Степан Кубів: Чому ЗВТ з Канадою є частиною нашої євроінтеграції. Stepan Kubiv: Why FTA with Canada is part of our European integration

14 квітня Верховна рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Нагадую, що Угода є частиною політики уряду з розширення торговельних можливостей для українських експортерів. І курс України на ЄС відіграє тут першочергову роль.
Фактично йдеться про трикутник можливостей та взаємодії у виробництві Україна–Канада–ЄС, де лейтмотивом є українсько-європейська співпраця в аграрній, промисловій та інших сферах, з акцентом на інновації та високі технології.

Але чи можна назвати цей трикутник можливостей рівностороннім?

Що Україна може запропонувати технологічно розвиненим Європі та Канаді, аби стати повноправним учасником нового рівня економічно-торговельних взаємин?

Після руйнування виробничих зв’язків з Росією українські промислові підприємства почали спрямовувати свої зусилля на створення виробничих ланцюгів з ЄС та іншими країнами світу.

Так, за даними The World Integrated Trade Solution (WITS), у 2015 році Україна імпортувала з РФ проміжних товарів (вихідних для промисловості) на суму $1,9 млрд, експортувала – на $2,1млрд. Для порівняння – до Канади за 2015 рік імпорт з України тих самих проміжних товарів склав $9,4 млн, а експорт – $17,6 млн.

Очевидно, що українські підприємства не можуть миттєво подолати залежність від проміжних промислових товарів, тому розширення альтернативних коопераційних зв’язків, пошук виробничих і торговельних партнерів у ЄС і Канаді є вельми актуальним та своєчасним.

Тут нагадаю про започаткований нещодавно Промисловий діалог Україна-ЄС, який лише кілька тижнів тому стартував у Брюсселі. В рамках цього діалогу ЄС та Україна розпочали горизонтальну взаємодію між окремими підприємствами, громадськими організаціями та галузевими асоціаціями, зокрема аграрними. Себто – фактичними учасниками виробничих відносин, на рівні яких відбувається організація спільних бізнес-процесів.

Але до чого тут Канада?

По-перше, вихід на великий ринок збуту в Канаді створює вигідні та широкі можливості для експорту спільної українсько-європейської продукції на північноамериканському континенті. Йдеться про авіабудування, ІТ-продукцію, легку промисловість, продукцію АПК, включно з екопродукцією.

Мало хто знає, що об’єднані в АПК спільні зусилля України та Канади можуть зробити нас найбільшим світовим оптовим трейдером у сфері вирощування та переробки зернових. До речі,

з моменту підписання угоди про вільну торгівлю з Канадою три українські компанії (з них – дві аграрні) отримали понад $300 млн прямих інвестицій з Канади.

Разом з тим Україна має чіткий намір змінити сировинну орієнтованість економіки на технологічно розвинену модель виробництва продукції з високою доданою вартістю. Причому таке виробництво має включати велику частку малого та середнього бізнесу, який часто створює виробничі зв’язки з великими компаніями та забезпечує зайнятість значної кількості працівників.

Наприклад, восени 2016 року на Львівщині німецька компанія “Бадер” відкрила новий завод з пошиття автомобільної шкіри преміум-сегменту, де працюватимуть близько 3 тис. працівників. І це далеко не єдиний приклад успішної синергії України та ЄС.

Саме тому взаємодія України з Канадою важлива саме у трикутнику з ЄС. Бо саме цей трикутник створює нові можливості для спільної діяльності у промисловості та виробництві, де Україна пропонує дуже вигідні умови оплати праці та зручне розташування виробничих потужностей спільних підприємств.

Для України це означатиме нові сучасні виробництва, які включатимуть, крім АПК, також розвиток автомобілебудування, виробництво авіапродукції, фармацевтичні компанії, продукцію легкої промисловості та інноваційні технологічні рішення.

При цьому прямі іноземні інвестиції у промисловість принесуть в Україну капітальне обладнання, новітні технології, а також управлінські та маркетингові рішення та досвід. Це означає більший мультиплікативний ефект від інвестицій, адже інвестори фактично “вмонтовують” новостворені виробничі потужності у вже існуючі ланцюжки виробництва.

Тому визначальною конкурентною перевагою України у відносинах з високотехнологічною промисловістю країн ЄС та Канади є наші працівники.

Вони мають надзвичайно високий, навіть за європейськими мірками, рівень освіти та кваліфікації, спеціалізацію в галузі природничих наук, технологій, інженерії, математики та здатні створювати нові знання, продукувати, адаптувати та використовувати передові технології.

Ці якості, помножені на працелюбність, на додачу до конкурентної вартості праці створюють неймовірні можливості для виробництва конкурентної продукції і створюють привабливі можливості для будь-якого спільного українсько-європейського підприємства чи інвестпроекту, який розмістить свої виробничі потужності в Україні.

В умовах зростання світової конкуренції ЄС буде вигідно розміщувати свої промислові потужності в Україні, де є простір та умови для створення нових підприємств та трудові ресурси для кваліфікованого налагодження складних технологічних процесів.

Такий сценарій, до речі, утримає кваліфікованих українських працівників від переїзду до Європи, адже, на відміну від сфери послуг, промислове виробництво потребує участі працівника у виробничому процесі.

Це надзвичайно важливо для розвитку регіонів, адже кваліфіковані інженери та фахівці високотехнологічних виробництв матимуть більше можливостей для працевлаштування в Україні, і саме в тих регіонах, де є достатні площі для розміщення нових виробничих потужностей для підприємств.

Автор: Степан Кубів, перший віце-прем’єр України, міністр економічного розвитку та торгівлі

Джерело: Європейська правда On the 14th of March Parliament ratified the Free Trade Agreement between Ukraine and Canada.

I would like to remind that the Agreement is the part of the government’s policy to extend trade opportunities for Ukrainian exporters. And Ukraine’s direction towards the EU plays vital role.

We, basically, talk about the triangle of opportunities and interaction in production among Ukraine – Canada – the EU, with the leading idea of Ukrainian and European cooperation in agricultural, manufacturing and other areas with the emphasis on innovations and high technologies.

Can we call this triangle of opportunities equilateral though?

What is it Ukraine has to offer to technologically developed Europe and Canada in order to become an equal counterpart of a new level of economic and commercial relations?

After manufacturing ties with Russia had been ruined, Ukrainian manufacturers started to direct their efforts to create production chains with the EU and other countries. Thus, according to The World Integrated Trade Solution (WITS), Ukraine imported to Russia in 2015 $1.9 billion intermediary goods (inputs for manufacturing), and exported $2.1 billion. To compare, imports of similar intermediary goods to Canada comprised the price equivalent of $9.4 million with exports of $17.6 million.

It is obvious that Ukrainian companies cannot instantly overcome the dependency on the intermediary manufactured goods. Therefore, the extension of alternative cooperation and search for manufacturing and commercial partners in the EU and Canada is very timely and important. I should remind here of a recently initiated Ukraine-EU Industrial Dialogue, which started a few weeks ago in Brussels. Within this dialog, the EU and Ukraine initiated horizontal interaction between some companies, NGOs and professional associations, agricultural in particular. These are, in fact, the stakeholders of the relationships that organize joint business processes.

How Canada is involved here?

First of all, access to big Canadian market place creates wide opportunities for exports of jointly manufactured Ukrainian and European products in North America. I talk about aircraft engineering, IT products, textiles, agriculture including organic produce.

Very few people know that joint efforts of Ukraine and Canada in agricultural segment can make ourselves the biggest world wholesale trader in the area of grain growing and processing. By the way,

Since the Free Trade Agreement with Canada was signed three Ukrainian companies (two in agricultural business) received over $300 million of direct investments from Canada.

Along with that, Ukraine is committed to switch from the raw material orientation of its economy to an advanced technological model of manufacturing with high added value. Such production is supposed to contain large portion of small and medium businesses, that often create production ties with big companies and employs a lot of workers.

For example, in the fall of 2016 a German company “Bader” opened a new factory of a premium class vehicle leather production in Lviv oblast, which employs around 3 thousand workers. And this is just one of the cases of successful cooperation of Ukraine and the EU.

