують, або відсилають назад за рахунок постачальника. Canadian Food Inspection Agency – агенство, створене, серед іншого, для перевірки імпортних харчових товарів; понад 7000 робітників піклуються про те, щоб продукт, який не відповідає стандартам, ніколи не потрапив до країни.

Майже все, що потрібно знати про стандарти і вимоги до продуктів харчування та медикаменти, можна знайти на ресурсі Ask CFIA.

Ще один корисний інструмент – це AIRS CFIA: тут можна легко дізнатися про вимоги до різних продуктів.

Стандартизація товарів та митниця в Канаді – складний, але виважений механізм, складові якого працюють злагоджено, доповнюючи одна одну. Майже всі органи та структури мають вичерпну інформацію на своїх веб-сайтах і терпляче відповідають на телефонні запити.

Інформація про канадський імпорт/експорт є у вільному доступі – зокрема, сайт CBSA має Step By Step Guide, який у подробицях описує процес імпорту до країни; на цьому ж сайті можна отримати список товарів та вимог до них (включно з товарами, які заборонено імпортувати).

Майте на увазі, що при імпорті товар може бути затримано на необмежену кількість часу до з’ясування (за рахунок імпортера), тому це варто врахувати в плануванніконтексті часу та бюджету. Окрім того, при визначенні походження товару враховується вартість і походження матеріалів, з яких його зроблено.

Логістична складова експорту до Канади при ретельній підготовці не має викликати труднощів – митна очистка товарів у країні кленового листа має спрощений вигляд і може проводитися дистанційно. Прорахувати тарифи на доставку вам допоможе сайт searates.com.

Як продавати? Щодо каналів продажу в Канаді варто звернути увагу на декілька моментів. Одним з цікавих каналів може стати департамент держзакупівель Public Services and Procurement Canada, що в середньому щорічно робить закупівлі на 18 млрд канадських доларів, включно з великою кількістю імпортних позицій. На  порталі buyandsell.gc.ca можна зареєструватися для участі у держтендері, а за наявності питань до порталу можна зателефонувати до довідки +18008111148, де, як нас запевнили, дадуть ретельну відповідь на доречні запитання.  Держслужбовці відчувають себе морально зобов’язаними відповідати на питання зацікавлених експортерів. Цим можна з розумом користуватися.

У Канаді дуже професійно працюють галузеві асоціації, з якими радяться торгові представництва, та які також допомагають своїм членам в міжнародних відносинах. Контакти таких асоціацій можна знайти на сайті Canadian Chamber of Commerce.

Ще одна цікава організація, що займається розвитком торговельних відносин за такими країнами, як Україна, – це TFO Canada. На веб-сторінці цієї установи можна знайти багато порад щодо експорту до Канади та зареєструвати свою компанію в каталозі, щоб просувати свій товар серед місцевих баєрів.

У Канаді проживає одна із найбільших в світі українських діаспор – 1,3 млн людей. І хоча навряд чи її можна використовувати як канал продажів, але значну кількість спеціалістів українського походження можна знайти майже в кожному секторі країни. Ці знайомства доречно використовувати для отримання інших контактів в галузі та інформації про ринок.

Додатковим каналом для промо в Канаді можуть бути щорічні фестивалі української культури.

Юридичні особливості експорту в Канаду. Особливу увагу потрібно приділяти юридичним аспектам. Наприклад, у багатьох випадках діє прецедентне право, що враховує велику кількість кейсів за сторіччя. При цьому юристи дуже вузькоспеціалізовані – як у галузях права, так і територіально (у конкретних провінціях).

Дуже важливе питання – захист інтелектуальної власності. У Канаді є великий загал юристів, що спеціалізуються саме на позовах до брендів, які порушили чиїсь інтелектуальні права. Тому перед виходом на ринки цієї країни варто ретельно перевірити назви ваших брендів.

У цілому канадці досить консервативні. Всі серйозні твердження мають озвучуватися з посиланням на достовірне джерело. Але в цьому є й вагомий позитив: усі вони схильні чітко слідувати встановленим правилам та домовленостям. Існує культура фолоуапів та ведення нотаток зустрічі.

Як у Канаді сприймають усе українське? На відміну від південних сусідів, у Канаді про Україну знають майже всі. Імідж країни покращується, хоча і не дуже швидко. Українські товари продаються в основному в мережах супермаркетів, що спеціалізуються на східноєвропейських продуктах.

