14 квітня Верховна рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Нагадую, що Угода є частиною політики уряду з розширення торговельних можливостей для українських експортерів. І курс України на ЄС відіграє тут першочергову роль.
Фактично йдеться про трикутник можливостей та взаємодії у виробництві Україна–Канада–ЄС, де лейтмотивом є українсько-європейська співпраця в аграрній, промисловій та інших сферах, з акцентом на інновації та високі технології.

Але чи можна назвати цей трикутник можливостей рівностороннім?

Що Україна може запропонувати технологічно розвиненим Європі та Канаді, аби стати повноправним учасником нового рівня економічно-торговельних взаємин?

Після руйнування виробничих зв’язків з Росією українські промислові підприємства почали спрямовувати свої зусилля на створення виробничих ланцюгів з ЄС та іншими країнами світу.

Так, за даними The World Integrated Trade Solution (WITS), у 2015 році Україна імпортувала з РФ проміжних товарів (вихідних для промисловості) на суму $1,9 млрд, експортувала – на $2,1млрд. Для порівняння – до Канади за 2015 рік імпорт з України тих самих проміжних товарів склав $9,4 млн, а експорт – $17,6 млн.

Очевидно, що українські підприємства не можуть миттєво подолати залежність від проміжних промислових товарів, тому розширення альтернативних коопераційних зв’язків, пошук виробничих і торговельних партнерів у ЄС і Канаді є вельми актуальним та своєчасним.

Тут нагадаю про започаткований нещодавно Промисловий діалог Україна-ЄС, який лише кілька тижнів тому стартував у Брюсселі. В рамках цього діалогу ЄС та Україна розпочали горизонтальну взаємодію між окремими підприємствами, громадськими організаціями та галузевими асоціаціями, зокрема аграрними. Себто – фактичними учасниками виробничих відносин, на рівні яких відбувається організація спільних бізнес-процесів.

Але до чого тут Канада?

По-перше, вихід на великий ринок збуту в Канаді створює вигідні та широкі можливості для експорту спільної українсько-європейської продукції на північноамериканському континенті. Йдеться про авіабудування, ІТ-продукцію, легку промисловість, продукцію АПК, включно з екопродукцією.

Мало хто знає, що об’єднані в АПК спільні зусилля України та Канади можуть зробити нас найбільшим світовим оптовим трейдером у сфері вирощування та переробки зернових. До речі,

з моменту підписання угоди про вільну торгівлю з Канадою три українські компанії (з них – дві аграрні) отримали понад $300 млн прямих інвестицій з Канади.

Разом з тим Україна має чіткий намір змінити сировинну орієнтованість економіки на технологічно розвинену модель виробництва продукції з високою доданою вартістю. Причому таке виробництво має включати велику частку малого та середнього бізнесу, який часто створює виробничі зв’язки з великими компаніями та забезпечує зайнятість значної кількості працівників.

Наприклад, восени 2016 року на Львівщині німецька компанія “Бадер” відкрила новий завод з пошиття автомобільної шкіри преміум-сегменту, де працюватимуть близько 3 тис. працівників. І це далеко не єдиний приклад успішної синергії України та ЄС.

Саме тому взаємодія України з Канадою важлива саме у трикутнику з ЄС. Бо саме цей трикутник створює нові можливості для спільної діяльності у промисловості та виробництві, де Україна пропонує дуже вигідні умови оплати праці та зручне розташування виробничих потужностей спільних підприємств.

Для України це означатиме нові сучасні виробництва, які включатимуть, крім АПК, також розвиток автомобілебудування, виробництво авіапродукції, фармацевтичні компанії, продукцію легкої промисловості та інноваційні технологічні рішення.

При цьому прямі іноземні інвестиції у промисловість принесуть в Україну капітальне обладнання, новітні технології, а також управлінські та маркетингові рішення та досвід. Це означає більший мультиплікативний ефект від інвестицій, адже інвестори фактично “вмонтовують” новостворені виробничі потужності у вже існуючі ланцюжки виробництва.

Тому визначальною конкурентною перевагою України у відносинах з високотехнологічною промисловістю країн ЄС та Канади є наші працівники.

Вони мають надзвичайно високий, навіть за європейськими мірками, рівень освіти та кваліфікації, спеціалізацію в галузі природничих наук, технологій, інженерії, математики та здатні створювати нові знання, продукувати, адаптувати та використовувати передові технології.

Ці якості, помножені на працелюбність, на додачу до конкурентної вартості праці створюють неймовірні можливості для виробництва конкурентної продукції і створюють привабливі можливості для будь-якого спільного українсько-європейського підприємства чи інвестпроекту, який розмістить свої виробничі потужності в Україні.

В умовах зростання світової конкуренції ЄС буде вигідно розміщувати свої промислові потужності в Україні, де є простір та умови для створення нових підприємств та трудові ресурси для кваліфікованого налагодження складних технологічних процесів.