That is why the interaction of Ukraine and Canada is important in that very triangle with the EU. Because that very triangle creates new opportunities for cooperation in production and manufacturing, where Ukraine offers very beneficial conditions for salaries and convenient locations of industrial facilities of the joint ventures.

For Ukraine it will mean new modern production, which includes, apart from agribusinesses, car manufacturing, aircraft engineering, pharmaceuticals, textiles and innovative technology solutions.

Foreign direct investment in manufacturing will bring to Ukraine capital equipment, state of the art technology, managerial and marketing solutions and experience. This means greater multiplication effect from investment, because investors “imbed” new production facilities in already existing manufacturing chains.

Therefore, our employees are the decisive competitive advantage of Ukraine in our relationship with highly technological manufacturing of the EU countries and Canada.

They have extremely high, even under European standards, education and qualification levels. They major in natural sciences, technologies, engineering, and mathematics. They are able to create new knowledge, produce, adapt and use state of the art technology.

These qualities, multiplied by hard work and competitive labor cost, create enormous opportunities for manufacturing competitive products and create attractive opportunities for every joint Ukrainian and European manufacturing or investment project, which brings its manufacturing facilities to Ukraine.

Under the conditions of tougher world competition, it will be beneficial for the EU to place their manufacturing facilities in Ukraine where we have space and conditions for starting new facilities and labor resources for arranging qualified technological processes.

This scenario, by the way, will keep qualified Ukrainian personnel from moving to Europe, because, unlike with service industries, manufacturing requires an employee’s participation in the production process.

This is extremely important for development of regions, because qualified engineers and high technology production specialists will have more employment opportunities in Ukraine, particularly in the regions with sufficient manufacturing space.

The AuthorStepan KubivThe First Vice Prime Minister of Ukraine, The Minister of Economic Development and Trade

Source: European Pravda

Ольга Вергелес: Що заважає українському бізнесу виходити на ринок Канади Olga Vergeles: What prevents Ukrainian business from entering the Canadian market?

В рамках своєї роботи я кожен день отримую питання про те, що зробити, щоб почати експортувати в Канаду?

В липні 2016 року команді Мінекономіки вдалося завершити процес переговорів і підписати Угоду про вільну торгівлю з Канадою, який відкриває 98% канадського ринку й створює цілий спектр можливостей для українських експортерів. Документ зараз проходить ратифікацію в українському та канадському парламентах і зовсім скоро може ввійти в силу.

Як зазначила заступник міністра економічного розвитку, торговий представник України Наталія Микольська, Канада імпортує товарів на суму близько $420 мільярдів в рік. Якщо поділити цю суму на фактичне населення Канади, то на одного канадця припадає близько $12 тисяч доларів США імпорту щорічно. Так що потенціал Канади як ринку для України надзвичайно високий.

І дуже б хотілося просто розповісти бізнесу про вимоги й стандарти, після чого «благословити» майбутнього експортера на завоювання заокеанських ринків.

Але консультації або технічна допомога не працюють, якщо не намагатися зазирнути в корінь проблеми. Тому, давайте копнемо глибше й поговоримо про те, чого насправді не вистачає українським компаніям для старту в Канаді.

Нижче представлені мої спостереження за результатами десятків зустрічей з українськими експортерами, націленими на ринки по той бік Атлантики. І, як стане ясно нижче, є тема, яка об’єднує більшість проблем українських експортерів.

Отже, топ-5 бар’єрів, які заважають українським компаніям завоювати ринок Канади (і не тільки):

№1 Нестача інформації.

«Ми не знаємо ринок Канади», «Що потрібно канадському покупцеві?», «Як знайти інформацію про смаки канадців щодо нашої продукції» – це всього лише кілька питань, з яких починається обговорення теми торгівлі з Канадою. Відповіді, насправді, лежать на поверхні, але найчастіше українським компаніям не вистачає часу для пошуку інформації та вдумливого аналізу ринку.

Моя порада – для початку зверніться до державних і міжнародних проектів підтримки бізнесу. Приміром, над питаннями експорту в Канаду систематично працюють у Міністерстві економіки, новоствореному Офісі з просування експорту, торгово-промислових палатах. Дуже часто вони діляться аналітичними матеріалами про ринки різних країн (в тому числі Канади), а також інформують бізнес про нові тренди споживчого попиту. Але пам’ятайте, ці організації можуть направити компанію в бік потрібних даних, але не зроблять за неї всю домашню роботу.

Отримайте базову інформацію, використайте її для прийняття первинного рішення й, якщо бачите потенціал, копайте далі самостійно. Отримані знання дуже швидко можуть конвертуватися в реальні бізнес-можливості.

№2 Комунікація з партнером за океаном.

У вас ніколи не буде другого шансу створити хороше перше враження. Ця, здавалося б, банальна фраза повністю характеризує особливості комунікації з канадськими партнерами. Підготовка й сам процес спілкування – це те, що може бути або початком майбутньої співпраці або його закінченням після першого разу.

І знову виникає проблема часу. Розуміння, що хоче побачити і почути покупець в Канаді є, але вітчизняний бізнес часто не може знайти час, щоб підготувати круту презентацію або написати цікавий лист на професійному англійською. В результаті маємо низьку якість пропозицій з України, які дуже швидко потрапляють в «спам» або «кошик».

Як зробити все правильно з першого разу? Спілкуйтеся з вашим потенційним покупцем на одній мові й в очікуваному від вас форматі. Підприємець з Північної Америки очікує побачити комерційну пропозицію версії 2017 року, а не початку дев’яностих. Дайте йому час вивчити інформацію, відповісти на ваш запит або запитати про уточнення. Відповідайте грамотно й стримано. Не бійтеся нагадати про себе. Ввічливе нагадування – це загальноприйнята практика в бізнес-комунікаціях.

№3 Готовність до змін.

Я дуже часто чую від компаній наступну заяву: «Ми можемо зробити сертифікат, необхідний покупцю, АЛЕ тільки за умови гарантії укладення контракту!».

Можу сказати відразу – це шлях в нікуди, який відразу ж знизить ваші позиції в очах партнера в Канаді. Потенційний покупець має можливість вибору й право наполягати на сертифікації й стандартах, прийнятих в його країні.

Що це означає для української компанії? Бажання стати експортером має чітко збігатися з готовністю в першу чергу інвестувати час в необхідні зміни. Так, наприклад, отримання необхідного сертифіката тягне за собою підготовку та дотримання певних вимог до процесу виробництва й рівня якості продукції. Так, це час і ресурси. Але, як казав Лафонтен, «Терпіння й час дають більше, ніж сила або пристрасть». Не поспішайте, розвивайтеся і отримаєте результат.

№4 Стереотипи про бізнес в Канаді.

«У Канаді найбільша українська діаспора, ми знаємо, як вести бізнес з такими ж як ми». Це ще одна помилка. Чисельність української діаспори в Канаді становить трохи більше 1,2 млн осіб з 35 млн загального населення. Шансів, що ви вийдете на партнера з діаспори вкрай мала. Важливо пам’ятати, що бізнес не має національності

Замість стереотипів пропоную вашій увазі реальні очікування канадського покупця від української сторони:

 • будьте готові до особистої зустрічі в Канаді та презентації зразків продукції
 • 100% виконуйте попередньо озвучені вимоги і системно (але ненастирливо) нагадуйте про свою зацікавленість
 • наберіться терпіння – розгляд вашої пропозиції займає час, і, швидше за все, українська компанія не входить в топ-пріоритетів канадського покупця.

І знову, тихіше їдеш – далі будеш.

№5 Оцінка ризиків та фінансові вкладення.

Складаючи плани і стратегію виходу на ринок Канади, українська компанія повинна оцінити:

 • можливість інвестувати час для роботи над відповідністю канадським стандартам
 • наявність всіх необхідних ресурсів для реалізації експортної стратегії
 • чи готова вона до ризику можливої невдачі

Ринок Канади приваблює своїм масштабом. Але варто пам’ятати, що на таких об’ємних ринках висока конкуренція. Не кажучи вже про консерватизм і часом надмірну обережність канадського бізнесу. Як і з виходом на будь-який інший ринок, завжди є ризик вийти з пробною партією й залишитися незатребуваним.

Саме тут терпіння і наполегливість можуть дати свої плоди. Попрацюйте над товаром, проаналізуйте всі ризики, мінімізуйте фактор невизначеності. Іншого способу стати успішним за океаном немає.

