Попит на органічну продукцію росте в усьому світі. І Канада — не виняток.

Саме такий висновок можна зробити, ознайомившись зі звітом «Світ органічного сільського господарства 2019», який нещодавно був опублікований провідними організаціями FIBL та IFOAM.

Світові тренди

Отже, за результатами 2017 року продажі органічних харчових продуктів та напоїв сягнули рекордної позначки в 90 млрд євро. Починаючи з 2000 року, цей показник зріс у 5,5 разів, а у порівнянні з 2016-им — на 8%.

Північна Америка та Європа залишаються лідерами по споживанню органіки — на них припадає до 90% всіх продажів у світі. Перше місце зі значним відставанням від інших займають США, близько половини світового ринку органічної продукції припадає на Штати. Далі йдуть Німеччина та Франція.

Канада із обсягом органічного ринку у 3 млрд євро вийшла з п’ятірки світових лідерів органічного ринку. Тепер вона займає шосте місце у світовому рейтингу.

Країнами-лідерами із найбільшою площею земель під органічним обробітком стали Австралія, Аргентина та Китай.

Обсяги продажів органічних товарів у мережах супермаркетів у 2017 році

 

Особливості канадського органічного ринку

Основні канадські виробники органічної продукції розміщені в основному в провінціях Онтаріо, Квебек та Британська Колумбія. Причина проста. Саме ці регіони характеризуються більшими розмірами ринку (густота населення) та його зрілістю, тобто готовністю платити більше за органіку.

Розуміючи перспективність органічного ринку, канадські урядовці вживають заходів задля його підтримки. Наприклад, провінція Квебек поставила ціль до 2025 року подвоїти площу земель під органічним обробітком порівняно з 2015 роком.

Канада найбільше виробляє органічної продукції в таких сегментах як молочна продукція, готова їжа, хлібобулочні вироби. Ну і, звичайно, виготовляється чимало органічного кленового сиропу.

Їжа та напої займають 93,5% органічного ринку Канади. Через значний споживчий попит канадський органічний ринок зростає швидше за середні показники харчової галузі. У період 2012-2017 рр. середньорічний приріст сектору склав 8,4%.

Згідно зі статистикою, в 2017 році дві третини канадців купували органічні товари щотижня. В 2016 році таких було лише 56%.

Міленіали — фани органічних товарів. Більше 83% людей, народжених у 1981-1999 рр., купують органічні товари щотижня.

Канада чимало імпортує органічних товарів, що є чудовою можливістю для українських компаній. Зокрема, в 2016 році до Канади було завезено органіки на суму в 637 млн канадських доларів.

На даний момент Україна експортує до Канади передусім органічну сільгоспсировину, хоча більш прибутковим був би експорт продуктів переробки. Найбільші перспективи на канадському ринку мають такі групи товарів як сушені та заморожені овочі, рослинні олії, соки та напої, джеми, пастила, мед тощо.

Згідно відкритого реєстру сертифікаційної компанії «Органік стандарт», станом на травень 2019 року 9 українських виробників успішно пройшли сертифікацію за канадськими органічними стандартами COR.

Окремі українські виробники органіки вже мають успішні кейси продажу власної продукції на цей ринок. Наприклад, один із найбільших українських органічних виробників ПП «Агроекологія» (більше інформації можна дізнатися з відео).

Якщо ваша компанія теж зацікавлена в отриманні канадського органічного стандарту, то звертаємо увагу, що проект СUTIS співфінансує таку сертифікацію (більше за посиланням).

Зміни канадського законодавства

15 січня 2019 року вступили в дію Положення про безпечні харчові продукти для канадців (SFFC), які фактично прописують політику в сфері виробництва та реалізації харчових продуктів. Це новий документ, який об’єднує регулювання харчового сектору.

Питання виробництва, імпорту та експорту органіки регулює розділ 13 SFFC. Відповідно до нього, будь-які товари харчового призначення, насіння чи корм для тварин, що заявлені як органічні, підпадають під нагляд регуляторного органу Canada Food Inspection Agency (CFIA).

Разом з тим, CFIA не контролює обіг органічного канабісу, косметики, їжі для домашніх тварин та біологічно активних добавок. Згадування канабісу в цьому переліку є намаганням прояснити ситуацію із його легалізацією на території Канади з осені 2018 року.

Починаючи із 15 січня 2021 року органічні товари із сектору органічної аквакультури також будуть підпадати під дію положень SFFC.

Регуляторні зміни в сфері органічного виробництва вступлять в силу не відразу, а поступово впродовж наступних 12-30 місяців (до січня 2020 року — липня 2021 року). Очевидно, це зроблено задля плавного переходу органічного сектору Канади на нові «регуляторні рейки».

До уваги українських експортерів органіки до Канади. Виробництво органічної продукції, що має право продаватися в Канаді, регулюється наступними канадськими органічними стандартами: CAN/CGSB 32.310 — Organic Production Systems — General Principles and Management Standards; CAN/CGSB 32.311 — Organic Production Systems — Permitted Substances Lists.Але важливо мати на увазі, що їх також планують переглянути в 2020 році.

Крім того, органічні товари будуть окремо винесені в рамках Automated Import Reference System (AIRS). Що це за система? Це ресурс для отримання інформації про умови імпорту до Канади окремих категорій с/г продукції. Ввівши назву категорії товару, ви отримуєте деталізовану інформацію щодо умов імпорту. В 2019 році органічні свіжі фрукти та овочі стануть першими категоріями, до яких буде застосований такий підхід. Це полегшить життя імпортерам до Канади: вони матимуть доступ до детальних регуляторних інструкцій для окремих категорій органічних товарів.

