Найбільш доцільно  експортувати до Канади органічну перероблену продукцію, при цьому варто звертати увагу на територіальні особливості, національні стандарти та тарифні і нетарифні обмеження.

Канадський ринок органічних товарів є п’ятим за величиною у світі. Його випереджають Китай та Франція. А ще, він і  територіально близький до лідера споживання органіки к світі – США.  Якщо подивитись на вартісний об’єм  канадського органічного ринку, то це 3 млрд євро. Це цікава ринкова можливість.  Що стосується обсягів споживання, то згідно статистики люди які живуть у цих двох країнах витрачають найбільше грошей на органіку на рік. Для ринку США – це 121 євро на рік, Канада трохи менше – 83 євро на людину на рік.

Станом на 2017 рік, обсяг продажів органічних товарів у Канаді становив 4,2 млн. САD. При чому органічні харчі та напої  складають основну частину цього ринку – близько 90%. Зокрема, це свіжі овочі та фрукти (40%), напої (13%), молочні продукти, яйця (12%), злаки, макарони, хліб (9%).

Незважаючи на те, що країна є потужним виробником органіки, продукції не вистачає – приміром, станом на 2016 рік було імпортовано 0,2 млн т органічних продуктів, загальною вартістю 637 млн CAD. І це набагато більше, аніж вироблено в середині країни, що означає дефіцит і ринкову можливість для українських виробників.  Звичайно, канадський уряд намагається стимулювати внутрішнє виробництво – у 2017 році у канадській провінції Манітоба та Британська Колумбія стартували значні програми підтримки фермерів, тож із часом розрив між попитом та пропозицію зменшуватиметься. Але саме зараз досить вдалий час аби розпочати експорт на цей ринок.

Досить  цікаво, що Канада стала однією із перших країн, у якій відслідковується органічкий експорт та імпорт. Зокрема, імпорт відслідковується за 65 категоріями у спеціалізованій  системі, а експорт – за 18.

Якщо переглянути статистику імпорту за ТОП-20 позиціями, то можна сказати, що найбільш популярними органічними продуктами є органічна кава, банани, суниця,  зелені салати, томати та томатна паста тощо.

Корисну статистику наводить Канадська торгова асоціація (Canada Organic Trade Association (COTA) щодо типового покупця органічної продукції в Канаді для того, щоб зорієнтувати виробників щодо їх споживача.  Це може бути як чоловік так і жінка (закупами традиційно займаються обидва члени родини), молодого віку – 18-34 роки, міський мешканець, при цьому найбільшу зацікавленність у органічній продукції проявляють мешканці провінцій Британська Колумбія чи Альберта. Хоча ці  провіції і не є найбільш населеними, а Квебек і Онатаріо не слід скидати з рахунків.  Є також кореляція між рівнем достатку, освіченістю та активністю на органічному ринку – люди із більшим заробітком відповідно більше знають про деталі  органічного виробництва і готові за це більше платити. Також родини, що мають дітей, з більшою готовіністю віддають гроші за органічні товари, тому органічна їжа та товари для дітей ж дуже перспективним товаром.

Що стосується регулювання канадського органічного ринку, то воно також суттєво відрізняється від українського та європейського. Канада має національні органічні стандарти.  Станом на сьогодні галузь керується Канадськими органічними регулюваннями (Canada Organic Regulations), що були прийняті у 2009 році. Більш детальні вимоги щодо виробництва і переліку дозволених речовин наводять стандарти CAN/CGSB 32.310-2015 – Системи органічного виробництва – Загальні принципи та стандарти управління, CAN/CGSB 32.311-2015 – Системи органічного виробництва – Перелік дозволених речовин. Проте на сьогодні у Канаді відбувається активна фаза дерегуляції нормативних документів, буквально у червні було опубліковано новий регуляторний акт, який об’єднує більше 10  законодавчих актів і називається «Регулювання про безпечні харчові продукти для канадців», і так само стосується органічних товарів. А перегляд зазначених вище стандартів запланований на 2020 рік.  Тому  для органічних виробників варто тримати руку на пульсі, оскільки ситуація змінюється досить динамічно.  Сертифіковані органічні товари, що продаються в  Канаді, мають використовувати логотип «Canada Organic».