***

Все перераховане вище можна підсумувати одним реченням – для виходу на ринок Канади потрібен час. У розвиненому світі час – це найдорожчий і в той же час безкоштовний інструмент досягнення успіху. Час, витрачений як керівником і рядовими співробітниками на пошук інформації, дослідження ринку, розробку стратегії, спілкування й переговори, навчання та планування, обов’язково принесе результати.

З кожним роком підприємств, які експортують до Канади, стає все більше. Можливо, ваш бізнес наступним виведе українську продукцію за океан? Час покаже.

Автор: Ольга Верглес, менеджер Канадсько-українського проекту підтримки торгівлі та інвестицій

Джерело: Новое Время In July 2016, the team of the Ministry of Economics managed to complete the negotiation process and sign the Free Trade Agreement with Canada that opens 98% of the Canadian market and creates a wide range of opportunities for Ukrainian exporters. Currently, the document undergoes ratification at the Ukrainian and Canadian parliaments and may come into effect very soon.

As noted by Natalia Mykolska, Deputy Minister of Economic Development and Ukraine’s TradeRepresentative, Canada annually imports goods for about 420 billion Dollars. If this sum is divided by the actual number of Canada’s population annual import per one Canadian will amount to about USD 12,000. So Canada’s potential as a market for Ukraine is extremely high.

I wish I could simply tell the business about the requirements and standards and then give future exporters a “blessing” to conquer overseas markets.

However, no consulting or technical assistance works unless you try to look at the root of the problem. What do Ukrainian companies really lack to start working in Canada?

Below are my observations based on the results of dozens of meetings with Ukrainian exporters aimed at the markets across the Atlantic. As it will be clear below, there is a topic that combines most of the problems faced by Ukrainian exporters.

Thus, the top five barriers that prevent Ukrainian companies from taking on the market of Canada (and others) are as follows:

No. 1 Lack of information.

“We don’t know Canada’s market”, “What do Canadian buyers want?”, “How to find information on Canadians’ preferences with regard to our products?” – these are only some of the questions that start the discussion of the topic of trade with Canada. In fact, the answers are obvious but Ukrainian companies often lack time to search for information and analyse the market carefully.

My advice is to start with applying to state-sponsored and international business support projects. For instance, the issues of Canadian export are systematically addressed at the Ministry of Economics, the newly established Export Promotion Office, chambers of commerce and industry. Very often, they share analytical materials on the markets of different countries (including Canada) and inform business of the new trends of consumer demand. You should remember, however, that these organizations may steer a company in the direction of necessary data but won‘t do all the homework for it.

Get the basic information, use it to take primary decisions and keep digging further by yourself if you see the potential. The knowledge you get may be very quickly converted into real business opportunities.

No. 2 Communication with an overseas partner.

You will never get a second chance to make a good first impression. This seemingly overused phrase fully describes the specifics of communication with Canadian partners. Preparation to communication and the communication process itself is something that may be either beginning of future cooperation or its end after the first try.

Once again the problem of time arises. There is understanding of what a buyer in Canada wants to see and hear but domestic business cannot find time to prepare a tough presentation or write an interesting letter in professional English. As a result, we get low-quality offers from Ukraine that very soon end up in a spam folder or recycle bin.

How to do everything correctly at the first attempt? Communicate with your potential buyer in the same language and in the format expected from you. An entrepreneur from the North America expects to see commercial offers in the version of 2017 rather than that of early 1990s. Give him time to explore information, answer to your query or ask for clarifications. Respond in an intelligent and moderate manner. Don’t be afraid to remind of yourself. A polite reminder is a common practice in business communications.

No. 3 Readiness to change.

Very often, I hear companies make statements like this: “We can get a certificate required by the buyer only if the contract is guaranteed!”

I can say at once that this is a dead-end road that will immediately worsen your position in the eyes of the Canadian partner. A potential buyer has a choice and the right to insist on certification and standards accepted in his country.

What does this mean for Ukrainian companies? A desire to become an exporter should be certainly coupled with the readiness to invest time into necessary changes. For instance, receipt of a necessary certificate entails preparation and compliance with certain requirements to the manufacturing processes and quality of the products. Yes, this is time and resources. As La Fontaine has it, “Patience and time do more than strength or passion”. Don’t’ hurry, develop and you will get the result.

No. 4 Stereotypes about business in Canada.

“Canada has the largest Ukrainian diaspora. We know how to do business with people like ourselves”. This is another mistake. The number of Ukrainian expatriate community in Canada is a bit more than 1,200,000 out of the total 35 million. The chances are quite low that you will get a partner from the Ukrainian diaspora. It is important to remember that business does not have ethnicity.

Instead of those stereotypes, let me bring to your notice the realistic expectations of Canadian buyers from the Ukrainian side:

 • be ready to a personal meeting in Canada and a presentation of finished product samples;
 • fully comply with preliminarily set requirements and systemically (but not obtrusively) remind of your interest;
 • be patient: it will take time to review your offer and, most likely, Ukrainian companies are not among the top priorities of Canadian buyers.

Once again: slow and steady wins the race.

No. 5 Risk assessment and financial investments.

When designing the plans and strategies for entry into Canadian markets, a Ukrainian company has to weigh:

 • capability of investing the time for work over compliance with relevant Canadian standards;
 • availability of all necessary resources for implementation of the export strategy;
 • whether it is ready to run the risk of possible failure.

Canada’s market is attractive due to its scale. It should be remembered, however, that such spacious markets have high competition, let alone the conservatism and sometimes excessive cautiousness of Canadian business. As with entries into any other markets, there is always a risk to come with a trial batch and remain unwanted.

This is exactly where patience and persistence may yield their fruit. Work on the commodity, analyze all risks and minimize the unfamiliarity factor. There is no other way to become successful overseas.

All the above may be summarized in one sentence: it takes time to enter into the Canadian market. In the developed world, this is the most expensive and, at the same time, free tool to achieve success. The time spent both by top managers and ordinary workers for the search of information, market research, strategy design, communication and negotiations, training and planning, will definitely bring results.

Year after year, the number of companies that export into Canada grows. Maybe your business will be next to bring Ukrainian products overseas. Time will show.

Author: Olga Vergeles, Canada-Ukraine Trade Investment Support project manager

Source: NV.UA

Пол Дарбі: Вільна торгівля між Канадою та Україною може спричинити вибух інвестицій Paul Darby: Free Trade may cause a rapid investment growth

Угоду про вільну торгівлю між Канадою та Україною канадський парламент може ратифікувати вже протягом поточної сесії.

Так говорить Пол Дарбі, канадський голова проекту Canada-Ukraine Trade and Investment Support project (CUTIS). Він керує роботою в міжнародному проекті технічної допомоги, спрямованому на збільшення торгівлі та інвестицій між Україною та Канадою. Проект увійшов в активну фазу відразу після підписання договору про вільну торгівлю між Україною та Канадою за участі Джастіна Трюдо в липні.
Пол Дарбі: Канадсько-український договір вільної торгівлі був підписаний влітку 2016 року, і це яскравий показник позиції Канади щодо економічних стосунків з Україною.

Ми сподіваємось, що канадський парламент ратифікує цей договір протягом цієї поточної сесії, того ж самого ми очікуємо і від української сторони.

Ірина Славінська: Чому була підписана Угода? Україна дійсно такий цікавий економічний партнер?

Пол Дарбі: Так, Україна являється яскравим прикладом гарної країни для канадських інвестицій. Також варто пам’ятати про величезну українську діаспору у Канаді, яка створює багато соціальних і економічних зв’язків між двома країнами.

Ірина Славінська: Очевидно, що підписання Угоди між Канадою та Україною має і політичний вибір?

Пол Дарбі: Канада завжди підтримувала Україну, зокрема, вона була першою, яка визнала українську незалежність, тому це були завжди міцні зв’язки.

Ірина Славінська: Чи можна уже робити прогнози щодо можливих цифр прибутків, що може мати Канада внаслідок підписання такої Угоди з Україною?

