Канаду можна вважати найбільш українською країною за межами самої України. Завдяки 1,3 мільйона канадців, які стверджують про своє українське походження, ми маємо глибокі особисті та культурні зв‘язки, що проходять через кілька поколінь. Минулого року відзначалася 125-а річниця початку української імміграції до Канади.

Канада й Україна нещодавно зміцнили свої відносини великою мірою в стилі 21-го століття – підготувавши Угоду про вільну торгівлю. Після набрання чинності 1 серпня Угода про вільну торгівлю між Канадою і Україною (CUFTA) відразу забезпечить безмитний доступ для 98 відсотків товарів, якими торгують обидві країни. Як і Канада, Україна також має договір про вільну торгівлю з Європейським Союзом, що дає її компаніям можливість здійснювати безмитну торгівлю у межах великого економічного блоку.

Український уряд, що з‘явився в 2014 році на хвилі революції гідності – Євромайдану, здійснює надзвичайно необхідні структурні реформи і має потужну програму дерегуляції економіки, поліпшення ділового клімату та приватизації державних підприємств. Після двох років рецесії в 2014 та 2015 роках ВВП України зріс на 2,3 відсотки в 2016 році, і зростання на 2,5 відсотки прогнозується на 2017 рік (темпи зростання за два роки, зіставні з канадськими).

Україна пропонує канадським компаніям четверте за рівнем освіченості населення у світі, особливо у сферах інформаційних технологій, машинобудування, аерокосмічних та, звичайно, сільськогосподарських технологій (агротех).

Інформаційні технологій (IT) – один із секторів, який отримує велику перевагу від цього високоосвіченого населення, завдяки чому це один з найбільш перспективних секторів із точки зору зміцнення економічних зв’язків з Канадою. Українські IT-експортери готові зробити крок уперед, щоб стати частиною глобальної цифрової революції. Креативні галузі, в тому числі галузь інформаційних технологій, у всьому своєму розмаїтті, є вирішальними складовими розвитку стратегії українського експорту. Україна може надати компаніям технологічні послуги високого рівня разом з новими ідеями, які допоможуть канадським фірмам стати конкурентоспроможними у світі та підтримувати темпи цифрової трансформації.

Обсяг експорту сектору послуг з розробки програмного забезпечення та інформаційних технологій в Україні склав приблизно 3 млрд. доларів США в 2016 році, і продемонстрував зростання у двозначних цифрах упродовж кількох років. В Україні понад 100 тисяч сертифікованих IT фахівців, це третя у світі за кількістю спільнота після Сполучених Штатів та Індії. Очікується, що до 2020 року ця кількість досягне 200 тисяч. У світі, де потрібно використовувати всі таланти, кількість жінок в українських IT компаніях збільшилася удвічі за останні п’ять років.

Більше ніж 100 гравців світового рівня заснували в Україні свої центри досліджень та розробок (R&D), а 12 українських IT-компаній увійшли до ТОП 100 аутсорсингових компаній у світі. Близькість до Європейського Союзу привабила до України кілька великих європейських фірм.

Розвиток IT екосистеми є найвищим пріоритетом для українського уряду. IT екосистема включає три напрямки: фірми, що обслуговують великі IT компанії; більше ніж 1 000 стартапів; та виконання функцій міжнародного центру R&D.

У п‘яти українських містах і регіонах України – Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпропетровській області – утворено IT кластери. Слід особливо відзначити, що ці новостворені центри мають підтримку з боку промисловості та урядових структур місцевого та національного рівнів.

Уряд України взяв на себе зобов‘язання усунути бар‘єри для експорту послуг. Наприклад, завдяки ухваленню нових законів експортери послуг можуть укладати контракти та виставляти рахунки в електронній формі, і від них не вимагається переклад документів українською мовою.

Перша українська IT місія до Канади відбулася під час Branham300 Launch Event у травні 2017 року, де Україна була спеціальним спонсором. Ця подія супроводжувалася більше ніж 50 зустрічами з провідними канадськими ІТ компаніями. Загалом 17 українських підприємств у сфері інформаційних технологій зустрілися зі своїми канадськими партнерами з метою встановлення зв’язків та налагодження довгострокових партнерських відносин.

Підтримка в розвитку цих відносин надходить від нашого урядового Офісу з просування експорту (EPO), що діє в тісній співпраці з Канадсько-українським проектом підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS) – п’ятирічним проектом підтримки розвитку, що фінансується Урядом Канади через Міністерство закордонних справ Канади (Global Affairs Canada) і впроваджується Конференційною радою Канади та Канадсько-українською торговельною палатою. І EPO, і CUTIS, визначили IT як пріоритетний сектор для ділових стосунків між Україною та Канадою. Нарощування експорту з боку українських компаній у сфері технологій може сприяти досягненню цілей проекту – зменшення бідності та підвищення темпів сталого економічного росту в Україні.

