1 серпня 2017 року набула чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Шлях до цієї історичної події був досить довгим – 6 раундів перемовин, починаючи з 2010 року. Влітку 2015 року текст документу був парафований, а в липні 2016 року під час першого офіційного візиту прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо до Києва угода була підписана.

Угода стала реальністю завдяки масштабним зусиллям Міністерства економічного розвитку та торгівлі, зокрема, команді торговельного представника України Наталії Микольської. Українським економічним дипломатам вдалося  зафіксувати для України надзвичайно вигідні позиції, про які мова піде далі. Міністерство разом з проектним Офісом з просування експорту в партнерстві з проектом CUTIS будуть системно інформувати український бізнес щодо переваг вільної торгівлі з Канадою.

Що означатиме вільна торгівля з Канадою для бізнесу? Замість занурення у майже 800-сторінковий документ, пропонуємо короткий огляд основних положень угоди.

Безмитний доступ до ринку Канади

Варто відзначити, що зобов’язання України та Канади щодо доступу до ринків є асиметричними – українська сторона отримала більш вигідні позиції та ширші часові рамки щодо скасування ввізних мит.

На яких умовах український бізнес зможе експортувати до Канади?

Угода відразу відкриє для українських експортерів безмитний доступ до 98% канадського ринку. Це стосується як сфери сільськогосподарських, так і промислових товарів. Однак є виключення:

  • Для аграрної продукції. Угода передбачає нульові ставки мит для всіх сільськогосподарських продуктів, окрім 108 тарифних ліній які можна буде експортувати без мит в межах глобальних квот Канади. Це, зокрема, птиця (в т.ч морожена, пташиний жир), молочні продукти (молоко, вершки, йогурт, вершкове масло), яйця і яєчні продукти, сири та цукор.
  • Для промислової продукції. Єдиним винятком є легкові автомобілі – на них встановлений перехідний період в 7 років, за який мита поступово знизяться до 0%.

 

            На яких умовах канадський бізнес зможе імпортувати до України?

Аналіз CUFTA вказує, що найбільші переваги від скасування мит отримають українські виробники одягу (буде скасоване мито в розмірі 17,2%) та взуття (9,7%), представники машинобудівної ( 5,6%) та хімічної галузей (4,5%), а також аграрії (4,5% для овочів та фруктів).

У випадку Канади ситуація більш складна. Відразу після вступу угоди в силу будуть скасовані мита лише для 72% канадських товарів. Мита на решту 27% будуть скасовуватись поступово з перехідним періодом у 3, 5 та 7 років. Окрім того, угода передбачає часткову лібералізацію щодо важливих для України сільськогосподарських товарів, а також тарифні квоти та певні товари. Детальніше – на інфографіці нижче.

Технічні  бар’єри

Угода також регулює питання нетарифних бар’єрів торгівлі, оскільки різниця між канадськими та українськими вимогами у сферах якості та безпеки продукції, маркування, сертифікації, тощо, можуть стати джерелом невиправданих обмежень для вільної торгівлі.

В межах CUFTA Україна та Канада підтвердили свої зобов’язання відповідно до положень Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ. Також передбачений прозорий механізм розробки та застосування технічних регламентів, а також процедур оцінки відповідності.

Угода також передбачає інформаційний обмін між двома країнами, який допоможе сторонам краще розуміти законодавчі вимоги та потенційні проблеми для експортерів та імпортерів.

Правила походження товарів

Скасування мит розповсюджуються виключно на товари походженням з України або Канади. Угода містить прозорі правила визначення країни походження – товари повинні бути повністю вироблені на території однієї із країн, або бути достатньо переробленими відповідно до детально прописаних правил походження.

Процедури сприяння торгівлі

Угода передбачає взаємний доступ сторін до всіх необхідних регуляторних актів у сфері торгівлі. CUFTA заохочує автоматизацію митних процедур та використання IT-технологій, а також створення системи подачі скарг щодо митних служб. Уcі ці заходи спрямовані на полегшення доступу бізнесу до ринків обох країн.