Пол Дарбі: Ми провели глибинний аналіз щодо впливу цієї Угоди на українську економіку, який показав, що договір торгівлі буде мати вплив на українські ВВП, податки, ситуацію із зайнятістю. Ріст зайнятості українців буде підвищений, на нашу думку, у зв’язку з інвестиціями з Канади в Україну. А дивлячись на подібні договори між Канадою та іншими країнами, ми бачимо, що це завжди вибух інвестицій. І після того, як ці інвестиції підскочили вгору, вони і залишаються на цьому рівні. Ми сподіваємось, що такий самий вибух інвестицій відбудеться і в Україні.

Ірина Славінська: Які канадійські товари зможуть бути цікавими і конкурентоспроможними в Україні, і чи зможе українська продукція посісти гідне місце на полицях канадських супермаркетів?

Пол Дарбі: Для Канади будуть цікавими українські напівфабрикати, одяг, насоси, різні прилади, пральні машини тощо. Тобто ми намагаємось шукати товари з великою доданою вартістю, а не фокусуватися на сировині.

Також ми впевненні, що на канадському ринку будуть популярні українські солодощі та взуття, яке є надзвичайно конкурентоспроможне.

Також ми останнім часом спостерігаємо зріст попиту на IT-послуги з України в Канаді.

І наш проект, який фінансується урядом Канади, буде фокусуватися саме на таких товарних групах і послугах, які будуть популярні в Канаді, але ми будемо також відкриті для будь-яких компаній. Тобто не важливо, чи ви попадете в фінальний short-лист затребуваних в Канаді продуктів, проект CUTIS буде радий надати вам допомогу щодо пошуку партнерів, покупців, торгових ярмарок, пояснення канадської регуляції тощо.

Це проект технічної допомоги, і ми будемо намагатися знизити рівень бідності в Україні, допомагаючи, більш за все, малому і середньому бізнесу, який є драйвером економіки.

Ірина Славінська: Експерти, з якими мені доводилось говорити, наголошують що український IT-сектор експортує в основному сировину, а не готовий продукт.

Пол Дарбі: Так, це правда, але ми в рамках нашого проекту будемо шукати не лише компанії, які продукують сирий код для закордону, будемо також шукати ті, які роблять готову продукцію — певні додатки та інше.

Ірина Славінська: Ви сказали, що будете надавати малому та середньому бізнесу допомогу, зокрема відкривати доступ до списку цікавих виробників чи партнерів. Чи є якийсь алгоритм, як це буде працювати? Що робити тому, хто хоче отримати пораду?

Пол Дарбі: У нашого проекту є офіс в Києві, ви можете знайти нас на Facebook, сторінка CUTIS, також сайт. За допомогою цих каналів ви можете звернутися до нас, зокрема до директора проекту в Україні Ігоря Санжаровського.

Для тих, хто потрапить в short-лист привабливих кампаній, ми будемо надавати не тільки поради. Ми будемо привозити консультантів з Канади для того, щоб вони проводили навчання з обраними фірмами, щоб вони разом з нами готували свої продукти на канадський ринок. Тобто це спільна праця над пакуванням, над маркетингом, над відповідністю канадським стандартам.

Для представників обраних сфер ми навіть будемо надавати можливість поїхати в Канаду або в США.

Ірина Славінська: Як компанії потрапляють до short-листа обраних?

Пол Дарбі: Для початку ми проаналізуємо товари та послуги загалом, цікавих для Канади, визначимо 5 найголовніших, і потім в межах цих товарів та послуг будемо за прозорими методами круг компаній, які будуть брати участь у нашому проекті.

Серед вимог до цих компаній буде можливість надати потрібний обсяг продукту для канадського ринку. Також ми будемо звертати увагу на те, чи відповідає продукція тієї чи іншої компанії стандартам захисту навколишнього середовища. І особливий наголос в нашому проекті отримають компанії, якими володіють жінки.

Ірина Славінська: Коли чекати на ратифікацію Угоди?

Пол Дарбі: Це важке питання, але ратифікація Угоди про вільну торгівлю України і Канади є в порядку денному канадського парламенту на цю сесію, яка буде тривати до квітня-травня 2017 року. Ми сподіваємось побачити ратифікований договір до Різдва.

Джерело: Громадське Радіо It is possible that the Parliament of Canada will ratify Canada-Ukraine Free Trade Agreement at its current session. This is the opinion by Paul Darby, the Canadian co-chair of Canada-Ukraine Trade and Investment Support project (CUTIS). He supervises the activities within the international technical assistance project aimed at increasing trade among Ukraine and Canada. The project entered its active phase after the Canada-Ukraine Free Trade Agreement had been signed in July with Prime Minister Justin Trudeau involved.

Paul Darby: Canada-Ukraine Free Trade Agreement was signed in summer 2016, and this is a clear indicator of how Canada treats economic relations with Ukraine.

We hope that the Parliament of Canada will ratify the Agreement in the course of the current parliamentary session, and we expect the same from the Ukrainian side.

Iryna Slavinska: Why has the Agreement been concluded? Is Ukraine such a promising economic partner?

Paul Darby: Yes, Ukraine is a bright example of a good country for Canadian investments. One should also remember about a huge Ukrainian minority in Canada that creates a lot of social and economic links among the countries.

Iryna Slavinska: It is obvious that signing of an agreement between Canada and Ukraine has a political dimension, isn’t it?

Paul Darby: Canada has always supported Ukraine; in particular, it was the first country to recognize independence of Ukraine, therefore, these links were always strong.

Iryna Slavinska: Can we predict any numbers regarding benefits Canada may get as a result of the Agreement signed with Ukraine?

Paul Darby: We have conducted an in-depth analysis survey regarding the impact of the Agreement over the economy of Ukraine. It has showed that the Trade Agreement will affect Ukraine’s GDP, taxes, jobs. There will be increase in jobs for Ukrainians related, in our opinion, to Canada’s investments to Ukraine. When we check similar Canada’s agreements with other countries, we see that it there is always a sharp increase in investments. And when the investments rise that high, they will stay at this level. We hope that it is just this sharp increase in investments that will occur in Ukraine.

The number of jobs for Ukrainians will increase due to Canadas investments to Ukraine

Iryna Slavinska: What are the Canadian goods that may be interesting and competitive in Ukraine and will Ukrainian products be able to win their respectable share so that to be present on Canadian supermarkets’ shelves?

Paul Darby: It is semi-finished goods, clothes, pumping machinery, various hardware, washing machines that may be interesting for Canada. In other words, we try to seek the goods with added value instead of focusing on raw materials.

We are also confident that Ukrainian confectionary goods and footwear will be popular at Canada market; they are highly competitive products.

Recently we also observe the growth in Canada’s demand for Ukraine’s IT services.

Our project funded by the Government of Canada will focus on the commodities and services like these with potential to be popular in Canada. But we shall be open to all companies. That means that, irrespective of your being selected or not for the final short list of the goods in the highest demand in Canada, the CUTIS project will be happy to provide you with assistance in terms of finding partners, buyers, trade fairs, clarifications on Canada’s regulations, etc.

This is a technical assistance project, and we shall be trying to reduce poverty in Ukraine by means of supporting, primarily, small and medium enterprises as they constitute the driver for the economy.

Iryna Slavinska: I have talked with some experts, and they underscore that Ukraine’s IT industry exports mostly raw staff –not the ready products.

Paul Darby: Yes, this is true. However, within the frame of our project we shall be seeking not only the companies that produce just coding for abroad; we shall be looking for those who develop ready products – specific applications and alike.

Iryna Slavinska: You have mentioned that you would provide support for small and medium enterprises, particularly in terms of opening access to the list of promising manufacturers or partners. Is there any procedure how it will work? What should an advice-seeker do?

Paul Darby: Our project has a representative office in Kyiv; you can find us on Facebook – CUTIS account; there is also the web site. Using these channels you may approach us with questions, particularly, Ihor Sanzharovsky, the Project Director in Ukraine.

The short-listed companies will be provided not just with advice. We are going to bring consultants from Canada so that they will hold training sessions with the selected companies to prepare their products for the Canadian market in cooperation with us. That means joint work to develop packaging, elaborate marketing strategies and the steps to meet Canadian standards.

The companies working in the selected areas will be even provided with an opportunity to visit Canada or USA.

Iryna Slavinska: What are the eligibility criteria for the companies to be short-listed?