Велику роль у відносинах країн грає Зона вільної торгівлі між Україною та Канадою (CUFTA) – угода, яка діє з 1 серпня 2017 року, та відкрила для українських експортерів 98% свого ринку товарів. У цілому ж CUFTA має посприяти підтримці українських підприємств у виході на нові ринки та зміцненню торгових взаємовідносин між двома країнами.

Таким чином, незважаючи на всі норми, правила та стандарти, при правильній підготовці ринок Канади може бути цікавим для українських компаній, що вибудовують довгострокову стратегію міжнародної експансії. Адже після виходу вашого продукту чи послуги в Канаду та адаптації бренду до місцевих етнічних груп, ринки багатьох країн, включно з сусідніми США, стануть легшими для подальшого просування.

Відомості, викладені у матеріалі, частково увійдуть до курсу «Стратегія виходу на глобальні ринки», який пройде в kmbs 26 листопада 2018 року. 

Джерело: Mind The free trade regime between Ukraine and Canada has been in operation for over a year and has already attracted Canadian buyers to Ukrainian goods. In turn, this heightens the interest of Ukrainian suppliers in the Canadian markets.

The Canada-Ukraine Trade and Investment Support Project (CUTIS) conducted a two-week training program “How to Export to Canada” for representatives of the regional chambers of commerce and trainers from the leading business schools. The program included a more theoretical Ukrainian part in Kyiv and a Canadian one in Toronto and Ottawa. During the latter, program participants had an opportunity to communicate with Canadian government officials and representatives of non-governmental organizations responsible for various aspects of Canadian export of goods.

Dmytro Shvets, Director of Start Global, a lecturer at Kyiv-Mohyla Business School, shared with Mind the interesting insights he had received during the course.

Country Profile. Canada is a North American country with the area of 9.9 million square kilometres (16 times larger than Ukraine) and the population of just over 36 million. It is a federation of 10 provinces and three territories, each having unique “tastes” in the issues of import, customs, taxes, legislative regulation, etc. For example, to register a company in Canada, you need a local director, but not in British Columbia.

61% of Canada’s total population lives in two provinces: Ontario and Quebec. Canadians prefer to live in cities, of which the largest is Toronto.

In a multicultural and multilingual country (there are two official languages – English and French – at the federal level), a large number of different nations retain their culture and traditions. In recent years, the flow of immigrants from Asia to Canada has increased. This makes it necessary to take into account when positioning a product and negotiating it that your client may have the habits and traditions not inherent in North America.

Indigenous people (First nations) account for almost 5% of the total population – about 1.7 million people. Interestingly, the average age of the indigenous part is 32 years old (ten years younger than the rest of the population). But in general, Canadians are an aging nation: it is expected that a quarter of the country’s population will be over 65 years old in 2031. This should also be taken into account when determining the target clientele for your products when preparing for their export.

Who do Canadians trade with? Canada imports goods and services from most countries of the globe. It is one of top ten trade leaders and accounts for 2.2% of world imports. Mostly, it imports from the USA, China, Mexico and Germany, and exports to the above countries, as well as the UK and Japan.

Canada is one of the world’s leading importers, and this is a good reason for the most responsible attitude and high requirements for everything coming from outside. Canadian importers are responsible to the State for the quality of products and will require the same from the supplying exporters.

What are the requirements for foreign goods? It is prohibited to import products to Canada that could harm human health or life. Such goods are either destroyed or sent back at the expense of the supplier. Canadian Food Inspection Agency has been created, among other things, for checking imported food products; more than 7,000 of its employees are concerned to reject the products that do not meet the standards.

Almost everything you need to know about standards and requirements for food and medicine can be found on the Ask CFIA web resource.

Another useful tool is AIRS CFIA: Here you can easily find out about the requirements for different products.

Standardization of goods and Canadian customs is a complex but well-balanced mechanism with the components working in concert and complementing each other. Almost all authorities and agencies have comprehensive information on their websites and patiently answer telephone requests.

Canadian import/export information is freely available. In particular, the CBSA website has a Step By Step Guide, which describes the process of import to the country in detail. At the same site, you can get a list of products and requirements (including goods that are not allowed to be imported).