Надзвичайні захисні заходи

У випадку значного зростання імпорту з Канади після скасування ввізних мит Україна матиме право застосовувати надзвичайні захисні заходи для стабілізації ситуації. Зокрема, протягом перехідного періоду можливе тимчасове підвищення мит з метою запобігання значної шкоди українському національному виробникові.

Санітарні та фітосанітарні заходи

CUFTA підтверджує зобов’язання України та Канади в межах Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних норм СОТ. Остання передбачає право країн-членів СОТ, вживати заходів з метою захисту здоров’я громадян за умов їх наукового обґрунтування та відсутності штучних торгових бар’єрів.

Чесна конкуренція

Зона вільної торгівлі передбачає створення передбачуваного та справедливого торговельного середовища, яке сприятиме захисту інтересів споживачів. Саме тому угода містить розділ, спрямований на запобігання антиконкурентної поведінки в межах вільної торгівлі між Україною та Канадою. Зокрема, природні монополісти та держпідприємства України та Канади мусять дотримуватися правил чесної конкуренції під час здійснення делегованих державою повноважень, а також запобігати дискримінації під час експорту товарів, які є об’єктами монополії.

Державні закупівлі

Угода надає підприємствам обох країн можливість брати участь в процедурах державних закупівель. Бізнес отримає право на справедливий та недискримінаційний доступ до державних закупівель, які проводитимуть уряди обох країн, включаючи закупівлі держпідприємств (аеропортів, залізниць, поштових мереж, громадського транспорту).

Інтелектуальна власність

CUFTA передбачає співпрацю України та Канади в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Угода особливо підкреслює важливість охорони інтелектуальних прав для зростання конкуренції, розвитку інновацій та залучення інвестицій.

Електронна торгівля

На сьогодні електронна торгівля міцно увійшла в наші життя. Відображена важливість e-commerce й в угоді про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Обидві країни зобов’язуються не застосовувати митні чи будь-які інші збори до продукції, яка поставляється в електронній формі. Це полегшить комерційні процеси для бізнесу, залученого до торгівлі в інтернеті.

Співпраця з торговельних питань

Угода закріплює намір України та Канади співпрацювати з метою розвитку торгівлі між країнами. Зокрема, передбачене надання технічної допомоги для розвитку аграрного виробництва та виходу малого та середнього бізнесу на ринки Канади. Планується співпраця в сфері інформування бізнес-спільнот обох країн щодо переваг вільної торгівлі.

З повним текстом CUFTA можна ознайомитися за посиланням.

Звичайно, цей оглядовий матеріал не розкриває всіх тонкощів угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Проект CUTIS наразі готує покроковий посібник, який міститиме детальну інформацію щодо всіх аспектів експортного процесу до Канади. Ми публікуватимемо короткі та доступні матеріали для бізнесу, зацікавленого в експорті до Канади. Слідкуйте за нами в соцмережах. On August 1, 2017, the Free Trade Agreement between Ukraine and Canada entered into force. The way to this historical event was quite long: 6 rounds of negotiations since 2010. In summer 2015 the agreement text was initialed, and in July 2016 it was signed in the course of the Prime Minister of Canada Justin Trudeau’s first official visit to Kyiv, Ukraine.

What will free trade with Canada mean for business? Instead of immersing deep into almost 800-page document we are suggesting a brief overview of the Agreement’s key provisions for your consideration.

Unlimited access to Canadas market

One should note that Ukraine and Canada’s obligations on access to markets are asymmetrical – Ukraine has obtained more favorable conditions and broader timeframes for customs’ duties elimination.

            What are the conditions for Ukrainian companies to export to Canada?

The Agreement will immediately open customs-free access to 98% of Canada’s market. This refers both to agricultural and industrial goods. However, there are exceptions:

  • For agricultural products. The Agreement provides zero tariff rates for all agricultural products except 108 tariff positions allowed for duty-free export within Canada’s global tariff rate quotas. They include, inter alia, poultry (frozen poultry, poultry fat), dairy products (milk, cream, yogurt, butter), eggs and egg products, cheeses and sugar.
  • For manufactured products. The only exception is cars – 7 years transitional period is set for them within which the duties will be reduced to 0%.