Paul Darby: First, we are going to conduct a general analysis of the products and services, which may be interesting for Canada. Then we shall pick top-5 of products and services. The next step is that within this range of goods and services we are going to transparently choose the companies that will participate in our project.

The requirements to these companies will include the capacity to supply adequate volumes of goods for the Canada market. We shall also check whether the products of a company meet the environmental protection standards. The companies owned by women will be particularly focused by our project.

Iryna Slavinska: When should we expect that the Agreement will be ratified?

Paul Darby: It is a hard question; however, the Canada-Ukraine Free Trade Agreement’s ratification is in the agenda of the Canada’s Parliament’s current session. The session meetings will be over by April-May 2017. We hope to see the Agreement ratified till Christmas.

Source: Hromadske Radio

Зенон Потічний: Канада сама допомагатиме українським підприємцям виходити на свій ринок Zenon Potoczny: Canada will help Ukrainian business people to enter Canadian market

Під час першого офіційного візиту прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до України було нарешті підписано остаточний варіант угоди про створення Зони вільної торгівлі між країнами. Зважаючи на незначні нинішні обсяги торгівлі, від договору годі чекати негайних результатів, втім у перспективі 500-мільярдний ринок Канади може запропонувати українським виробникам багато цікавого.

Про нову торговельну угоду та особливості двосторонніх економічних відносин Укрінформ поговорив з одним із найбільших лобістів спрощення торгівлі між країнами, президентом Канадсько-української торгової палати Зеноном Потічним.

ВІДБІР ТОП-5 ГАЛУЗЕЙ

– Передусім, розкажіть, як оцінюєте канадсько-український бізнес форум, що відбувся наприкінці червня у Торонто?

Бізнесмени буквально стояли в черзі, аби поспілкуватися між собою

– Дуже позитивно! У форумі взяло участь багато делегатів: понад 150 українських і 230 канадських компаній. Окрім цього, приїхали серйозні офіційні делегації обох країн. Загалом, все пройшло дуже добре. Окремої згадки заслуговують двосторонні зустрічі. Бізнесмени буквально стояли в черзі, аби поспілкуватися між собою, що є дуже хорошим знаком, адже свідчить про потенційні конкретні домовленості.

– Про які саме домовленості йдеться? Чого взагалі вдалося досягти під час форуму?

– Можу сказати про свою організацію. Ми підписали меморандум про співпрацю з Мінекономрозвитку України і тепер будемо працювати над просуванням експорту українських товарів та послуг до Канади, аналізом інвестиційних проектів та залученням канадських інвесторів.

– Я так розумію, йдеться про проект CUTIS (Canada-Ukraine Trade and Investment Support project), завданням якого є сприяння українському експорту в Канаду?

– Саме так. На реалізацію цього проекту протягом п’яти років уряд Канади виділив 13,6 млн дол. Партнерами у ньому є Канадсько-українська торгова палата, Конференційна рада Канади і Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, з яким ми маємо радитися, давати рекомендації та узгоджувати свої дії. Власне, канадсько-український бізнес форум проходив під патронатом CUTIS.

– То чи є у ваших планах проведення у майбутньому подібних заходів із пропагування двосторонніх відносин, особливо українського експорту?

– Так, є такі ідеї. Взагалі, головне завдання CUTIS – аналіз української економіки з метою виявлення чотирьох-п’яти галузей, якими найбільше цікавиться Канада з точки зору імпорту. Після виділення цих сфер, будемо обирати конкретні українські фірми, готові до експорту. Ми також зможемо підготувати їх, пояснити місцеві закони, ознайомити із канадськими митними та іншим правилами та взагалі допомогти підготувати маркетингові матеріали. Нарешті, представників цих компаній із уже готовими маркетинговими пропозиціями привозитимемо в Канаду у складі торговельних місій, де вони матимуть змогу показати свої проекти та послуги, розказати про них потенційним клієнтам.

– Коли можна очікувати перші результати досліджень CUTIS по перспективних галузях?

– Робота почнеться вже незабаром і перші результати стануть відомими за півроку-рік.

ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКИМ ЕКСПОРТЕРАМ

– Які можливості відкриває ЗВТ перед українськими виробниками? Навіщо Україні ця угода?

Угода не обмежується митами, прибираючи також інші торговельні бар’єри

– Наразі на заваді взаємній торгівлі між Канадою та Україною стоїть багато мит. ЗВТ зніме 99% із них. Це допоможе значно збільшити експорт як українським, так і канадським компаніям. Утім, угода не обмежується митами, прибираючи також інші торговельні бар’єри.

– Чи можуть скласти українські товари реальну конкуренцію канадським, зважаючи на різні стандарти та підходи до виробництва у наших країнах?

– Це також частина CUTIS, адже в рамках проекту ми маємо допомагати українським експортерами дотримуватися регуляторних вимог канадської сторони, успішне виконання яких дозволить їх продукції вийти на місцевий ринок.

– Так, але очікується, що ЗВТ почне діяти вже наприкінці цього року, а зміна стандартів потребуватиме років…

– Для набуття угодою чинності потрібна її ратифікація парламентами, але підготовчу роботу слід починати вже. Ми можемо вже пояснювати українським компаніям вимоги канадського приватного та державного секторів. Чим скоріше почнемо працювати із українськими експортерами, готувати їх – тим краще. Аби моментально почати торгівлю після ратифікації угоди – не можна втрачати час нині.

– Чи не остерігаєтеся, що відкриття ринків зашкодить українським виробникам?

– Певні проблеми можуть виникнути, втім, якщо дивитися на інші міжнародні приклади, то незалежно від того, між якими саме державами діють ЗВТ, зазвичай вони вигідні всім сторонам. В іншому випадку угод про вільну торгівлю взагалі не було б.

НЕПРОБИВНІ КАНАДСЬКІ КВОТИ

– Чи передбачає угода про ЗВТ зміни в галузі інвестування?

– Так. Взагалі угода є досить широкою та деталізованою і включає не лише товари, а й обмін робочою силою, інші аспекти двосторонньої торгівлі, наприклад, митну документацію. Є розділи про інтелектуальну власність та екологію. Окрім цього, українським компаніям відкривається доступ до канадських державних закупівель.

– Український уряд вбачає у ІТ одну з найбільших перспективних галузей вітчизняної економіки. Як оцінюєте перспективу української ІТ-індустрії в Канаді?

Уже є багато канадських компаній, які користуються послугами українського ІТ-сектору

– Очевидно, що ІТ – це вагомий і успішний сектор в Україні, який буде дуже цікавий Канаді. Власне, уже є багато канадських компаній, які користуються послугами українського ІТ-сектору, замовляють українцям розробку програмного забезпечення і пропонують інший аутсорсинг. Це все теж є частиною угоди.

– Можливо, про це рано говорити, але чи йдуть розмови про внесення змін до чинної угоди або укладення нової ширшої?

– Поки що всі зосереджені на чинній угоді. Однак, з часом, коли ми всі почнемо за нею працювати, може виникнути потреба у додатках.

– Канада досить вправно закрила квотами найбільш успішні українські експорті галузі, такі як: курятина чи зернові. Чи не повториться у Канаді ситуація з квотами ЄС, які Україна вичерпувала за дуже короткий проміжок часу?

– Дійсно, на певні товари Україні виділені квоти, втім, цю систему Канада практикує з усіма державами. Про це було дуже багато розмов і дискусій, але іншого виходу не вдалося знайти. Тож по деяких групах товарів все ж існуватимуть квоти, які українські виробники заповнюватимуть.

ВІКНО У США ТА МЕКСИКУ

– Які зауваги виникають у канадських інвесторів при вкладенні в Україну?

– Перш за все – корупція. Втім, хоч це й непроста справа, ситуація все ж покращується, особливо – зважаючи на рішучість чинного уряду. Стан справ вже набагато кращий, ніж 20 років тому. Друга проблема – це судова система і тут теж є надія на позитивні зміни з огляду на ухвалення нового закону.

– Чи присутні українські інвестиції в Канаді?

– Є невеликі інвестиції на будівельних напрямах, але про великі вкладення не чув. Є також багато українських компаній, які мають новітні винаходи і намагаються відкрити у Канаді представництво, аби продавати їх тут. Деякі підприємці навіть ведуть мову про відкриття тут довиробництва для виходу на ринок США. Тож чим скоріше набуде чинності ЗВТ, тим раніше відкриється гарне віконце у Штати.

