Процес експорту сповнений обов’язкових вимог та жорстко регламентованих норм. Проте існує цілий спектр добровільних практик – наприклад, деякі види сертифікації та дотримання норм корпоративної соціальної відповідальності. Тож експортери часто постають перед питанням, чи варто інвестувати час та ресурси, щоб відповідати «необов’язковим» стандартам та чи допоможе це їхньому бізнесу на міжнародних ринках.

Чи потрібна вам добровільна сертифікація, на які стандарти звернути увагу та як на ваш успіх може вплинути корпоративна соціальна відповідальність, дізнаємося під час п’ятого та останнього в цьому сезоні заходу серії Smart Exports «Добровільна сертифікація та корпоративна соціальна відповідальність», який відбудеться 15 червня 2017 року о 10:00 в Счастье HUB (вул. Паньківська, 14).

Обов’язкова реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/aMYK78oEekuZjRWa2.  Кількість місць обмежена – поспішайте зареєструватися.

Програма:

  • Переваги сертифікації за стандартами, що визнає GFSI.
  • Вимоги міжнародного, європейського та українського законодавства.
  • Глобальна ініціатива із безпечності харчових продуктів.
  • Основна різниця між стандартами BRC Food, IFS Food та схемою сертифікації FSSC 22000.
  • Який із стандартів найкраще обрати для Вашого підприємства.
  • Побудова системи корпоративної сталості: підхід заснований на фактах

Спікери:

Уляна Литвин – провідний аудитор та тренер ТОВ “ІСОКАР Україна”. Близько 150 проведених аудитів у відповідності до міжнародних стандартів у різних галузях виробництва – FSSC 22000, BRC Food, IFS Food, ISO 22000, ISO 9001, BRC Consumer Products. Близько 100 проведених тренінгів за темами: GMP/GHP – програми-передумови побудови НАССР, вимоги до маркування, простежуваність, відклик/вилучення продукту; впровадження НАССР; стандарти IFS Food, FSSC 22000, BRC Food, ISO 22000, ISO 9001.

Ростислав Курінько – консультант, фахівець в області корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), сталого розвитку, соціально відповідального інвестування, нефінансової і інтегрованої звітності. Офіційний тренер Глобальної ініціативи зі звітності у сфері сталого розвитку (GRI), кваліфікований консультант з КСВ Програми ділових консультацій ЄБРР, сертифікований випускник Академії соціально відповідального інвестування ООН.

Онлайн-трансляція події буде доступна на Facebook-сторінці проекту CUTIS.

Телефон для довідок: +38 (098) 597 09 60. Контактна особа: Наталі Павлюк. The process of exporting is full of requirements and strictly regulated mandatory standards. However, there is a range of voluntary practices – for example, some certification and compliance with corporate social responsibility. Therefore, exporters are often faced with questions of whether to invest time and resources to meet the “optional” standards and whether it will help their business on international markets.

We’ll learn more about voluntary certification and corporate social responsibility during the fifth Smart Exports session on June 15, 2017 at 10:00 at Schastya HUB (Pankivska Str, 14).

Register at: https://goo.gl/forms/aMYK78oEekuZjRWa2. Seats are limited – hurry to sign up.

Program:
• Benefits of certification GFSI standards.
• The requirements of the international, European and Ukrainian legislation.
• The global initiative to food safety.
• The main difference between the BRC Food, IFS Food and FSSC 22000 standards certification scheme.
• What standards to choose for your business.
• Building a system of corporate sustainability: a fact-based approach

Speakers:
Uliana Litvin – lead auditor and trainer at “ISOQAR Ukraine.” About 150 audits in accordance with international standards in various industries – FSSC 22000, BRC Food, IFS Food, ISO 22000, ISO 9001, BRC Consumer Products. About 100 trainings on topics: GMP / GHP – construction program prerequisites HACCP requirements for labeling, traceability, recall/withdrawal of the product; implementation of HACCP; Standards IFS Food, FSSC 22000, BRC Food, ISO 22000, ISO 9001.

Rostislav Kurinko – consultant, specialist in corporate social responsibility (CSR), sustainable development, socially responsible investing, integrated and non-financial reporting. Official trainer at Global Reporting Initiative Sustainability (GRI), a qualified CSR consultant for EBRD Business Consulting Program, a certified graduate of the UN Academy of socially responsible investing.

Live broadcast of the event will be available on the CUTIS project Facebook page.

Telephone: +38 (098) 597 09 60. Contact person: Natali Pavlyuk.