Степан Кубів, перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі України, в матеріалі для канадського видання Financial Post, розповів про поточний стан та перспективи співпраці між Канадою та Україною в контексті реалізації угоди про зону вільної торгівлі (CUFTA)

Україна є надійним другом і партнером Канади. Наші відносини більше сторіччя будуються на спільних сімейних, культурних та політичних зв’язках. Наступним кроком повинно стати розширення ділових відносин.

Хоча Україна отримала офіційну незалежність ще у 1991 році, пройшло лише три роки переродження країни після Революції гідності 2014 року. Після Євромайдану ми ставили перед собою ціль побудувати нову європейську державу. Ми підписали Угоду про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом у 2016 році та Угоду про вільну торгівлю між Канадою та Україною (CUFTA) в минулому році. Зазначені угоди фактично створюють безперервну зону вільної торгівлі з майже 600 мільйонами споживачів.

Починаючи з 2016 року, економіка України протягом 10 останніх кварталів демонструє позитивне економічне зростання, в тому числі ріст в розмірі 3,8% у другому кварталі 2018 року.

Незважаючи на те, що CUFTA набула чинності лише в серпні 2017 року, загальна торгівля товарами між Канадою та Україною в 2017 році зросла на 42% і досягла $349,6 млн. За результатами семи місяців 2018 року зафіксований ріст на рівні 2,7%.

Ми об’єднали нашу торгову стратегію з амбітною програмою економічних реформ задля того, щоб зробити Україну більш привабливою для західних інвестицій. 3 2014 року було впроваджено більше реформ, ніж за весь період незалежності України. Ми займаємося питаннями дерегулювання різних секторів економіки, спрощенням умов ведення бізнесу та проведенням приватизації державних підприємств. На даний момент впроваджуються реформи в сфері захисту прав кредиторів та інтелектуальної власності. Станом на 1 липня 2018 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав $40,7 млрд.

Завдяки впровадженню нового законодавства та удосконаленню роботи державних інститутів і систем Україна робить важливі кроки в боротьбі з корупцією. В червні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд. Країни великої сімки (G7) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвали початок роботи антикорупційного суду значним кроком у досягненні наших антикорупційних цілей.

Наступним кроком є розширення наших ділових відносин.

Ініціативи щодо покращення інвестиційного клімату вже приносять результати. Канадські інвестиції в Україну зросли на 20,9% у 2017 році у порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ріст в першій половині 2018 року склав 21,6%. Ми зосереджені на чотирьох секторах: АПК, інформаційні технології, інфраструктура та природні ресурси. Канадські компанії мають досвід роботи у кожному з цих секторів, що робить можливим реалізацію в Україні прибуткових інвестпроектів.

Українська ІТ-індустрія впродовж лише п’яти років швидко перетворилася з незначного економічного гравця на третій за величиною сектор економіки країни. У 2017 році об’єм ІТ-послуг зріс на 20%. Очікується, що експорт ІТ-послуг зросте удвічі протягом наступних п’яти років. В 2017 році ІТ-сектор займав близько 60% всього експорту послуг з України до Канади.

Наше географічне розташування дає нам можливості стати торговельним та транспортним центром для Європи, Близького Сходу та Азії. Наша система автомобільних доріг добре розгалужена. Залізнична, авіаційна та морська інфраструктура добре розвинена, але більшість об’єктів потребують реконструкції та модернізації, що створює додаткові можливості для канадських інвесторів.

Україна поставила мету досягти енергетичної незалежності до 2020 року. Це відкриває нові можливості для канадських компаній в напрямку інвестування та будівництва нових об’єктів як в традиційній енергетиці, так і в сегменті альтернативної енергетики – сонячна, вітрова та біоенергетика. У червні Канада та Україна підписали лист про наміри співпраці з International Centre of Regulatory Excellence (ICORE), некомерційною організацією, заснованою Alberta Energy Regulator, задля посилення прозорості та покращення законодавчого регулювання.

Хоча ми на самому початку залучення нових інвестицій, перші спроби демонструють, що попереду чималі перспективи співпраці. TIU Canada будує нову сонячну електростанцію біля села Калинівка Миколаївської області. Brookfield Asset Management реалізує масштабний проект інноваційного ІТ-парку у Львові. Fairfax Financial Holdings Ltd. викупив частину акцій українського агропромислового холдингу «Астарта». Рух інвестицій відбувається і в протилежному напрямку: українські інвестори відкрили м’ясопереробне підприємство та холодильне сховище Canada Meat Group Inc. в North Bay, провінція Онтаріо.

Україна високо цінує підтримку Канади в усіх напрямках – встановлення миру в Україні, культурної та економічної співпраці. Проект СUTIS (Canada-Ukraine Trade & Investment Support Project) забезпечує український малий та середній бізнес інформацією та технічною допомогою, необхідною для експорту українських товарів до Канади та залучення канадських інвестицій до України.