Keep in mind that the goods to be imported can be delayed indefinitely until clarification (at the expense of the importer), so this should be taken into account in planning your time and budget. In addition, when determining the origin of goods, the cost and origin of the materials from which it is made are taken into account.

The logistics component of export to Canada should not be a problem provided careful preparation – the customs clearance of goods in the country of maple leaf is simplified and can be carried out remotely. You will be able to calculate the shipping rates at the website searates.com.

How to sell? With regard to Canadian sales channels, it is worth considering a few issues. One of the most interesting channels can be Public Services and Procurement Canada, which annually makes purchases for $18 billion Canadian dollars including a large number of imported items. At the web-portal buyassell.gc.ca, you can get registered for participation in the public tenter, and if you have questions, you may call +18008111148 and, as we are assured, get a detailed answer to the relevant questions. Civil servants feel morally obliged to respond the questions of interested exporters. It would be wise to use this.

In Canada, industry associations that advise trade missions are also very professional and help their members in international affairs. Contacts of those associations can be found on the Canadian Chamber of Commerce website.

Another interesting organization that deals with the development of trade relations with countries such as Ukraine is TFO Canada. You can find many tips on exports to Canada and register your company in the directory at its web page in order to promote your product among buyers.

Canada has one of the largest Ukrainian diasporas in the world – 1.3 million people. Although it is unlikely that it can be used as a sales channel, a significant number of Ukrainian-born specialists can be found in almost every sector of the country. These acquaintances would be good to use to get alternative contacts for industry and market information.

An additional channel for promotion in Canada can be annual festivals of Ukrainian culture.

Legal features of export to Canada. Special attention should be paid to legal aspects. For example, there is a case-law applied in many cases that takes into account the large number of cases for the century. At the same time, lawyers are highly specialized – both in the branches of law and geographically (in specific provinces).

Another very important issue is the protection of intellectual property. Canada has a large number of lawyers specializing in lawsuits against brands that violate someone’s intellectual property rights. Therefore, it is worth thoroughly checking the names of your brands before going to the country’s markets.

In general, Canadians are quite conservative. All serious statements should be made with reference to a reliable source. However, this also has a significant positive effect: they are all inclined to comply strictly with established rules and arrangements. There is a culture of follow-ups and taking notes of the meeting.

How can Canada perceive all Ukrainian? Unlike southern neighbours, almost everyone in Canada knows about Ukraine. The image of the country is improving, although not very fast. Ukrainian goods are sold mainly in supermarket chains specializing in Eastern European products.

The Free Trade Agreement between Ukraine and Canada (CUFTA), which is in force since August 1, 2017, has opened up 98% of its goods market to Ukrainian exporters. In general, CUFTA is expected to support Ukrainian companies in entering new markets and strengthen trade relations between the two countries.

Thus, despite all the regulations, rules and standards, with proper preparation Canadian market may be of interest to Ukrainian companies that build a long-term strategy of international expansion. After all, as you have set your product or service in Canada and adapted the brand to local ethnic groups, markets in many countries, including the neighbouring US, will become easier for further advancement.

Information contained in this publication will partly be included into Global Market Access Strategy course, which will be held at kmbs on November 26, 2018.

4 leading Ukrainian industries to invest – webinars

 1. Agriculture industry

Agriculture is one of the leading sectors of the Ukrainian economy. In 2016, the sector’s share amounted to 13.7% of the GDP of the country and 14.2% in 2015. Its share along with the food industry is more than 18% of the gross domestic product of Ukraine.

Participants:

 1. Olga Trofimtseva, Deputy Minister of Agrarian Policy and Food of Ukraine
 2. Bohdan Leshchyshen, CUTIS Canadian Project Director

Moderator: Mark Markevych, President of Crossways MK Consulting

 1. Energy industry

The energy industry is composed of oil, natural gas, coal, nuclear and hydropower, wind and solar. The basis of the energy industry is electricity. The power generating capacity of wholesale electricity market in Ukraine is nuclear, thermal, hydro and alternative energy with an installed capacity of about 52,730 MW. The average annual production of electricity is about 195.5 billion kWh. In 2016, Ukraine exported 520,600 tons of coal with a total value of $44.8 million. In 2016, Ukraine exported 233,587 tons of petroleum products with a total value of $86.5 billion.

