Beehive – провідний український виробник та експортер меду. Географія продажів компанії дуже широка і включає такі розвинуті ринки як США, Німеччину, Данію і Канаду. В листопаді минулого року компанія Beehive взяла участь в першому інвестиційному форумі CUTIS Investment Roadshow

Ігор Ліскі, співзасновник Українського інституту майбутнього (UIF), голова ради директорів холдингу “Ефективні інвестиції” (до складу якого входить Beehive) розповів, чому канадці з обережністю ставляться до реалізації інвестпроектів в Україні

Наразі всі виклики ство­рюють для нас більше можливостей, ніж за всі роки незалежності. Саме зараз ми як ніколи раніше маємо доводити свою спроможність працювати в рамках міжнародної бізнес-спільноти.

В Україні з’являються професій­ні команди, амбітні проекти, смі­ливі рішення, але це наразі, радше, виняток. Країна змінюється, люди шукають собі застосування, та ба­гато хто думає, що система оцінок не зазнала змін. Якщо ми хочемо конкурувати зі світом, не треба боятися здивувати його знаннями, навичками та ідеями.

Принаймні, деякі реформи посприяли активізації роботи з інвесторами в Україні. З’являються інвестиційні форуми регіонального рівня, законодавчі проекти задля підвищення інвестиційної при­вабливості країни. Впевнений, що інвестори бачать це. Саме тому ми й спостерігаємо нову хвилю заці­кавленості у вітчизняних проектах. Та все ж головне, що саме український підприємець може реалізува­ти власні амбіції. Але треба зрозуміти, чи є вони в нього. Успішні проекти існують, проте створюють їх здебільшого молоді підприєм­ці, які орієнтуються на експорт та міжнародні тренди.

Змінилося головне — інвестор шукає проект, який відчуває потреби часу. Так, створюючи сучасний завод з виго­товлення меду, ми розуміли, що він є затребуваним. Харчові продукти високої якості з екологічно чистих регіонів — це всесвітній тренд, і ми йому слідуємо. Якщо Beehive розуміє власну значимість для всієї галузі та країни загалом, то і вся компанія діє рішуче. Лише поєд­нання технології, команди, а також довгостроковий аналіз трендів можуть надати рішення для вузь­копрофільних задач і зацікавити інвестора.

Якщо говорити про зацікав­леність міжнародних інвесторів ще 10 років тому, то можна було сказати — гроші плинутимуть рікою.

Але інвестори змінюються, цікавляться новими напрямками та стають значно вимогливішими, а українці тим часом можуть мало що запропонувати. Канадські ін­вестори добре знають та розуміють нашу країну. Маючи досвід роботи з вітчизняними проектами та знаючи про всі ризики такої співпраці, вони інвестують з обережністю.

На­разі важко знайти гідний проект, ефективність якого буде реальною, а не намальованою в бізнес-плані. Я сам відкидаю купу подібних мало не кожного дня. Українським бізнесменам слід бути сміливішими та нахабнішими, вчитися робити міжнародний бізнес. Треба вдо­вольняти свою спраглість до знань, знаходити нові технології вироб­ництва, вчитися представляти свої здобутки. Та крім цього міняється й світ, перспективними стають трендові світові напрямки: “зелена” енергетика, проекти, які грають за правилами кругової економіки, креативна індустрія — саме в них інвестуватимуть у подальшому.

Інвестори нині дуже вимогливо ставляться до українських проек­тів, адже існують фактори підви­щеного ризику: війна, корупція та повільні реформи.

Елементарний брак довіри як до країни, так і до принципів ведення бізнесу в ній. Підприємці можуть змінити таке ставлення лише власним прикла­дом та чесними проектами. Ми в компанії робимо це протягом ба­гатьох років. Лише бажання жити й працювати в Україні змушує знову і знову повертатися до цієї безкінечної роботи. Створювати інвестиційно привабливий бізнес, реалізовувати шалені, на перший погляд, ідеї — завдання моєї компанії. Мене ніхто не переконає, що зробити зараз вдалий проект та залучити інвесторів з усього світу в Україну неможливо.

Джерело: журнал «Бізнес» Beehive is a leading Ukrainian producer and exporter of honey. The geography of the company’s sales is very broad and includes such advanced markets as the USA, Germany, Denmark and Canada. In November last year, Beehive took part in the first investment forum – CUTIS Investment Roadshow

Ihor Liski, co-founder of the Ukrainian Institute for the Future (UIF), chairman of the board of directors of the Effective Investments Holding (of which Beehive is a part) explained why Canadians are cautious about implementing investment projects in Ukraine

Currently, all challenges create more opportunities for us than during all previous years of independence. Like never before, we need to prove our ability to work within the international business community.

Professional teams, ambitious projects and bold decisions spring up in Ukraine but nowadays this is rather an exception. The country is changing, people are looking where to apply their talents, and many think that the system of rating has not changed. If we want to compete with the rest of the world, we do not have to be afraid to surprise it with our knowledge, skills and ideas.

At least, some reforms have helped to intensify work with investors in Ukraine. There are investment forums at the regional level and legislative drafts to increase the country’s investment attractiveness. I’m sure that investors see this. That is why we are witnessing a new wave of interest in domestic projects. The main thing, however, is that Ukrainian entrepreneurs can realize their own ambitions. Still, you have to understand whether you have them. Successful projects do exist, but they are created mainly by young entrepreneurs oriented to exports and international trends.

The main thing has changed: investors are looking for a project that follows the calls of time. Thus, when creating a modern honey plant, we understood that it was in demand. High-quality food from environmentally friendly regions is a global trend, and we follow it. When Beehive understands its own significance for the whole industry and the country in general, the entire company moves forward. Only a combination of technology, teamwork and long-term trend analysis can provide solutions for narrow-focused tasks and make investors interested.

If we talk about the interest of international investors 10 years ago, one could say that money would flow like a river.

However, investors are changing, they are interested in new areas and become much more demanding, while Ukrainians in the meantime may have little to offer. Canadian investors know and understand our country very well. Having experience of work with domestic projects and knowing all the risks of such cooperation they invest with caution.

It’s hard to find a worthwhile project with real efficiency rather than drawn up in a business plan. I myself reject a lot of such projects almost every day. Ukrainian businesspeople should be more courageous and aggressive, learn to do international business. We must satisfy our hunger for knowledge, find new production technologies, learn to present our achievements. In addition to this, the world is changing, trendy global solutions become promising: green energy, circular economy projects, creative industry will be getting investments from now on.

Investors are now very demanding about Ukrainian projects because there are high risk factors: war, corruption and slow reforms.

A mere lack of trust in both the country and the principles of doing business in it. Entrepreneurs can change this attitude only with their own example and honest projects. In our company, we have been doing this for many years. Only the desire to live and work in Ukraine forces us to return to this endless work again and again. To create investment attractive business, to implement ideas that are crazy at first glance – this is the task of my company. No one can convince me that it is impossible to make a successful project now and attract investors from all over the world to Ukraine.