Окрема тема – це санітарне та фітосанітарне регулювання. Якщо  ви використовуєте до продукту приставку «органічний», це зовсім не означає повну індульгенцію – до нього також застосовується низка суворих вимог. Досить цікаво, що вимоги до конкретного харчового товару у Канаді можна прослідкувати за автоматизованою системою посилань Automated Import Reference System (AIRS), яка чимось схожа на загальновідомий європейський Export Help Desk.

Що стосується погодження окремих санітарних та фітосанітарних норм та сертифікатів, то справа зсунулась з мертвого місця тільки по курятині, для всіх інших категорій підкарантинних товарів  (приміром яловичина, свинина, яйця) проблеми залишаються. Відповідно, якщо бізнес почне проявляти зацікавленість у канадському ринку, то почнеться співпраця щодо узгодження цих сертифікатів між керівними органами. Також продовжується заборона щодо ввезення  до Канади українських круп та пшениці, оскільки під час імпорту у одного із постачальників у збіжжі були знайдені шкідники, і тому відразу було вжито запобіжний захід. Тому тут потрібна додаткова комунікація зі сторони держорганів аби ця заборона була знята.

Що стосується молочної продукції, то тут діє принцип протекціонізму внутрішнього виробника, і на імпортні товари діє високий імпортний тариф. Тому можливості українських виробників, зокрема і органічних, у цьому сегменті обмежені.  З одного  боку може здатися, що із таким переліком обмежень поставляти на цей ринок не варто, проте ті, хто шукають можливості, обов’язково їх знайдуть.  З одного боку Канада далеко, але якщо поставляти приміром перероблені товари, то навіть логістика не стане фінансовим обмеженням. Тим більше, для перероблених товарів є значно нижчі вимоги. Тому логічно порекомендувати саме виробникам органічних продуктів переробки стартувати продажі на цьому ринку.  Найбільшою популярністю користуватимуться соки, кондитерська продукція, сушені та заморожені овочі, соуси, кетчупи, рослинні олії та снеки.

Автор: Зоя Павленко, експерт з охорони навколишнього середовища проекту CUTIS (Canada-Ukraine Trade Investment Support).

Джерело: Agravery.com

Звертаємо увагу, що проект CUTIS виділяє органічні товари серед інших експортних напрямів, надаючи як консультативну, так і фінансову підтримку українським органічним виробникам. Проект готовий компенсувати 50% затрат підприємства на сертифікацію за канадськими органічними стандартами. Відшкодування буде відбуватися по факту надання копії оплаченого рахунку та звіту сертифікаційного аудиту з позитивним висновком.

За посиланням https://bit.ly/2PtGt9C ви зможете знайти презентацію Зої Павленко, експерта з охорони навколишнього середовища проекту CUTIS, щодо особливостей органічного ринку Канади.  

Звертаємо увагу, що на сайті проекту ви можете скачати онлайн версію посібника по експорту органіки в Канаду, заповнивши невеличку анкету за посиланням https://bit.ly/2ISPmr6 In August, a year has elapsed since the conclusion of the Free Trade Agreement with Canada. Among other things, this offers great opportunities for exporting organic products. 

It is most expedient to export organic processed products to Canada, while paying attention to territorial features, national standards, as well as tariff and non-tariff restrictions.

Canadian organic goods market is the fifth largest in the world. It is outweighed by China and France. And yet, it is also geographically close to the leader in the consumption of organics in the world – the United States. As to the cost volume of the Canadian organic market, it is worth EUR 3 billion. This is an interesting market opportunity. With regard to the volume of consumption, statistics show that people living in these two countries spend most money on organic products per year. For the US market, it is €121 per year, and Canada is slightly less than €83 per person annually.