Participants:

 1. Nataliya Boyko, Deputy Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine
 2. Bohdan Leshchyshen, CUTIS Canadian Project Director

Moderator: Mark Markevych, President of Crossways MK Consulting

 1. Infrastructure and Logistics industry

The Infrastructure and Logistics industry is dependent on a strong transport sector. The Ukrainian transport sector has five transport modes: road rail, maritime, inland waterway and air transport. The transport sector of Ukraine includes: 22,000 km of railway routes, 170,000 km of automobile roads, 2,200 km of navigable waterways, 13 seaports, 4 fishing ports, 11 rivers terminals, and 21 airports. Transport, storage, postal and courier activity represents 6.6% of Ukraine’s GDP and employs 1 million people. In 2015, transport industry had estimated revenues of US$11.5 billion (5.1% of the business revenues in Ukraine).

Participants:

 1. Viktor Dovgan, Deputy Minister of Infrastructure of Ukraine
 2. Bohdan Leshchyshen, CUTIS Canadian Project Director

Moderator: Mark Markevych, President of Crossways MK Consulting

 1. IT & Telecom industry

IT segments (software development + computer hardware) and Telecom (communications services, including the Internet) had estimated revenues of US3.6 billion and grew by 22% in 2016. The major revenue components of the IT segment are computer equipment – 83%, IT services – 19% and packaged software – 7%.

Participants:

 1. Mikhail Titarchuk, Deputy Minister of Economic Development and Trade of Ukraine
 2. Bohdan Leshchyshen, CUTIS Canadian Project Director

Moderator: Mark Markevych, President of Crossways MK Consulting

Посол Канади: Майбутнє українського експорту до Канади — за ІТ-послугами Canadian Ambassador: IT-services is the future of Ukraine’s export to Canada

З 1 серпня 2017 р. запрацював режим зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Канадою. Це вже 16-й режим вільної торгівлі, що набрав чинності за роки незалежності нашої країни. Але випадок із Канадою — особливий. Адже для українських товарів північноамериканський партнер відкрив 98 % свого ринку, обнуливши ввізні мита на більшість товарних груп.  Як вплинуло запровадження ЗВТ на товарообіг між країнами, наскільки збільшили українські компанії свою присутність на канадському ринку, які сектори вітчизняної економіки найперспективніші з точки зору Канади — про все це та багато іншого — в інтерв’ю з Послом Канади в Україні Романом ВАЩУКОМ.

Пане Посол, як за час дії ЗВТ між нашими країнами змінилася динаміка україно-канадського товарообігу?

Статистика за два місяці, яку ми маємо, не дає підстав говорити про динаміку товарообігу. Проте вона і з одного, і з другого боку позитивна. Поясню. Річ у тім, що статистики наших країн дещо відмінні. Канадська сторона демонструє зростання товарообігу за перші дев’ять місяців 2017 р. до 65 млн дол. США, тобто на 13,5 % порівняно з аналогічним періодом 2016 р. Українська статистика за три квартали 2017 р. становить 33,9 млн дол., що на 65 % більше порівняно з аналогічним періодом 2016 р. Як бачите, різниця майже вдвічі. Це пов’язано з особливостями деклараційних практик експортерів чи статистичних систем, над узгодженням яких, до речі, працюватиме група, яку ми саме створюємо.

Насправді держави краще утримують статистику імпорту, ніж експорту. Тому Канада, скажімо, із США працює таким чином: їхню імпортну статистику використовуємо, як нашу експортну, і навпаки. Якщо йдеться про торгівлю між Україною та Канадою, то ми показуємо експорт в Україну на рівні 179 млн дол. Імпорт з Канади, за даними України, становить 196 млн дол. У нашій статистиці дефіцит торговельного балансу в Україні є меншим, ніж в українській статистиці.

Розкажіть, якими товарами країни найбільше цікаві одна одній?

Слід зазначити, що угода між Україною та Канадою пожвавила взаємну торгівлю. У 2017 р. до ТОП-6 товарів українського експорту до Канади ввійшли: 1 — феросилікомарганець, 2 — барвники з титанового окису, 3 — соя, 4 — автомобілі, 5 — телерадіо­апаратура, 6 — кавоварки. Ми, своєю чергою, постачаємо для України: 1 — вугілля, 2 — рибу (зокрема, хек), 3 — креветки, 4 — харчування для домашніх тварин, 5 — ліки, 6 — людську або тваринну кров.