Чим скоріше набуде чинності ЗВТ, тим раніше відкриється гарне віконце у Штати

– Тобто, ЗВТ між Канадою та Україною може бути містком для українських виробників у США та Мексику?

– Так, безперечно. З часом до цього дійде, але на цю пору американці ще не почали розмову з Україною про вільну торгівлю, тож саме ЗВТ з Канадою відкриває для України це вікно можливостей. Втім, зважаючи на правила походження, простим транспортуванням товарів із Канади до США не обійдеться. Аби вийти на величезні ринки країн-членів НАФТА, українці будуть змушені виробляти у Канаді продукцію чи проводити її збірку.

КОНСЕРВАТИЗМ КАНАДСЬКОГО БІЗНЕСУ

– На початку незалежності канадські інвестори мали дуже негативний досвід в Україні. Зараз ситуація змінилася?

– Щойно Україна стала незалежною, багато канадських компаній, власники більшості з яких мали українське походження, спробували почати там бізнес. Вони хотіли не лише заробити, але й допомогти таким чином державі, у якій народилися їхні предки. На жаль, «першопрохідців» спіткало досить велике розчарування, внаслідок чого канадські інвестиції в Україну майже припинилися. У часи Кучми КУТП навіть довелося закрили офіс, бо інвестиційної бази не існувало через надмір рейдерства та шахрайства. Ми відновили свою роботу, коли до влади прийшов Ющенко, а останніми роками знову відчули велику зацікавленість. Цьому сприяють і форуми, подібні до того, що відбувся у Торонто, адже Україна ніколи не була в топі міжнародних інвестиційних напрямків, тож канадцям треба розказувати про її переваги. На жаль, багато підприємців переконані, що через окупацію Криму та війну на Сході фізична небезпека присутня на великій частині України.

Україна ніколи не була в топі міжнародних інвестиційних напрямків, тож канадцям треба розказувати про її переваги

– Яку репутацію має Україна у канадському бізнес середовищі зараз? Чи вдалося країні її покращити?

– Так, зі зміною політичної ситуації в Україні, покращилася і її репутація. Рівень демократії нині набагато вищий, ніж раніше. На кожному телеканалі транслюються журналістські розслідування, розкриваються схеми – постійно збільшується відкритість держави. Це допомагає не лише громадянам, але й бізнесу, який відчуває, що може винести свої проблеми у публічну площину і не боїться цього.

– Чому тоді товарообіг між Україною та Канадою такий низький, адже 280 млн дол. на рік для таких країн – це дуже мало.

– Канадські бізнесмени досить консервативні. Аби привернути їх увагу, інвестиційний клімат всередині країни має бути кращим. Втім, з часом, після ратифікації угоди про ЗВТ, взаємна торгівля та інвестиції збільшуватимуться.

– Чи зріс інтерес до України з боку канадських інвесторів після минулорічного підписання угоди про ЗВТ?

– Так, зацікавлення підвищилося з обох сторін. Кількість членів КУТП значно зросла як в Україні, так і в Канаді.

МИСТЕЦТВО «ПРОДАВАТИ»

– Які завдання ставить перед собою CUTIS і якими методами їх досягає?

– Наша головна роль – сприяти торговельним зв’язкам між двома країнами. Ми надаємо консультативні послуги щодо пошуку ділових партнерів, полегшуємо діалог між підприємцями, знаходимо в Україні цікаві проекти, які ще не сповна готові до представлення інвестору. Ми можемо допомогти докінчити презентацію, зробити бізнес план, провести обчислення і представити проект, як гарну цукерку. Наша організація також організовує семінари, бізнес зустрічі, групові поїздки з України тощо.

– Як часто до вас звертаються підприємці за консультаціями?

Запуск у дію ЗВТ є пріоритетом канадського уряду. І українського

– Ми отримуємо дуже багато різних пропозицій, велика частина з яких не готові до презентації, адже українські компанії не завжди вміють «продавати» себе інвестору. Головний фокус робимо на допомозі малим і середнім підприємствам, які й є тим сектором, здатним підвищити добробут людей. Великі багаті компанії самостійно замовляють прекрасні інвестиційні пропозиції, їм не потрібна торгова палата.

– Чому перемовини щодо ЗВТ тривали так довго – аж сім років?

– Допускаю, що, зважаючи на товарообіг між країнами, створення ЗВТ не було пріоритетом. З іншого боку, цю угоду можна розглядати і як спробу канадського уряду допомогти Україні, адже останні два роки розмови велися дуже інтенсивно. Натомість, у часи Януковича діалог було практично повністю зупинений. Нині ж Джастін Трюдо заявив, що запуск у дію ЗВТ є пріоритетом уряду. Те саме ми чуємо від української сторони, тож тепер процес має піти швидко.

Джерело: Укрінформ / Максим Наливайко, Оттава – Київ.

Фото: Ковальов Олексій, Юрій Рильчук / Укрінформ. In the course of the first official visit of Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, to Ukraine the final draft of the Agreement on creating Free Trade Area between Ukraine and Canada was signed at last. Remembering the current modest trade turnover, one should hardly expect any immediate benefits as a result of the Agreement, but in the long-term perspective, 500 billion Canadian market has got a lot of interesting things to offer to Ukrainian manufacturers.

Ukrinform talked about the new trade agreement and the specific aspects of bilateral economic relations with Zenon Potoczny, the President at Canada-Ukraine Chamber of Commerce and one of the most active lobbyists for trade facilitation among the countries

CHOOSING TOP-5 OF THE INDUSTRIES

– First of all, please tell us your evaluation regarding Canada-Ukraine Business Forum held in late June in Toronto?

– Very positive! The Forum was attended by a multitude of participants: more than 150 Ukrainian and 230 Canadian companies. Besides, high profile official delegations from both countries took part. All in all, everything went very well. Bilateral meetings deserve special mentioning. Business people literally were standing in queues to communicate with each other. This is a very good sign, confirming that there may be potential specific business deals.

Businessmen literally were standing in queues to communicate with each other.

– What specific deals are you referring to? What are the achievements of the Forum, in general?

– I can tell about my own organization. We signed the Memorandum on Cooperation with the Ministry of Economic Development of Ukraine, and we are going to work on promoting exports of Ukrainian goods and services to Canada as well as on analyzing the investment projects and engaging investors from Canada.

– As far as I understand, you are referring to CUTIS (Canada-Ukraine Trade and Investment Support project) aimed at promoting Ukrainian exports to Canada, aren’t you?

– Exactly. The Government of Canada allocated 13.6 million dollars to implement this project within 5 years. The project partners include Canada-Ukraine Chamber of Commerce, Conference Board of Canada and the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. With this latter we are supposed to have consultations, provide recommendations and agree on our activities. In fact, Canada-Ukraine Business Forum was held under the auspices of CUTIS.

– So, do your plans include holding similar events in future to promote bilateral relations, especially Ukrainian exports?

– Yes, they do, we have these ideas. Generally speaking, CUTIS primary objective is to analyze Ukrainian economy in order to identify 4-5 areas that constitute the most interest for Canada from imports’ perspective. After we identify these fields, we shall choose specific Ukrainian companies ready to export. Also, we shall be able to train them, inform them about the local (Canadian) laws and policies, Canadian tax and other regulations, and, more broadly, to assist them in producing marketing strategies. Finally, we are going to bring the companies’ representatives with ready marketing offers to Canada as members of the trade missions. There they will have an opportunity to pitch their projects and services and to tell the potential clients about them.

– When shall we expect the first findings of the CUTIS surveys on perspective areas?

– The work will be started very soon and the first findings will be published in 6 months – 1 year.

HELPING UKRAINIAN EXPORTERS

– What are the prospects the FTA offers for Ukrainian manufacturers? Why does Ukraine need this Agreement?

– At present there are lot of customs duties that constitute the barriers for Ukraine-Canada trade. The FTA will remove 99% of these barriers. This will help both Ukrainian and Canadian companies significantly enhance their volumes of exports. However, the Agreement is not restricted to removing the customs duties; it will withdraw other trade barriers as well.