Нагадаємо, що Канадсько-український проект підтримки торгівлі та інвестицій (проект CUTIS) — це 5-річна (2016-2021) ініціатива уряду Канади, спрямована на нарощування експорту з України до Канади та збільшення інвестицій з Канади до України. Проект фінансується урядом Канади через Міністерство міжнародних справ Канади. Проект реалізується Конференційною радою Канади спільно з Канадсько-українською торговою палатою.

Автор: Зоя Павленко, експерт з охорони навколишнього середовища Канадсько-українського проекту підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS)

Джерело: agroportal.ua The demand for organic products is increasing worldwide. Canada is no exception. It is precisely this conclusion that can be made after reading the World of Organic Agriculture 2019 Report, which was recently published by the leading organizations FIBL and IFOAM.

Global trends

Thus, according to the 2017 results, sales of organic food and beverages reached a record high of 90 billion euros. Since 2000, this figure has grown 5.5 times, and compared with the year 2016 – by 8%.

North America and Europe remain leaders in the consumption of organic products – they account for 90% of total global sales. The United States occupies the first place with the rest of the world considerably lagging behind; about half of the world organic produce market is in the United States. Germany and France follow.

Canada with 3 billion euros of its organic market volume is no more within the world’s top five organic markets. Now it ranks sixth in the global ranking.

Australia, Argentina and China have become leaders with the largest areas of organic farming.

Sales of organic products in supermarket chains in 2017

Specifics of the Canadian organic market

Major Canadian organic producers are located mainly in the provinces of Ontario, Quebec and British Columbia. The reason is simple. It is these regions that are characterized by the bigger size of the market (population density) and its maturity, that is, willingness to pay more for organics.

Understanding the prospects of the organic market, Canadian government officials are taking steps to support it. For example, the province of Quebec set a goal to double the area of land under organic farming by 2025 compared to 2015.

Canada produces organic products mostly in such segments as dairy, ready-made food and bakery products. Of course, a lot of organic maple syrup is produced.

Food and drinks account for 93.5% of Canada’s organic market. Due to the strong consumer demand, the Canadian organic market is growing faster than the average food industry. In the period of 2012-2017, the sector’s average annual growth rate was 8.4%.

According to statistics, two thirds of Canadians bought organic products weekly in 2017. In 2016, only 56% of them did.

Millennials are fans of organic goods. More than 83% of people born in 1981-1999 buy organic products every week.

Canada imports a lot of organic goods, which is a great opportunity for Ukrainian companies. In particular, Canada imported organic goods for 637 million Canadian dollars in 2016.

At the moment, Ukraine primarily exports organic raw materials to Canada, although it would be more profitable to export processed products. The best prospects on the Canadian market are for such groups of goods as dried and frozen vegetables, vegetable oils, juices and drinks, jams, pastilles, honey, and the like.

According to the Open Register of the Organic Standard Certification Company nine Ukrainian producers have successfully passed certification under Canadian COR organic standards as of May 2019.

Some Ukrainian organic producers already have successful cases selling their own products to this market. For example, PE “Agroecology”, one of the largest Ukrainian organic producers (more information can be found from the video https://youtu.be/zsVQUao58Dc).

If your company is also interested in obtaining a Canadian organic standard, please, be informed that the CUTIS Project co-finances such certification (for more information, follow the link https://cutisproject.org/news/new-opportunities-from-cutis-project/).

Changes in Canadian legislation

On January 15, 2019, the Safe Food for Canadians Regulations (SFFC) entered into force, which in fact prescribe a policy for the production and sale of foodstuffs. This is a new document that combines food sector regulations.

The issues of producing, importing and exporting organic products are regulated by Section 13 of the SFFC. Thereunder, any food products, seeds or animal feed claimed as organic are subject to control by the Canada Food Inspection Agency (CFIA) regulatory authority.

However, CFIA does not control the flow of organic cannabis, cosmetics, food for pets and biologically active additives. The mention of cannabis in this list is an attempt to clarify the situation with its legalization in Canada since the fall of 2018.

Starting from January 15, 2021 organic products from the organic aquaculture sector will be subject to the SFFC provisions as well.

Regulatory changes in the field of organic production will come into force not immediately but gradually over the next 12-30 months (by January 2020 – July 2021). Obviously, this is due to the smooth transition of Canada’s organic sector to the new regulatory regime.

Attention of Ukrainian exporters of organic products to Canada: production of organic products eligible for sale in Canada is governed by the following Canadian organic standards (CAN/CGSB 32.310 – Organic Production Systems – General Principles and Management Standards; CAN/CGSB 32.311 – Organic Production Systems – Permitted Substances Lists). It is important to keep in mind, however, that there are plans to revise them in 2020.

In addition, organic products will be separated within the Automated Import Reference System (AIRS). What is this system? This is a resource for obtaining information on the terms of import of certain categories of agricultural products into Canada. By entering the product category name, you will receive detailed information about the terms of import. In 2019, organic fresh fruits and vegetables will be the first categories to apply this approach. This will make life easier for importers to Canada: they will have access to detailed regulatory instructions for certain categories of organic products.

This is to remind that the Canada-Ukraine Trade and Investment Support Project (CUTIS Project) is a 5-year (2016-2021) initiative of the Canadian government aimed at increasing exports from Ukraine to Canada and investments from Canada to Ukraine. The Project is funded by the Canadian Government through Global Affairs Canada. The Project is being implemented by the Conference Board of Canada in cooperation with the Canada-Ukraine Chamber of Commerce.

Zoya Pavlenko, Environmental Expert, Canada-Ukraine Trade and Investment Support Project (CUTIS)

Source: Agroportal.ua