Які ще галузі отримують переваги від лібералізованої торгівлі між Україною та Канадою?

До найбільш перспективних секторів належать насамперед ІТ-сфера, одяг, взуття, меблі, шоколад та кондитерські вироби. Зокрема, на сприяння у просуванні цих товарів на канадському ринку спрямовано програму підтримки експортерів «U CAN Export». Важливо, що проект націлено не на українських гігантів, а на підтримку малого і середнього бізнесу. Переконані, що компанії, які вже мають досвід експорту, можуть самі собі дати раду і на канадському ринку.

Що дав режим ЗВТ нашим  компаніям? Наскільки український бізнес використовує можливість виходу на ринок Канади?

Угода є асиметричною. Канада одразу відкрила для українських виробників 98 % свого ринку, знизивши митні ставки до 0 % практично для всіх груп товарів, за винятком автомобілів, на які мито скасують протягом семи років. Також є певні обмеження на деяку сільськогосподарську продукцію, експорт якої є безмитним лише в межах встановлених квот. Зокрема, це стосується молока, птиці, яєць тощо.

У випадку канадського експорту Україна наразі відкрила близько 80 % ринку. На частину товарів з Канади мита скасовуватимуться поступово, з використанням перехідних періодів у три, п’ять та сім років. А на імпорт свинини і сала встановлено обмеження. До речі, щодо сала, то українські виробники мене переконали, що воно має не тільки економічне, але й символічне значення.

Із сільськогосподарської продукції значну динаміку продемонстрував мед, експорт якого майже подвоївся. Це означає, що з’являються нові компанії, які заповнюють раніше ніким не зайняті ніші

Аналізуючи експортну статистику України, можна спостерігати величезні стрибки за окремими товарами. Скажімо, приріст експорту кавоварок за дев’ять місяців 2017 р. становить 1 500 %, скляних контейнерів для перевезення та пакування товарів — 2 450 %, машин для очищення, сортування чи калібрування насіння — понад 3 000 %. Із сільськогосподарської продукції значну динаміку продемонстрував мед, експорт якого майже подвоївся. Це означає, що з’являються нові компанії, які заповнюють раніше ніким не зайняті ніші. Досвід Канади у зонах вільної торгівлі свідчить про те, що спочатку зростання експорту йде вшир, а потім вглиб. Іншими словами, насамперед розширюється асортимент товару, а відтак збільшуються обсяги його поставок. Товаровиробники, які виходять на новий ринок, вивчають смаки та запити споживачів, а потім зосереджуються на просуванні товару. Це не означає, що в традиційних галузях не може бути зростання. Ми, зокрема, спостерігаємо значне зростання щодо сільськогосподарських машин. Тут наші фірми «проспали» перший етап великих інвестицій у сільгосптехніку і тепер надолужують втрачене.

Кожен ринок має свої особливості. Які труднощі доводиться долати українським експортерам?

Ми врахували особливості кожного ринку й одночасно з угодою запустили Канадсько-український проект сприяння торгівлі та інвестиціям. Торгівля означає експорт із України до Канади, а інвестиції — це вкладення коштів Канадою в Україну. Фахові консультації надаються вашим експортерам, які бажають відкрити для себе канадський ринок. Детально роз’яснюються специфіка ринку, вимоги, як до нього пристосуватися, якого роду сертифікація потрібна і які географічні, смакові й інші особливості спо­живача.

Чи є відмінності ЗВТ України з Канадою та України з ЄС?

Основна відмінність у тому, що канадський ринок є більш відкритим для українських товарів, ніж ринок ЄС, і тут значно менше обмежень, а якщо і є, то незначні. Іншими словами, відвантажуйте, скільки хочете. З іншого боку, наша угода стосується передусім товарів, а ось у питанні торгівлі послугами вона поки що не настільки розгалужена, як угода між Україною і ЄС. У цьому аспекті у нас ще все попереду.

Незабаром передбачено створення зони вільної торгівлі між ЄС і Канадою. Що змінить такий трикутник?

Насамперед потрібно гармонізувати сертифікацію товарів для експорту з урахуванням усіх правил, вимог, кваліфікацій, найменувань та інших аспектів. З часом ми сподіваємося на формування позитивного трикутника вільної торгівлі Україна — Канада — ЄС. Тоді виробники трьох сторін краще зможуть побачити, де в трикутнику є переваги саме для їх виробництва, і підібрати найвигідніші варіанти співпраці.