The Agreement is not restricted to removing the customs duties; it will withdraw other trade barriers as well

– Will the Ukrainian goods be able to compete realistically with Canadian ones, remembering the difference in standards and approaches to production in our countries?

– This is also a constituent part of the CUTIS project: within the frame of it we must help Ukrainian exporters to meet the regulatory requirements of Canada. If they succeed in meeting them, their products will enter the market.

– True, but whereas the FTA comes into force late this year, the change in standards may take years…

– The Agreement comes into force through its ratification by the Parliaments. However, we should start preparatory work right now. We are already in position to clarify the requirements of Canadian private and public sectors for Ukrainian companies. The sooner we start to work with Ukrainian exporters and train them the better. If we want to launch trade immediately after the Agreement’s ratification, one should not lose time now.

– Do you have concerns regarding potential harm to Ukrainian domestic producers as a result of opening the markets?

– Certain problems may occur, but if you check some examples globally, then, irrespectively of the countries having FTAs, in most cases they are mutually beneficial. Otherwise, such practices as free trade areas agreements simply would not exist.

TOUGH CANADIAN TARIFF RATE QUOTAS

– Does the FTA Agreement include provisions on changes in the sphere of investments?

– Yes, it does. In fact, the Agreement is quite comprehensive and does not include only goods, but also workforce exchange as well as other aspects of bilateral trade, such as customs’ documents. There are chapters on intellectual property and environmental issues. Besides, Ukrainian companies are provided with access to Canadian public procurement.

– The Government of Ukraine perceives IT as one of the most promising industries of Ukrainian economy. How do you evaluate the perspectives of Ukrainian IT industry in Canada?

There are a lot of Canadian companies that use the services of Ukrainian IT sector

– It is obvious that IT is a significant and successful sector in Ukraine and it will be very interesting to Canada. In fact, there are already a lot of Canadian companies using the services provided by Ukrainian IT sector; they place orders for Ukrainians to develop software and suggest other types of outsourcing activities. The Agreement also includes all these issues.

– Maybe it is too early to talk about that, but are there any discussions on amending the present Agreement or about signing a new broader one?

– So far everyone focuses on the valid agreement. However, in due course when we start to operate within its framework, there may be a need in some additions.

– Canada was quite skillful in introducing tariff rate quotas for the most successful Ukrainian exports, such as chicken meat or grain. Will this story with EU tariff rate quotas very quickly exhausted by Ukraine repeat in the case with Canada?

– It is true that tariff rate quotas have been set for some Ukrainian goods; but Canada practices this approach with all the countries. There were a lot of talks and discussions on this issue, but no other way out was identified. Hence, there will be tariff rate quotas for some goods and Ukrainian companies will have to fit into them.

THE WINDOW TO USA AND MEXICO

– What are the concerns the Canadian investors have when investing in Ukraine?

– First of all, it is corruption. However, despite the fact that it is not that easy, the situation is improving, especially in view of current Government’s resolute position. The overall situation is much better than it was 20 years ago. One more problem is about judiciary system, but here there are also hopes for positive changes related to the adoption on the new law.

– Are there any Ukrainian investments in Canada?

The sooner the FTA comes into force the earlier a nice window to USA opens

– There are small investments in the construction area, but I have not heard about any large-scale investments. There are also a lot of Ukrainian companies that have some unique inventions, and they try to open an office in Canada to sell these inventions here. Some businessmen even discuss the opportunities to start additional production here to enter the US market. So, the sooner the FTA comes into force the earlier a nice window to USA opens.

– You mean to say that Canada-Ukraine FTA may become a bridge for Ukrainian companies to reach the US and Mexico, don’t you?

– Yes, exactly. In due course the process will reach this stage; however, the US has not launched discussions with Ukraine on free trade yet, therefore, it is the FTA with Canada that opens up this window of opportunities for Ukraine. However, taking into account the rules on the country of origin, you will not be able just to transport goods from Canada to the US. If you want to reach huge NAFTA members’ markets, Ukrainians will have to produce their goods in Canada or assemble them there.

CANADIAN BUSINESS CONSERVATIVE STAND

– In Ukraine’s early years of independence, Canadian investors had some very negative experience in Ukraine. Has the situation changed now?

Ukraine has never been internationally interesting as a country to invest in, so you should inform Canadians about its strengths

– As soon as Ukraine became independent, numerous Canadian companies (most of them owned by the Canadians of Ukrainian descent) attempted to start doing business here. They wanted not only to make some money, but to help the country where their ancestors had been born. Unfortunately, these “pioneers” faced huge disappointment. As a result, the investments from Canada to Ukraine almost ceased to exist. When Kuchma was President, the Canada-Ukraine Chamber of Commerce had to even close down its office, because there was no investment base due to excessive practices of hostile takeovers and fraud. We resumed our work when Yushchenko was elected President. And we felt a new wave of interest within the recent years. The Forums like the one held in Toronto promote this interest, because Ukraine has never been internationally interesting as a country to invest in, so you should inform Canadians about its strengths. Unfortunately, many businessmen think that occupation of Crimea and the war in the East makes it dangerous to stay at the most of Ukraine’s territory.

– What is the image of Ukraine as viewed by Canadian business community currently? Has the country managed to improve it?

– Indeed, the political situation’s change in Ukraine influenced its image beneficially. At present the democracy level is much higher than it was earlier. Every TV channel broadcasts journalist investigations. The schemes are revealed: the country’s transparency is rising. This helps not only average citizens, but businesses as well: they feel that they are able to expose their problems for the public, and they are not afraid of this.

– Why is the Canada-Ukraine trade turnover so low then; 280 million dollars per year for such countries is a very small sum.

– Canadian businessmen are quite conservative. If you want to draw their attention, the investment climate inside the country must be better. However, in due time, after the FTA Agreement is ratified, the mutual trade and investments will grow.

– Has the Canadian investors’ interest in Ukraine grown after FTA Agreement was signed this year?

– Yes, the mutual interest has grown. The number of CUCC members has significantly increased both in Ukraine and Canada.

THE ART “TO SELL”

– What objectives does the CUCC set and how does it reach these objectives?

– Our key role is to promote trade relations among two countries. We provide advice on search of business partners, facilitate dialogue among businessmen, we are looking for interesting Ukrainian projects, which are not currently fit to be presented for an investor. We can help with finishing a presentation, developing a business plan, make calculations and present the project in the best possible way. Our organization also fixes up workshops, business meetings, group visits from Ukraine, etc.

– How often do businessmen approach you to get advice?

Launching FTA is a priority for the Government of Canada. And for the Government of Ukraine as well

– We are receiving a lot of various proposals; most of them are not even ready to be presented, because Ukrainian companies often do not know how to “sell” themselves to an investor. We focus on small and medium sized companies, because it is the sector that is able to improve the well-being of the people. The large rich companies order perfect investment proposals themselves, they have no need in a chamber of commerce.

– Why did the FTA negotiations take such a long time – seven years?

– I assume that taking into account the trade turnover among the countries, FTA was not a priority. On the other side, this Agreement may be viewed as an attempt of Canadian Government to help Ukraine, because within recent two years the negotiations were very intense. In contrast, in Yanukovych times the dialogue was almost stopped. At present, Justin Trudeau said that FTA’s launch will be a priority for the Government. We hear the same comments from the Ukrainian side; thus the process is likely to accelerate.

Source: Ukrinform / Maksym Nalyvayko, Ottawa – Kyiv

Photo: Oleksiy Kovalyov, Yuriy Rylchuk / Ukrinform.

Пол Дарбі: Канада шукає українських експортерів, які приживуться за океаном Paul Darby: Canada seeks Ukrainian exporters who will be able to succeed overseas

Канада розпочинає проект тривалістю в п’ять років та обсягом в 13 млн канадських доларів з пошуку українських компаній-експортерів, які зможуть «злетіти» на внутрішньому ринку країни.

Дослідницька організація Сonference board of Canada коштом уряду Канади починає проект з пошуку українських компаній, які могли б постачати свою продукцію на канадський ринок. Пол Дарбі, представник організації, розповів Delo.UA про те, кого вони хочуть знайти й що для цього робитимуть.