            What are the conditions for Canadian companies to export to Ukraine?

Canada’s situation is more complex. Right after the Agreement comes into force, the duties will be eliminated only for 72% of Canadian goods. The duties for the rest of 27% will be gradually reduced in compliance with transition periods – 3, 5, and 7 years. Besides, the Agreement provides for partial liberalization on the agricultural products key for Ukraine as well as some tariff rate quotas and specific goods. More details can be found at the picture with info graphics below.

Technical barriers

The Agreement regulates the non-tariff technical barriers to trade, because the differences in Canadian and Ukrainian standards on products’ quality and safety requirements, labelling, and certification may become a source of unjustified restraints for free trade.

Within the CUFTA Ukraine and Canada confirmed their commitments regarding the Agreement’s provisions on WTO-related technical barriers to trade’s policy. It also includes a transparent mechanism for developing and application of technical regulations as well as the procedures to evaluate compliance.

The Agreement also ensures provisions for information exchange among the countries with the purpose for the Parties to better understand legislative requirements and potential problems for exporters and importers.

The rules of origin

The duties are eliminated in relation exclusively to the goods originating from Ukraine or Canada. The Agreement includes transparent rules to determine a country of origin: goods must be fully manufactured at the territory of one of the countries or be sufficiently processed in compliance with the detailed rules of origin.

Trade facilitation procedures

The Agreement provides for shared access of the Parties to all necessary regulations in the sphere of trade. CUFTA encourages automatization of customs duties’ procedures and use of IT technologies as well as creating the complaints system regarding the customs services. All these efforts are aimed at facilitating access of the business to the markets in both countries.

Emergency action and trade remedies

In case of a significant growth of import from Canada after elimination of the customs’ duties, Ukraine is entitled to take emergency protection action to stabilize the situation. In particular, in the course of transition period customs’ duties may be raised temporarily to prevent a significant harm to Ukrainian producers.

Sanitary and phytosanitary measures

CUFTA confirms Ukraine and Canada’s commitments within the framework of the Agreement on application of WTO sanitary and phytosanitary standards. The latter provides for the right of the WTO members to protect their citizens’ health given it is scientifically grounded and there are no artificial trade barriers in place.

Fair competition

The free trade area involves creation of a predictable and fair trade environment promoting protection of consumers’ rights. This is the reason why the Agreement includes the chapter aimed at preventing anti-competition conduct within free trade of Canada and Ukraine. In particular, natural monopolies and state-run enterprises of Canada and Ukraine must adhere to the rules of fair competition while implementing the authorities delegated by their countries and prevent discrimination while exporting the monopoly goods.

Government procurement

The Agreement provides both countries’ companies with an opportunity to bid in the course of government procurement. Businesses will have the right for fair and non-discriminated access to government procurement conducted by both countries’ governments, including procurements done by state enterprises (airports, railways, mail networks, public transportation systems).

Intellectual property

CUFTA provides for Ukraine-Canada cooperation in the area of intellectual property rights protection. The Agreement underscores the importance of protection of intellectual property rights to increase competition, develop innovations and attract investments.

Electronic commerce

Currently electronic commerce has become an essential part of our lives. The importance of e-commerce is reflected in the Canada-Ukraine Free Trade Agreement as well. Both countries undertake the commitment to refrain from applying customs duties or any other tariffs in relation to the products delivered in electronic form. This will facilitate the commercial processes for the business involved in on-line trade.

Cooperation on trade issues

The Agreement solidifies the intentions of Canada and Ukraine to cooperate seeking to enhance trade among the countries. In particular, there are provisions to provide technical assistance to develop agricultural goods production and facilitate small and medium companies entering the markets of Canada. There are plans on cooperation to raise the awareness of both countries’ business communities about the benefits of free trade.

The CUFTA’s full text is available here.

Certainly, this short review does not disclose all the nuances of the Canada Ukraine Free Trade Agreement. At present CUTIS project is designing a step-by-step guide; this guide will include the detailed information about all aspects of exports to Canada. We are going to publish short and clear information materials for the businesses interested in doing exports to Canada. Check our updates in social media.