Планується поглиблення співпраці у сфері інформаційних технологій. Експорт ІТ-послуг вже на сьогодні вдвічі-втричі перевищує товарний

Чи бере Канада участь в інвестиційних проектах в Україні? Які проекти найцікавіші для вкладення коштів?

З боку канадських інвесторів є інтерес до України. За останні два роки найбільше коштів вкладено в агропромисловий сектор. Так, один великий канадський фонд вже викупив третину акцій українського агропромислового холдингу. В подальшому чималі інвестиції передбачаються в ІТ-сферу і все, що її стосується, наприклад, інфраструктуру для інформаційних технологій. Це ті галузі, де я бачу потенціал вже у короткостроковій перспективі.

Пане Посол, поділіться своїми прогнозами щодо розвитку торговельних відносин між нашими державами.

Окрім ринку товарів, розвиватиметься ринок послуг, зокрема, планується поглиблення спів­праці у сфері інформаційних технологій. Експорт ІТ-послуг важко охопити, але вже на сьогодні він вдвічі-втричі перевищує товарний. Тільки один великий контракт канадського рітейлера з українськими фахівцями ІТ-сфери коштує близько 50 млн дол. До того ж в Україні майже 2 тис. програмістів працюють на Канаду. Ринок ІТ-послуг належить до невидимого експорту, водночас він дуже економічно вигідний для вашої країни. А враховуючи географічну відстань між нашими країнами, він може відіграти величезну роль.

Джерело: Вісник. Офіційно про податки Free-trade area (FTA) regime between Ukraine and Canada was established August 1, 2017. This is the 16th free trade regime coming into effect within the period of Ukrainian independence. But the situation with Canada is a specific one. This is because the North American partner opened 98% of its market for the Ukrainian commodities, having set to zero import duties for the majority of commodity groups. The influence of FTA introduction on commodity circulation between the states, the level of increase of the Ukrainian companies’ presence on the Canada’s market, the most promising sectors of the national economy from the perspective of Canada – all these and many more issues in the interview with Roman Waschuk, Ambassador of Canada to Ukraine.

Mr. Ambassador, how has the dynamics of Ukraine-Canada commodity circulation changed within the period after FTA introduction between our countries?

The two-month statistics we have does not give grounds for commodity turnover analysis. Though, it is positive from both sides. I will explain. The thing is that statistics of our countries are a bit different. The Canadian party demonstrates boost of commodity turnover within the first nine months of 2017 up to USD 65 million, i.e. 13,5% more comparing to the same period of 2016. The Ukrainian statistics for the period of three quarters of 2017 estimates USD 33,9 million which is 65% more comparing to the same period of 2016. As you see, the difference is twice bigger. This is due to peculiarities of declaration practice of exporters or statistical systems the adjustment of which will be ensured by the group we are currently establishing.

In fact, the states better maintain import than export statistics. That is why, let’s say, Canada works with the USA in the following way: their import statistics is used as our export ones and vice versa.  If we speak about trade between Ukraine and Canada, we talk about export to Ukraine at a rate of USD 179 million. The Ukrainian data shows that import from Canada equals to USD 196 million. According to our statistics trade balance deficit in Ukraine is less than the one estimated in the Ukrainian statistics.

Could you tell us what kind of commodities make our countries attractive for each other?

I would like to point out that the agreement between Canada and Ukraine has fueled the mutual trade. In 2016 the top-6 commodities of Ukraine’s export to Canada included:  1 — ferrosilicon manganese, 2 — colorants of titanium oxide, 3 — soybeans, 4 — cars, 5 — television and radio equipment, 6 — coffee makers. In our turn, we supply to Ukraine:  1 — coal, 2 — fish (in particular, hake), 3 — shrimps, 4 — pet feed, 5 — medicine, 6 — human or animal blood.

What other sectors benefit from Ukraine-Canada trade liberalization? 

The most promising sectors include, first of all, IT-area, clothes, footwear, furniture, chocolate and confectionary. In particular, there was established a support program for exporters «U CAN Export» aimed at fostering promotion of these goods on the Canadian market. It is important that the project is aimed not at Ukrainian “giants”, but at support of small and medium businesses. We are sure that the companies experienced in export can do a good job on the Canada’s market themselves.

