Хочете експортувати до Канади, але не знаєте з чого почати? Ми підготували для вас відповіді на основні питання, з якими експортери звертаються до нашого проекту.

Я хотів би долучитися до програми підтримки українського експорту в Канаду U CAN Export? Що потрібно для цього зробити?

Наразі проект CUTIS завершив відбір першої хвилі учасників програми підтримки експорту до Канади U CAN EXPORT у чотирьох пріоритетних секторах: виробництво одягу, взуття, меблів та кондитерських виробів. Заключний етап відбору учасників з сектору ІТ-послуг відбудеться навесні 2018 року.

Відібрані учасники, за підтримки канадських галузевих консультантів, готуються до участі у профільних канадських виставках впродовж 2018 року. Заявники, що не були відібрані, увійшли до складу резерву учасників програми U CAN EXPORT. Вони можуть претендувати на участь у комплексному рівні програми у майбутньому, а також скористатись усіма можливостями її освітньо-консультаційного рівня. Ротація компаній відбуватиметься після завершення співпраці проекту з поточними учасниками програми.

Якщо ваша компанія не брала участь у відборі але має бажання увійти до резерву учасників програми підтримки експорту до Канади U CAN EXPORT, заповніть будь ласка коротку заявку за посиланням. Відбір компаній з резерву буде проводитися на конкурсній основі, шляхом заповнення спеціальних опитувальників, інтерв’ю з представниками компаній та відвідування виробництва аплікантів (за потреби).

Після заповнення заявки ваша компанія також буде включена до загальної бази даних експортерів проекту CUTIS, а також зможе отримувати інформаційні та навчальні матеріали, запрошення на тренінги та інші заходи проекту.

Моя компанія не входить до пріоритетних секторів. Що мені робити? Де шукати партнерів і вимоги до експорту?

Не засмучуйтеся;) Спеціально для компаній з усіх інших секторів ми розробили покрововий посібник з експорту до Канади I CAN EXPORT. Він охоплює більшість питань, з якими стикаються експортери, такі як:

  • споживчі уподобання канадців
  • пошук партнерів в Канаді
  • порядок перетину кордону та вимог до документації
  • регуляторні обмеження на канадському ринку
  • логістика, тощо.

Також наразі наш проект розробляє експортний портал з корисною інформацією для українських експортерів.

Радимо підписатися на нашу сторінку в Facebook, де ми постійно публікуємо цікаву інформацію щодо торгівлі з Канадою та анонсуємо всі наші події. Також ви можете долучитися до нашої електронної розсилки.

Я хочу отримати комплексну допомогу для виходу на ринок Канади. До кого мені звернутися?

На жаль, наш проект не має ресурсів, щоб системно допомагати всім підприємствам, які звертаються до нас. Проте є й інші організації, які займаються виведення українських компаній на ринок Канади й вже мають багаторічних досвід в цьому.

Наприклад, ви можете звернутися до Канадсько-української торгової палати (Canada-Ukraine Chamber of Commerce, CUCC), яка  є партнером у реалізації нашого проекту. CUCC вже понад 25 років підтримує розвиток торгівлі та інвестицій між Канадою та Україною та має офіси у Торонто, Альберті та Україні. Палата організовує бізнес-форуми, торгові місії та конференції в Канаді, сприяє розвитку бізнес-контактів між двома країнами, має партнерство з Урядами Канади та України, а також надає широкий спектр послуг з налагодження контактів та допомоги при експорті в Канаду.

Слідкуйте за CUCC у Facebook Want to export to Canada, but do not know where to start? We have prepared the answers to the most frequent questions exporters ask us.

I would like to join the export support program U CAN Export? What should I do?

The CUTIS project has now completed the selection of the first wave of the U CAN EXPORT Export Support Program participants in four priority sectors: clothing, footwear, furniture, and confectionery. The final stage of selection of participants from the IT services sector will take place in the spring of 2018.

The selected participants, with the support of Canadian industry consultants, are preparing to participate in exhibitions in Canada throughout 2018. Applicants who were not selected were included in the reserve of the participants of the U CAN EXPORT program. They will have a chance to take part in an integrated level of the program in the future, as well as take advantage of all the opportunities of its educational/consultational level. The rotation of the companies will take place after the project’s cooperation with the current program participants will be completed.

If your company is not among selected ones but wishes to enter the U CAN Export Support Program, please fill out a short application form here. The selection of companies from the reserve will be conducted on a competitive basis, by filling out special questionnaires, interviewing company representatives and visiting applicants’ production (if needed).

After completing the application, your company will also be included in the CUTIS project exporter database and will receive information and training materials, invitations to trainings and other project activities.

My company is not in the priority sectors. What should I do?

For companies in all other sectors, we have developed a step-by-step export guide to Canada I CAN EXPORT. It covers most of the issues faced by exporters, such as:

  • consumer preferences of Canadians
  • search for partners in Canada
  • the procedure of crossing the border and the requirements for the documentation
  • regulatory constraints on the Canadian market
  • logistics, etc.

Also, our project is currently developing an export portal with useful information for Ukrainian exporters.

We encourage you to subscribe to our Facebook page, where we constantly publish interesting information on trade with Canada and announce all our events. You can also subscribe to our e-mail newsletter.

I want to get a comprehensive help to enter the Canadian market. Who should I contact?

Unfortunately, our project does not have the resources to systematically help all the companies that contact us. However, there are other organizations that have a lot of experience in helping Ukrainian companies to enter the Canadian market.

For example, you can contact the Canadian-Ukrainian Chamber of Commerce (CUCC), which is a partner in implementing our project. CUCC has been supporting trade and investment development between Canada and Ukraine for more than 25 years and has offices in Toronto, Alberta and Ukraine. The Chamber organizes business forums, trade missions and conferences in Canada, promotes business contacts between the two countries, has partnerships with Governments of Canada and Ukraine, and provides a wide range of assistance services for Ukrainian exports to Canada.

Follow CUCC on Facebook