Американський медіа ресурс Business Insider пише про новий популярний тренд на IT ринку Північної Америки – все більше програмістів переїжджають із Кремнієвої долини в Канаду. Все більше компаній, зокрема, Facebook, Google, Lever, Postmates, Tile відкривають офіси в Торонто.

Видання називає декілька причин, зокрема високі ціни на нерухомість в Штатах та жорстку міграційну політику, яка змушує глобальних IT-гравців шукати альтернативні варіанти залучення іноземних спеціалістів.

Українським компаніям також не варто стояти осторонь світових трендів і активніше шукати можливості співпраці з канадським IT сектором. Ольга Штепа, координаторка проекту CUTIS, виділяє 5 ключових причин, чому українському бізнесу варто розпочати бізнес з Канадою.

  1. Зростаючий попит на IT спеціалістів в Канаді

За останні 15 років було створено близько 300 000 робочих місць в галузі IT Канади.

Рада з питань інформаційних та комунікаційних технологій Канади (ICTC) прогнозує, що до 2021 року канадський IT сектор потребуватиме 216 000 кваліфікованих співробітників. При цьому, власними силами – за рахунок випускників вузів та імміграції – Канада забезпечити цей попит не зможе. А отже зростає роль експорту IT послуг та залучення спеціалістів на умовах аутсорсингу.

  1. Стабільність ринку

В умовах зростаючого протекціонізму в США та значних обмежень у імміграційній політиці, багато роботодавців там стикнулися з проблемами у наймі персоналу. Натомість Канада, всесвітньо відома своєю лояльною імміграційною політикою, впроваджує програму «Глобальний потік талантів» (Global Talent Stream), яка дозволяє  IT-фахівцям з усіх країн отримувати візи за спрощеною процедурою. До цього слід також додати відносно дешевшу вартість житла в Канаді, та високі соціальні стандарти, що гарантуються державою.

  1. Високі заробітні плати

Працівники  IT компаній в Канаді заробляють біля 80 000 канадських доларів на рік, що на 61% більше, ніж в середньому по економіці. Протягом 2011-2016 рр. середня зарплата в IT-секторі зростала швидше, ніж зарплата в інших секторах економіки країни – на 13% порівняно з 8,7%.

  1. Корона ефект – зростання потреби в IT послугах

Світ зіткнувся з небаченою досі ситуацією, коли всі без винятку економіки були поставлені на паузу через пандемію. Але, як я кажуть, не було б щастя, так нещастя допомогло. Більшість сервісів переводиться в онлайн, по всьому світу практикується новий формат роботи з дому. Наприклад, Facebook дозволив працівникам працювати з дому до кінця року, а Twitter взагалі планує не поновлювати роботу в офісі. Це призвело, в свою чергу, до значного зростання попиту на такі послуги як телемедицина, дистанційне навчання, логістичне постачання, фінансові розрахунки тощо. І все це на тлі в рази злетівшого попиту на послуги з кібер безпеки. В поєднанні з вищенаведеними перевагами, на канадському ринку створюють унікальні можливості для розвитку IT компаній, в тому числі і з України.

  1. Вихід на ринок Північної Америки через Канаду

Канада чи не найкраща країна для здійснення мрії багатьох компаній – виходу на глобальний ринок. Але все вище наведене не означає, що шлях на ринок Канади вимощений трояндовими пелюстками.

Оскільки Канада – ринок глобальний, то і конкурувати потрібно буде не лише з канадськими компаніями, а й іноземними гравцями, що відвойовуюсь свій шмат пирога на канадському ринку.

Висока конкуренція автоматично означає високу «планку» виходу на ринок – обов’язково потрібна відповідність міжнародним стандартам, класифікаціям, мовним вимогам, нарешті.

Тож бажаємо не прогавити момент і розумно скористатися існуючими можливостями.

За матеріалами Liga.net Business Insider, a US media resource, writes about a new popular trend in the North American IT market: more and more programmers move from Silicon Valley to Canada. More and more companies, including Facebook, Google, Lever, Postmates and Tile, have opened offices in Toronto.

The publication cites several reasons including high real estate prices in the United States and a tight migration policy that force global IT players to look for alternatives to attract foreign professionals.

Ukrainian companies should not stand aside global trends and actively seek opportunities for cooperation with the Canadian IT sector. Olga Shtepa, CUTIS Project Coordinator, highlights five key reasons why Ukrainian companies should start business with Canada.

  1. Growing demand for IT professionals in Canada

About 300,000 jobs have been created in Canada’s IT industry over the past 15 years.

The Information and Communication Technology Council of Canada (ICTC) estimates that Canada’s IT sector will need 216,000 skilled employees by 2021. At the same time, Canada will not be able to meet this demand on its own with its university graduates and migrants involved. Consequently, the role of IT services exports and outsourcing is growing.

  1. Market stability

With growing protectionism in the United States and significant restrictions on immigration policy, many employers there have faced problems hiring staff. Instead, Canada, known worldwide for its loyal immigration policy, is implementing the Global Talent Stream Program, which allows IT professionals from all countries to obtain visas under a simplified procedure. Relatively cheaper costs of housing in Canada and the high social standards guaranteed by the government can be added to that.

  1. High wages

Employees of IT companies in Canada earn about 80,000 Canadian dollars a year, which is 61% more than the economic average. During 2011-2016, the average salary in the IT sector grew faster than in other sectors of the economy – by 13% compared to 8.7%.

  1. The Corona effect: growing need for IT services

The world has faced an unprecedented situation where all economies, without exception, have been put on hold due to the pandemic. As they say, however, it was a blessing in disguise. Most services are provided online, and a new format of work from home is practiced around the world. For example, Facebook allowed employees to work from home until the end of the year, and Twitter does not plan to resume work in the office. This, in turn, has led to a significant increase in demand for services such as telehealth, distance learning, logistics, financial settlements and more – all this against the backdrop of the skyrocketing demand for cybersecurity services. In combination with the above advantages, the Canadian market creates unique opportunities for the development of IT companies, including those from Ukraine.

  1. Entering the North American market through Canada

Canada is perhaps the best country to fulfill the dream of many companies – to enter the global market. All of the above, however, does not mean that the road to the Canadian market is scattered with flowers.

As Canada is a global market, it will be necessary to compete not only with Canadian companies, but also with foreign players trying to get their piece of pie in the Canadian market.

High competition automatically means a high “bar” of market entry – it is necessary to comply with international standards, classifications and, finally, language requirements.

So we wish you not to miss the chance and use the existing opportunities wisely.

Source: Liga.net