Існує багато причин, з яких ми розпочали цей проект. В Канаді багато українців – діаспора налічує 1,3 млн людей. Звісно, ці люди зацікавлені в роботі з Україною. Крім того, в України та Росії зараз складні відносини, Україна шукає нові ринки експорту, й ми готові допомогти, адже Канада – один з таких потенційних ринків. На мою думку, наразі такий проект навіть більш актуальний, ніж якби ми запустили його 3-4 роки тому.

Ми підписали угоду з Торгово-промисловою палатою України та Канадським урядом про початок проекту, мета якого – наростити експорт з України до Канади та збільшити інвестиції з Канади в Україну. Проект триватиме п’ять років. Наразі ми на старті та поки що зустрічаємося з організаціями та придивляємося до місцевих виробників.

Коли ми закінчимо дослідження, ми знатимемо, на яких продуктах фокусуватися, та почнемо відбирати конкретних виробників. Ми повинні зрозуміти, де саме ці продукти виробляються, тому будемо працювати з регіональними компаніями та залучати місцеві організації й торгові палати для проведення тренінгів.

Але я точно знаю, що ми хочемо знайти компанії, в продукції яких є певна додана вартість. Розумієте, звісно, можна продавати за кордон мед за копійки. А замість цього можна продавати косметику, зроблену на основі меду, дохід від продажу якої буде значно вище доходу від продажу меду.

Нашим основним партнером є Мінекономіки. Але ми також працюємо з організаціями з приватного сектору, наприклад, регіональними торговими палатами. В перспективі – певні напрямки співпраці розвивати через партнерство з тренінговими організаціями та університетами, які допомогли б передати знання власникам малого та середнього бізнесу.

Наша цільова аудиторія – це власники малого бізнесу, в якого є перспективи експорту до Канади.

На додачу ми будемо надавати технічну допомогу. По-перше, це пакування, маркетинговий матеріал, який би приваблював канадців, консультації про те, що канадцям потрібно в плані якості. Крім того, це проведення тренінгів, які підготують людей, що будуть здатні в подальшому допомагати локальним експортерам з виходом на зовнішні ринки.

Досліджувати український ринок ми плануємо близько року, щоб зрозуміти, які продукти добре продаватимуться в Канаді, які компанії готові до експорту. Наша місія – це лише перший крок. Потім на базі зібраної інформації нам потрібно буде конкретизувати, як буде розвиватися проект в подальшому – на це знадобиться ще близько двох місяців – й тоді, десь у червні, проект запрацює на повну, тоді почнеться основна робота та фінансова підтримка.

Кошти на сам проект виділяє уряд Канади, але частину витрат на себе має взяти приватний сектор. В рамках проекту ми збираємося привозити компанії до Канади на заходи, торговельні шоу, влаштовувати b2b івенти. Й компаніям потрібно буде оплатити частину видатків, щоб туди дістатися. Ми поки що не знаємо, яку саме частину зможемо взяти на себе – можливо, це буде 50/50, можливо, компаніям доведеться оплатити 1/3 від вартості, можливо, 2/3. Це залежатиме від сектора, в якому працює компанія, типу бізнесу та продуктів, які ми виберемо, а також від того, чого, на нашу думку, вони можуть досягнути. Але на плечі компанії ляже оплата як мінімум третини витрат. Увесь проект оцінено в 13 млн канадських доларів.

Одне з завдань, яке ми вирішуємо протягом нашої місії, полягає у зустрічах з іншими донорськими організаціями. Ми зустрічалися з ЄБРР та розглядаємо можливість тою чи іншою мірою співпрацювати з ними в майбутньому. У нас була розмова на цю тему, але ми поки що нічого не вирішили, проте є галузі, в яких кооперація з ЄБРР була б ефективною.

ЄБРР працює з фінансуванням від ЄС для підтримки приватного сектору, але вони не сфокусовані окремо на експорті, проте працюють на розвиток місцевих виробників. Й вони цікаві нам як партнери, які можуть допомогти доростити місцевого виробника та підготувати їх для експорту.

За більш докладною інформацією з приводу участі в проекті можна звернутися за адресою: isanzharovskyi@yahoo.com, контактна особа – Ігор Санжаровський, директор проекту в Україні.

Якщо ви хочете дати про себе знати проекту, то в даних, що надсилаєте на згадану вище адресу, варто згадати: назву компанії, ім’я керівника/власника, контактні дані, інформацію про те, що виробляє компанія та обсяги виробництва, чи є досвід експорту продукції та чому ваш продукт матиме успіх на ринку Канади. With the financial support provided by the Government of Canada the Сonference Board of Canada, a research organization, launches a project to identify the Ukrainian companies with potential capacity to export goods to Canada. Paul Darby, CBC, told Delo.UA whom they intend to find and what they are going to do for that.

There are a lot of reasons why we have started this project. There are a lot of Ukrainians in Canada: Ukrainian diaspora is 1.3 million people. Certainly, they are interested in working with Ukraine. Besides, currently Ukraine-Russia relations are tense. Ukraine seeks new markets for its exports, and we are ready to help, because Canada is one of such potential markets. In my view, at present the project is even more timely than if we had launched it 3-4 years ago.

We have signed an agreement with the Ukrainian Chamber of Trade and Commerce and the Government of Canada on the launch of the project aimed at increasing Ukrainian exports to Canada as well as increasing investments from Canada to Ukraine. The project is scheduled for five years. We are at the very initial phase now, and so far we conduct meetings with various organizations and are taking a closer look at local producing companies.

As soon as we finish our survey, we shall be informed which products we are going to focus on; then we shall start choosing specific producing companies. We must understand where exactly the goods are produced. Therefore, we are going to work with the companies based in regions and involve local organizations and chambers of commerce to conduct trainings.

But, I am certain that we are willing to find the companies whose products include specific added value. You see, surely enough, one can sell honey somewhere abroad at a ridiculously low price. Instead, one can sell beauty care products made with honey, and one is supposed to make much more money on selling these products than just honey.

Our key partner is the Ministry of Economic Development and Trade.  But we also work with private sector organizations, e.g. regional chambers of commerce. In future we plan to cooperate in some areas through partnerships with training organizations and universities that would contribute to transferring the knowledge to small and medium businesses’ owners.

Our target audience is the small businesses with prospects for exports to Canada.

Additionally, we are going to provide technical assistance. First, it is about packaging, marketing staff to sell the goods for Canadians, providing advice on Canadians’ quality requirements. Besides, it is about conducting trainings to train the individuals who will be helping local exporters to enter the external markets.

We plan to spend around 1 year to study the Ukrainian market in order to understand which products will sell well in Canada and which companies are fit to do exports. Our mission is just the first step. Then through analysis of the collected data we need to specify how the project shall be developing in future. It will take around two months. After that, by around June, the project will start to work in its entirety: the key activities will commence and financial support will be provided.

It is the Government of Canada that finances the project, but the private sector is supposed to share some expenditures. Within the frame of the project we plan to bring the companies to Canada to attend various events, trade shows, organize b2b events. The companies will have to cover some of the expenses to travel there. We do not know yet which share of the expenses must be covered by the companies: maybe it will be 50/50, or maybe they will cover 1/3 or 2/3 of the costs. It will depend on the sector where the company works, the type of business and products we shall choose as well as their prospective chances for success. However, the companies will have to cover at least 1/3 of the costs, anyway. The project’s total budget is 13 million CAD.

One of the objectives we are addressing within this mission is to meet other donor organizations. We have already had a meeting with the EBRD and we are considering the opportunities to cooperate with them to this or that extent. We already spoke with them about this, but we have not reached any specific decisions yet. However, there are areas where our cooperation with EBRD might appear efficient.

EBRD works on use of EU funding to support private sector, but they do not always focus specifically on exports, they concentrate on support for local producers’ development. We are interested in cooperating with them as partners who are able to help with developing local manufacturers and prepare them for exports activities.

More information on participating in the project is available through sending an e-mail – isanzharovskyi@yahoo.com – to Ihor Sanzharovsky, the project director in Ukraine.

If you want to provide information about you for the project, you should include the following data while sending an e-mail to this address: the name of your company; the name of an owner/chief executive officer; contact info; what your company’s products are, your production volumes; whether you have an experience in exporting your products and why will your product be a success at the market of Canada.