Канада люб’язно запропонувала провести щорічну конференцію з питань реформ в Україні у червні 2019 року, і ми будемо раді можливості описати додатковий позитивний імпульс в цьому напрямку в Україні.

Українці хочуть жити в демократичній, надійній та економічно потужній країні. Ми продовжимо прикладати зусилля для досягнення зазначених цілей та розбудови взаємовигідної співпраці з Канадою.

Джерело: Financial Post        Stepan Kubiv, First Vice Prime Minister and Minister of Economic Development and Trade for Ukraine, special for Financial Post (Canada) 

Ukraine is a trusted friend and partner for Canada. Our relationship spans more than a century of shared family, cultural and political connections. The next step in our ongoing journey together is in expanding our business relationships.

While Ukraine gained its formal independence in 1991, our country is just three years into the rebirth that resulted from the Revolution of Dignity in 2014. Since the Euromaidan, we have set out to build a new European state. We signed a Deep and Comprehensive Free Trade Area agreement with the European Union in 2016, and the Canada-Ukraine Free Trade Agreement (CUFTA) last year — deals that effectively create an uninterrupted duty-free trade zone comprising almost 600 million consumers.

Starting in 2016, our economy has rebounded with 10 consecutive quarters of positive economic growth, including growth of up to 3.8 per cent in the second quarter of 2018.

Even though CUFTA took effect only in August 2017, total Canada-Ukraine goods trade in 2017 grew by 42 per cent to US$349.6 million. A further year-over-year increase of 2.7 per cent was recorded in the first seven months of 2018.

Our trade strategy is combined with an ambitious economic reform program to make Ukraine more attractive to western investment. Since 2014, we have achieved more reforms than at any time since independence. We have deregulated sectors of the economy, streamlined business regulations and undertaken privatization of state-owned enterprises. Reforms are underway to improve creditors’ rights and intellectual property rights. As of July 1, 2018, the total volume of direct foreign investment amounted to US$40.7 billion.

Ukraine is committed to fighting corruption through new legislation, government systems and institutions. The centrepiece of our commitment is the High Anti-Corruption Court, which began in June. International bodies, such as the G7 and the International Monetary Fund, have endorsed the court as a significant step in achieving our anti-corruption objectives.

The next step is expanding our business relationships

These initiatives to improve the investment climate are paying off. Canadian investment in Ukraine increased 20.9 per cent in 2017, and was up 21.6 per cent in the first half of 2018 compared to the same period one year earlier. We are focusing on four sectors: agro-industry, information technology, infrastructure and natural resources. Canadian firms have expertise in each of these sectors and opportunities are opening in Ukraine for potentially lucrative investments. Our trade and investment promotion efforts are therefore concentrated in these business sectors.

Ukraine’s IT industry has transformed rapidly from a fringe economic player to to the country’s third-largest export sector in only five years. In 2017, IT services grew by 20 per cent and exports are estimated to double in the next five years. The IT sector comprised about 61 per cent of Ukraine’s services exports to Canada in 2017.

Our geographic location gives us the potential to be a trade and transportation hub for Europe, the Middle East and Asia. Our road, rail, aviation and marine infrastructure is well developed, but much of it needs renovation, upgrades and modernization, creating opportunities for Canadian investors.

Ukraine is pursuing a goal of energy independence by 2020, opening up opportunities for Canadian companies to help by investing and building infrastructure in both traditional energy segments and for renewables, such as solar, wind and bioenergy. In June, Canada and Ukraine signed a letter of intent on energy co-operation with the International Centre of Regulatory Excellence (ICORE), a not-for-profit organization founded by the Alberta Energy Regulator, to bolster transparency and regulatory excellence.

While it is still early days for new investments, the shovels already in the ground provide an indication that opportunities abound. TIU Canada is constructing a new solar power plant near the village of Kalinovka in the Mykolaiv region. Brookfield Asset Management is a backer of the Innovation District IT Park now under construction in Lviv. Fairfax Financial Holdings Ltd. is a significant investor in Astarta Holding, an agroindustrial holding company. And investment is flowing the other direction as well: Ukrainian investors broke ground in September for the Canada Meat Group Inc. meat-processing plant and cold storage facility in North Bay, Ont.

Ukraine greatly values the support that Canada provides — as a partner for peace, a provider of development assistance through the Canada-Ukraine Trade & Investment Support Project, and shared deep cultural connections. Canada has graciously offered to host the annual Ukraine Reform Conference in June 2019 , and we will welcome the opportunity to describe additional positive momentum.

Ukrainians want a democratic, reliable, and economically strong country. With Canada’s help, we will continue our efforts to deliver it for our mutual benefit.

Source: Financial Post