In what way did FTA regime benefit your companies? To what extent does the Ukrainian business exploit opportunities to reach the market of Canada?

The agreement is an asymmetric one. Canada has immediately opened 98% of its market for Ukrainian producers, having reduced customs duties to 0% for almost all commodity groups, except for cars the duty on which will be cancelled within seven years. Also, there are specific restrictions on some agricultural products, which are exported on a duty-free basis only within established quotas. In particular, this is about milk, poultry, eggs, etc.

In case with Canada’s export, Ukraine has opened almost 80% of its market. Duties on some commodities from Canada will be cancelled systematically based on three, five and seven-year long transition periods. And there have been imposed restrictions on importing pork and lard. By the way, talking about lard, the Ukrainian producers persuaded me that it has not only economic but also a symbolic meaning.

Talking about agricultural products, significant dynamics was demonstrated by honey export of which has doubled. This means that there emerge new companies which take up the slacks.  

Analysis of export statistics of Ukraine shows significant leaps of some commodities. Let’s say that export growth of coffee makers within nine months of 2017 estimates 1 500 %, glass containers for transportation and packing of goods – 2 450 %, equipment for seed cleaning, sorting or calibration — more than 3 000 %. Talking about agricultural products, significant dynamics was demonstrated by honey export of which has doubled. This means that there emerge new companies which take up the slacks. Canada’s experience in free-trade areas proves that export grows broad first, and then – deep. To put it in other words, first of all, the range of commodities is increased, and then its volumes of supply are ramped up. Commodity producers which reach a new market explore tastes and demands of consumers and then concentrate upon promotion of commodities. It does not mean that traditional sectors do not face any increase. We, in particular, observe a significant growth related to agricultural equipment. Here, our companies have “overslept” the first phase of large-scale investments into agricultural equipment and are trying to сatch up.

Each market has its own specific features. What kind of difficulties do Ukrainian exporters happen to overcome?

We took into consideration specific features of each market and along with the agreement we have launched Canada-Ukraine Trade and Investment Support Project. Trade means exporting from Ukraine to Canada, and investments mean Canada’s investing to Ukraine. Expert advice is provided to your exporters who are eager to open Canada’s market for themselves. A detailed explanation is provided in relation to market specificities, requirements, ways of adjustment, types of certification required and geographical, palatability and other traits of a consumer.

Are there differences between Ukraine-Canada and Ukraine-EU FTAs?

The most important difference is that Canada’s market is more open for the Ukrainian goods than the EU market. And here there are much less restrictions, and if there are any, they are not really tough. In other words, ship as much as you wish. On the other side, our agreement deals, first of all, with commodities, but talking about trade in services, it is not that much diversified comparing to the agreement between Ukraine and the EU. In that respect, everything is still ahead for us.

Establishment of Canada-EU free-trade area is planned soon. What will this triangle change?

First of all, it is important to harmonize certification of commodities for export with due consideration of all the rules, requirements, qualifications, titles and other aspects. Soon we hope to form a positive free-trade area triangle “Ukraine – Canada – EU”. Then, producers from each side will have a better opportunity to see where inside this triangle there are advantages for their production and choose the most beneficial options for cooperation.

More intensive cooperation is planned in the IT-sphere. As of today, export of IT-services is two-three times the commodity export.

Is Canada involved into investment projects in Ukraine? What projects are the most attractive for investing?

On the part of Canadian investors there is some interest towards Ukraine. During the last two years, most funds were invested into agro-industrial sector. Therefore, one large Canadian fund has already purchased one third of shares belonging to the Ukrainian agro-industrial holding. In future, significant investments are planned to be made into the IT area and everything related to it, for example, infrastructure for information technologies. These are the spheres where I can see potential in the short-term outlook.

Mr. Ambassador, could you please share your predictions as to development of trading relations between our states?

In addition to the commodity market, service market will also grow, in particular, more intensive cooperation is planned in the IT sphere. Export of IT-services is difficult to encompass, but as of today it is two-three times broader than the commodity one. Only one big contract of a Canadian retailer with Ukrainian IT-professionals costs about USD 50 million. Besides, nearly 2 thousand programmers in Ukraine work for Canada. IT-services market belongs to invisible export, but at the same time it is economically sound for your country. And, considering geographical distance between our countries, it can play a huge role.