Канадські компанії мають унікальну нагоду скористатися з можливостей, які пропонуються угодою CUFTA та українським ІТ сектором, що стрімко розвивається. Ґрунтуючись на існуючих зв‘язках, Канада й Україна можуть значно посилити свою співпрацю задля взаємної вигоди.

Автор: Наталія Микольська, заступник міністра економічного розвитку та торгівлі, торговий представник України.

Джерело: Globe and Mail

Canada may be the most Ukrainian country outside of Ukraine itself. With 1.3 million Canadians claiming Ukrainian descent, we have deep personal and cultural bonds that span generations. Last year marked the 125th anniversary of the first Ukrainian immigration to Canada.

Canada and Ukraine recently strengthened our relations in a very 21st-century way – negotiating a free-trade agreement. Once it takes effect on Aug. 1, the Canada-Ukraine free-trade agreement (CUFTA) will provide immediate duty-free access for 98 per cent of goods traded. Like Canada, Ukraine also has a free-trade agreement with the European Union, giving firms opportunities to trade largely tariff-free across a large economic bloc.

The Ukrainian government that emerged from the 2014 Euromaidan Revolution of Dignity has undertaken much-needed structural reforms and has a robust program to deregulate the economy, improve the business climate and privatize state-owned enterprises. Following two years of recession in 2014 and 2015, Ukraine’s GDP grew by 2.3 per cent in 2016 and growth of 2.5 per cent is forecast in 2017 (a two-year growth rate comparable to Canada).

Ukraine offers Canadian companies the fourth-most educated population in the world, with a strong emphasis on information technology, engineering, aerospace and, of course, agriculture technology (agritech).

Information technology (IT) is one of the sectors that benefits greatly from this highly educated population, making it one of the most promising sectors for closer economic ties with Canada. Ukrainian IT exporters are ready to step up to become a part of the global digital revolution. Creative industries, including information technologies in all their diversity, are among the crucial building blocks of the emerging Ukrainian export strategy. Ukraine can provide companies with high-level technology services combined with fresh ideas, helping Canadian firms become globally competitive and keep up with the pace of digital transformation.

Ukraine’s software development and IT services industry recorded exports of about $3-billion (U.S.) in 2016 and has enjoyed double-digit growth for several years. There are more than 100,000 certified IT specialists, third-most in the world after the United States and India. By 2020, this number is expected to reach 200,000. In a world in which all talents need to be harnessed, the number of women in Ukrainian IT companies has doubled in the past five years.

More than 100 global players have located R&D facilities in Ukraine and 12 Ukrainian IT companies are in the Top 100 outsourcing companies in the world. Proximity to the European Union has brought a number of major European firms to Ukraine.

The development of an IT ecosystem is top of mind for the Government of Ukraine. The IT ecosystem includes three areas of focus: firms that service large IT companies; more than 1,000 startups; and serving as an international R&D centre.

Five major cities and regions in Ukraine – Kiev, Lviv, Kharkiv, Odessa and Dnipropetrovsk region – boast IT clusters. Most notably, the hubs emerging are supported by industry and by local and national governments.

The Government of Ukraine has committed to eliminating the barriers to export of services. For instance, since new laws were adopted, services exporters can conclude contracts and sign invoices electronically and they do not need the Ukrainian translation of documents.

The first Ukraine IT mission to Canada took place at the 2017 Branham300launch event in May, 2017, where Ukraine was the featured country-sponsor. The launch was accompanied by more than 50 business-to-business meetings with the leading Canadian IT companies. A total of 17 Ukrainian IT businesses were meeting their Canadian counterparts to start networking and building long-term partnerships.

Support for building these relationships comes from our governmental Export Promotion Office (EPO), which works in close сo-operation with the Canada Ukraine Trade and Investment Support (CUTIS) project, a five-year development-assistance project funded by the Government of Canada through Global Affairs Canada and implemented by the Conference Board of Canadaand the Canada-Ukraine Chamber of Commerce. Both EPO and CUTIS have set out IT as a priority sector for Ukraine-Canada business relationships. Generating more exports from Ukrainian technology companies can contribute to the project goals of reducing poverty and increasing sustainable economic growth in Ukraine.

Canadian businesses are uniquely positioned to benefit from the opportunities offered by the CUFTA and the vibrant Ukraine IT sector. Building on the existing ties, Canada and Ukraine can greatly strengthen their relationship for mutual benefit.

Nataliya Mykolska is Deputy Minister of Economic Development and Trade and Trade Representative of Ukraine.

Source: globeandmail.com