Такий сценарій, до речі, утримає кваліфікованих українських працівників від переїзду до Європи, адже, на відміну від сфери послуг, промислове виробництво потребує участі працівника у виробничому процесі.

Це надзвичайно важливо для розвитку регіонів, адже кваліфіковані інженери та фахівці високотехнологічних виробництв матимуть більше можливостей для працевлаштування в Україні, і саме в тих регіонах, де є достатні площі для розміщення нових виробничих потужностей для підприємств.

Автор: Степан Кубів, перший віце-прем’єр України, міністр економічного розвитку та торгівлі

Джерело: Європейська правда On the 14th of March Parliament ratified the Free Trade Agreement between Ukraine and Canada.

I would like to remind that the Agreement is the part of the government’s policy to extend trade opportunities for Ukrainian exporters. And Ukraine’s direction towards the EU plays vital role.

We, basically, talk about the triangle of opportunities and interaction in production among Ukraine – Canada – the EU, with the leading idea of Ukrainian and European cooperation in agricultural, manufacturing and other areas with the emphasis on innovations and high technologies.

Can we call this triangle of opportunities equilateral though?

What is it Ukraine has to offer to technologically developed Europe and Canada in order to become an equal counterpart of a new level of economic and commercial relations?

After manufacturing ties with Russia had been ruined, Ukrainian manufacturers started to direct their efforts to create production chains with the EU and other countries. Thus, according to The World Integrated Trade Solution (WITS), Ukraine imported to Russia in 2015 $1.9 billion intermediary goods (inputs for manufacturing), and exported $2.1 billion. To compare, imports of similar intermediary goods to Canada comprised the price equivalent of $9.4 million with exports of $17.6 million.

It is obvious that Ukrainian companies cannot instantly overcome the dependency on the intermediary manufactured goods. Therefore, the extension of alternative cooperation and search for manufacturing and commercial partners in the EU and Canada is very timely and important. I should remind here of a recently initiated Ukraine-EU Industrial Dialogue, which started a few weeks ago in Brussels. Within this dialog, the EU and Ukraine initiated horizontal interaction between some companies, NGOs and professional associations, agricultural in particular. These are, in fact, the stakeholders of the relationships that organize joint business processes.

How Canada is involved here?

First of all, access to big Canadian market place creates wide opportunities for exports of jointly manufactured Ukrainian and European products in North America. I talk about aircraft engineering, IT products, textiles, agriculture including organic produce.

Very few people know that joint efforts of Ukraine and Canada in agricultural segment can make ourselves the biggest world wholesale trader in the area of grain growing and processing. By the way,

Since the Free Trade Agreement with Canada was signed three Ukrainian companies (two in agricultural business) received over $300 million of direct investments from Canada.

Along with that, Ukraine is committed to switch from the raw material orientation of its economy to an advanced technological model of manufacturing with high added value. Such production is supposed to contain large portion of small and medium businesses, that often create production ties with big companies and employs a lot of workers.

For example, in the fall of 2016 a German company “Bader” opened a new factory of a premium class vehicle leather production in Lviv oblast, which employs around 3 thousand workers. And this is just one of the cases of successful cooperation of Ukraine and the EU.

That is why the interaction of Ukraine and Canada is important in that very triangle with the EU. Because that very triangle creates new opportunities for cooperation in production and manufacturing, where Ukraine offers very beneficial conditions for salaries and convenient locations of industrial facilities of the joint ventures.

For Ukraine it will mean new modern production, which includes, apart from agribusinesses, car manufacturing, aircraft engineering, pharmaceuticals, textiles and innovative technology solutions.

Foreign direct investment in manufacturing will bring to Ukraine capital equipment, state of the art technology, managerial and marketing solutions and experience. This means greater multiplication effect from investment, because investors “imbed” new production facilities in already existing manufacturing chains.

Therefore, our employees are the decisive competitive advantage of Ukraine in our relationship with highly technological manufacturing of the EU countries and Canada.

They have extremely high, even under European standards, education and qualification levels. They major in natural sciences, technologies, engineering, and mathematics. They are able to create new knowledge, produce, adapt and use state of the art technology.

These qualities, multiplied by hard work and competitive labor cost, create enormous opportunities for manufacturing competitive products and create attractive opportunities for every joint Ukrainian and European manufacturing or investment project, which brings its manufacturing facilities to Ukraine.

Under the conditions of tougher world competition, it will be beneficial for the EU to place their manufacturing facilities in Ukraine where we have space and conditions for starting new facilities and labor resources for arranging qualified technological processes.

This scenario, by the way, will keep qualified Ukrainian personnel from moving to Europe, because, unlike with service industries, manufacturing requires an employee’s participation in the production process.

This is extremely important for development of regions, because qualified engineers and high technology production specialists will have more employment opportunities in Ukraine, particularly in the regions with sufficient manufacturing space.

The AuthorStepan KubivThe First Vice Prime Minister of Ukraine, The Minister of Economic Development and Trade

Source: European Pravda