As of 2017, the sales of organic products in Canada amounted to 4.2 million CAD. Interestingly, organic foods and drinks constitute the bulk of this market – about 90%. In particular, these are fresh vegetables and fruits (40%), beverages (13%), dairy products, eggs (12%), cereals, pasta, bread (9%). Despite the fact that the country is a powerful producer of organic products itself, its output is not enough. As of 2016, for example, 0.2 million tons of organic products were imported for the total of 637 million CAD. This is much more than produced within the country, which means a shortage and a market opportunity for Ukrainian producers. Of course, the Canadian government is trying to motivate domestic production: in 2017, the Canadian provinces of Manitoba and British Columbia launched significant farmer support programs, so the gap between supply and demand will gradually decrease over time. It is now quite a good time, however, to start exporting to this market.

Quite interestingly, Canada has become one of the first countries to track organic exports and imports. In particular, imports are tracked by 65 categories in a specialized system, while exports are represented in 18 categories. If you look at the imports statistics for the TOP-20 positions, organic coffee, bananas, strawberries, green salads, tomatoes and tomato paste, etc. are the most popular organic products.

Useful statistics are provided by the Canada Organic Trade Association (COTA) concerning a typical organic purchaser in Canada in order to direct producers towards their consumers, which can be both male and female (traditional purchases are usually made by both spouses), of a younger age (18-34 years old), a city dweller, with the greatest interest in organic produce among residents of British Columbia or Alberta. However, these provinces are not the most populated, and Quebec and Ontario should not be disregarded. There is also correlation between the level of income, education and activity in the organic market: people with higher earnings, therefore, are more aware of the details of organic products and more willing to pay for them. Also, families with children are more inclined to spend money on organic products, so organic food and goods for children is a very promising niche as well.

Regarding the regulation of the Canadian organic market, it also significantly differs from the Ukrainian and European approaches. Canada has national organic standards. As of today, the industry is guided by Canada Organic Regulations adopted in 2009. More detailed requirements for the manufacture and the list of permitted substances are provided by CAN/CGSB 32.310-2015 standards – Organic Production Systems – General Management Principles and Standards, CAN/CGSB 32.311-2015 – Organic Production Systems – List of Permitted Substances. However, Canada goes today through an active phase of deregulation; in June, a new regulatory act was published which combines more than 10 legislative acts and is called Regulation on Safe Food for Canadians. Likewise, it deals with organic products. A review of the above standards is scheduled for 2020. Therefore, it is important for organic producers to keep abreast, since the situation is changing quite dynamically. Certified organic products sold in Canada must bear the Canada Organic logo.

A separate topic is sanitary and phytosanitary regulations. If you use the “organic” prefix for the product, this does not mean a complete grace as a series of stringent requirements is applied anyway. Interestingly enough, the requirements for a particular food product in Canada can be traced back to the Automated Import Reference System (AIRS), which is something like the well-known European Export Help Desk.

With regard to the harmonization of certain sanitary and phytosanitary regulations and certificates, the wheel has set to motion only concerning chicken meat. For all other categories of quarantinable goods (such as beef, pork, eggs), the problems remain. Accordingly, if the business begins to demonstrate interest in the Canadian market the process will begin to harmonize those certificates between the governing bodies. Also, the ban on import of Ukrainian grain and wheat into Canada continues, because pests were found in the imports of one of the corn suppliers, and a precautionary measure was immediately taken. Therefore, there is a need for additional communication of state authorities to make this ban lifted.

With regard to dairy products, the principle of protection of domestic producers is applied, and there is a high import tariff for imported goods. Therefore, the opportunities for Ukrainian producers including organic manufacturers are limited in this segment. On the one hand, it would seem that with such a list of restrictions is not worth trying to supply to this market. Those looking for opportunities, however, will necessarily find them. Although Canada is far, for supplying the processed goods even logistics will not be a financial constraint. Moreover, there are significantly lower requirements for processed goods. Therefore, it is logical to recommend manufacturers of processed organic products to commence sales on this market. The most popular products are juices, confectionery products, dried and frozen vegetables, sauces, ketchup, vegetable oils and snacks.